Table of Contents:

 1. Hvad er kvantitativ eksperiment?
 2. Hvad er eksperiment metode?
 3. Hvad ville Milgram undersøge?
 4. Hvad er kvasi eksperimentelle studier?
 5. Hvad kendetegner kvantitativ?
 6. Hvad bruges kvantitativ til?
 7. Hvad er et Kvasieksperiment?
 8. Hvilke fordele er der ved eksperimentet som metode?
 9. Hvad er Milgrams forsøg?
 10. Hvilken viden giver undersøgelsen os om lydighed og autoritetstro?
 11. Hvad er et Felteksperiment?
 12. Hvad kan kvantitativ metode?
 13. Hvad bruger man kvantitativ metode til?
 14. Hvad er styrkerne ved kvantitative data?
 15. Hvorfor bruge kvantitativ metode?

Hvad er kvantitativ eksperiment?

Kvalitativ metode. Korrelationsundersøgelse: Forskerne undersøger statistiske sammenhænge mellem forskellige faktorer. Casestudie: Forskerne undersøger et enkelt eller nogle få individer. Kvantitativ observationsundersøgelse: Forskerne observerer en eller flere faktorers forekomst hos et eller flere individer.

Hvad er eksperiment metode?

Et eksperiment er en velkontrolleret fremgangsmåde som indgår i den videnskabelige metode, og består af et sæt af handlinger, observationer og fortolkninger, som udføres for at afgøre gyldigheden af en hypotese eller undersøge kausale forhold mellem fænomener.

Hvad ville Milgram undersøge?

Baggrunden. Milgram ønskede at undersøge hvordan eksistentielle forhold som orden, regler, normer, lydighed og pligtfølelse påvirker det enkelte menneskes valgfrihed, uafhængighed, samvittighed og eventuelt oprør mod en autoritet.

Hvad er kvasi eksperimentelle studier?

Quasi-eksperimenter refererer til eksperimenter, som ikke har fuld kontrol over alle variabler. Særligt i studiet af kulturelle forskelle kan det fx være svært at opnå fuld kontrol som i det ægte eksperiment.

Hvad kendetegner kvantitativ?

Kvantitative metoder vægter, i modsætning til kvalitative metoder, indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres numerisk.

Hvad bruges kvantitativ til?

Kvantitative data er designede til at indsamle kolde, hårde fakta. Tal. Kvantitative data er strukturerede og statistiske. De giver støtte, når du har brug for at trække generelle konklusioner fra din undersøgelse.

Hvad er et Kvasieksperiment?

Sidst har vi kvasieksperimentet, hvor der ikke længere er tale om tilfældig inddeling, men dog stadigvæk forhold der gør, at vi kan betegne stimulus som eksogent givet, altså ikke relateret til andre forhold.

Hvilke fordele er der ved eksperimentet som metode?

Eksperimentet anses for at være den højeste standard inden for kvantitativ forskning, fordi eksperimenter i princippet gør det muligt for forskeren at bestemme det kausale forhold mellem to eller flere variabler.

Hvad er Milgrams forsøg?

Undersøgelse af årsagen til Holocaust I 1961 gennemførte psykologen Stanley Milgram et nu berømt forsøg. Formålet var at undersøge, i hvilken grad mennesker kan bringes til at udføre onde og grænseoverskridende handlinger, hvis en autoritet beder dem om det.

Hvilken viden giver undersøgelsen os om lydighed og autoritetstro?

Eksperimenterne vidner om, at vi fra naturens side er utroligt autoritetstro. Ved mødet med en autoritet slipper vi vores autonomi og ser i højere grad os selv som et instrument til opfyldelse af en anden persons ordrer.

Hvad er et Felteksperiment?

Felt-eksperimenter refererer til eksperimenter, som udføres uden for laboratoriet. Disse eksperimenter har typisk en højere grad af økologisk validitet, men en lavere intern validitet, fordi eksperimenter i felten er sværere at kontrollere, dvs. at holde situationen helt ens på tværs af tilstande og forsøgsdeltagere.

Hvad kan kvantitativ metode?

Kvantitativ metode er en betegnelse for den metode, der dækker over surveys eller spørgeskemaundersøgelser. Survey-undersøgelser har til formål at indhente kvantitative data om populationer gennem besvarelse af række spørgsmål, der ofte administreres gennem strukturerede interviews eller selvudfyldte spørgeskemaer.

Hvad bruger man kvantitativ metode til?

Vi bruger kvantitativ metode til at afdække forhold, der kan kvantificeres – dvs. sættes på tal. Kvantitativ metode kan bruges til at finde ud af, om der er en signifikant sammenhæng mellem to eller flere af de undersøgte forhold.

Hvad er styrkerne ved kvantitative data?

Ved brug af kvantitativ metode får forskeren ofte en stærk ekstern validitet og generaliserbarheden er ofte bedre end ved den kvalitative tilgang, fordi man har mulighed for at nå en stor målgruppe.

Hvorfor bruge kvantitativ metode?

Kvantitativ metode Del Fordelen ved at anvende kvantitativ metode er, at man kan få mange svar på de samme spørgsmål, og at man kan måle på de data, man får. Ulempen ved at anvende kvantitativ metode er, at man ikke får en dybdegående viden om et område, og at man ikke kan være sikker på, at folk svarer ærligt.