Table of Contents:

 1. Hvad indeholder biosfæren?
 2. Hvordan påvirker biosfæren atmosfæren?
 3. Hvad er de fire sfære?
 4. Hvad består hydrosfæren af?
 5. Hvordan fungere kvælstofkredsløbet?
 6. Hvad er der i atmosfæren?
 7. Hvordan påvirker biosfæren lithosfæren?
 8. Hvad er den private sfære?
 9. Hvad er en sfære?
 10. Hvilken betydning har hydrosfæren?
 11. Hvor ligger hydrosfæren?
 12. Hvordan sker denitrifikation?
 13. Hvornår sker denitrifikation?
 14. Hvad hedder de to beskyttende lag om Jorden?
 15. Hvad består mesosfæren af?

Hvad indeholder biosfæren?

Biosfæren dækker (normalt) over alt levende, inklusiv den jord og det vand, det lever i. Der findes store mængder kulstof i biosfæren, alt organisk materiale på landjorden (planter, dyr, muldjord) og i vand (sedimenter på havbunden, planter og dyr).

Hvordan påvirker biosfæren atmosfæren?

I atmosfæren, den terrestriske biosfære og i oceanerne foregår udvekslingen af kulstof relativt hurtigt. Udvekslingen foregår her som følge af biologisk aktivitet. Derfor kalder vi det bio-kulstofkredsløbet. I sedimentpuljen kan kulstoffet opholde sig i meget lang tid.

Hvad er de fire sfære?

Jordkloden og dens nærmeste omgivelser kan inddeles i fire overordnede sfærer: atmosfæren, lithosfæren, hydrosfæren og biosfæren. Sfærerne er en måde for os mennesker at inddele verden på, så de passer til forskellige videnskabelige retninger.

Hvad består hydrosfæren af?

Hydrosfæren dækker overflade, underjordisk og atmosfærisk vand i alle stater: flydende, fast og gasformig. Det omfatter alle typer af naturlige farvande: oceaner, hav, floder, søer, gletschere, grundvand, atmosfærisk vand mv.

Hvordan fungere kvælstofkredsløbet?

Kvælstofs kredsløb. Fra luften fikseres frit kvælstof (N2) af bælgplanter og bakterier. Ved nedbrydning af dødt organisk materiale bliver frit kvælstof (N2) og ammonium-ioner (NH4+) frigivet. Nitrificerende bakterier omdanner først ammonium (NH4+) til nitrit (NO2-) og derfra videre til nitrat (NO3-).

Hvad er der i atmosfæren?

Atmosfæren beskytter livet på jorden ved at absorbere solens ultraviolette stråler (al UVC og næsten al UVB), forstøve meteorer, forstøve kometer, absorbere solvind og kosmisk stråling.

Hvordan påvirker biosfæren lithosfæren?

Vand bliver også udvekslet mellem hydrosfæren, lithosfæren, atmosfæren og biosfæren i regelmæssige stofkredsløb. Oceanerne er kæmpemæssige beholdere, som opbevarer vand, sikrer varmemæssig og klimatisk stabilitet og transport af kemiske stoffer takket være de store havstrømme.

Hvad er den private sfære?

Den første af Honneths tre anerkendelsessfærer er privatsfæren. Her opnår individet anerkendelse fra de nære relationer som familie og venner. I denne sfære kommer anerkendelse til udtryk i form af kærlighed eller værdsættelse fra andre. Opnås anerkendelse i den private sfære, vil individet få selvtillid og selvværd.

Hvad er en sfære?

Sfære, i den førkopernikanske astronomi område, hvori et himmellegeme mentes at bevæge sig rundt om Jorden. For nogle astronomer, fx Eudoxos og Ptolemaios, var sfærerne kun matematiske hjælpestørrelser, for andre, fx Aristoteles, var de fysiske.

Hvilken betydning har hydrosfæren?

Hvad er hydrosfæren Isen, der akkumuleres på iskapper, i bjergkæder og alt vand, der cirkulerer både i atmosfæren og i floder, søer og have er også en del af hydrosfæren. Hydrosfæren har vigtige egenskaber, som vi kan opsummere som: Tilstedeværelse i den konstante transformation af fysisk-kemiske egenskaber.

Hvor ligger hydrosfæren?

Hydrosfæren er den vanddækkede del af jordoverfladen, dvs. oceaner, have, floder og søer; til forskel fra luftlaget omkring Jorden, atmosfæren, og den faste del af jordoverfladen.

Hvordan sker denitrifikation?

Denitrifikation er en mikrobiologisk proces, hvorigennem nitrat under iltfattige forhold leverer ilt til den mikrobielle nedbrydning af organisk stof. Nitrat omdannes derved til gasformige kvælstofforbindelser, bl. a. lattergas (N2O) og frit kvælstof (N2) som afgives til atmosfæren.

Hvornår sker denitrifikation?

Denitrifikationsprocessen opstår, når der er nitrat til stede under iltfrie forhold (anaerobe forhold). Derudover skal der være denitrificerende mikrober (denitrifikanter) tilstede: de organismer der foretager processen. Ingen denitrifikanter, ingen denitrifikation.

Hvad hedder de to beskyttende lag om Jorden?

Luftlaget umiddelbart over Jordens overflade kaldes grænselaget eller blandingslaget. Grænselaget og de nederste 10-15 km kaldes troposfæren. Her findes 80 procent af atmosfærens masse og næsten al dens vanddamp, her findes skyerne, og her foregår vejrprocesserne.

Hvad består mesosfæren af?

Tætheden af ​​gasser i mesosfæren er lav, de består af ilt, kuldioxid og nitrogen, og deres andele er næsten de samme som for troposfæriske gasser. Hovedforskellen mellem de to lag er luftens densitet i det midterste lag er lavere, vanddampindholdet er lavere, og ozonindholdet er højere.