Table of Contents:

 1. Kan man afsætte dronningen?
 2. Hvad siger grundloven om ejendomsret?
 3. Hvem kan afsætte ministre?
 4. Hvilken betydning har grundloven for de danske statsborgere?
 5. Kan dronningen sige nej til en lov?
 6. Hvor meget tjener dronningen om måneden?
 7. Hvad siger grundloven om retten til at forsamle sig?
 8. Hvad er almenvellet?
 9. Kan alle blive minister?
 10. Kan en minister straffes?
 11. Hvordan adskiller grundloven sig fra almindelig lovgivning?
 12. Hvorfor mon grundloven ikke opfatter det som censur?
 13. Hvad sker der hvis Dronning Margrethe nægter at underskrive en lov for at gøre den gyldig?
 14. Kan dronningen stemme?
 15. Hvor meget får dronningen i løn?

Kan man afsætte dronningen?

Dronningen har ingen magt over for regeringen og Folketinget, selv om det måske umiddelbart kan se sådan ud efter grundloven. Men læg mærke til grundlovens § 14, hvor dronningen "udnævner og afskediger" ministrene.

Hvad siger grundloven om ejendomsret?

Ejendomsrettens ukrænkelighed er sikret ved Grundloven § 73. Beskyttelsen består i, at det offentlige kun under bestemte betingelser kan forlange, at en ejer afstår sin ejendom: Afståelse kan kun ske mod fuldstændig erstatning, afståelse kan kun ske, hvor almenvellet kræver det, og indgrebet skal have hjemmel i lov.

Hvem kan afsætte ministre?

§ 14. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre.

Hvilken betydning har grundloven for de danske statsborgere?

Grundloven er Danmarks forfatning. En forfatning beskriver de grundlæggende regler for et samfund. Grundloven fortæller ikke alt i detaljer, men opstil ler nogle overordnede spilleregler for vores sam fund. Grundloven er landets vigtigste lov, og alle andre love skal overholde den.

Kan dronningen sige nej til en lov?

Magten følger ansvaret. Er man som dronningen ansvarsfri, har man heller ikke nogen kompetencer eller magt. Det betyder i praksis, at dronningen ikke kan nægte at skrive lovforslag under eller i øvrigt handle på egen hånd i statsanliggender.

Hvor meget tjener dronningen om måneden?

april 2021 udgør Kongehusets økonomi: Statsydelsen til Dronningen på 7.250.586 kr. pr. måned.

Hvad siger grundloven om retten til at forsamle sig?

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Hvad er almenvellet?

Almenvellet er ensbetydende med samfundets vel. Udtrykket bruges blandt andet i ekspropriationssager, hvor myndighederne eksproprierer af hensyn til almenvellet.

Kan alle blive minister?

Men selvom mange ministre også er medlem af Folketinget, så er det ikke noget krav. Så minimumsalderen for medlemmer af Folketinget kan ikke bruges som grundlag for, hvor gammel man skal være, for at kunne blive minister. Der findes rent faktisk ingen minimumsalder for ministre i Danmark.

Kan en minister straffes?

En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Hvordan adskiller grundloven sig fra almindelig lovgivning?

Det er grundloven, der fastlægger re g- l e rne om valg af de personer, der i Folke- tinget har magten til at vedtage de re g l e r, der skal gælde for os alle. Og det er gru n d- loven, der fastlægger, hvordan forh o l d e t skal være mellem statens øverste org a n e r : Folketinget, regeringen og domstolene.

Hvorfor mon grundloven ikke opfatter det som censur?

Værker betragtes som ytringer i Grundlovens forstand, og derfor kan censur anses som en indskrænkning af ytringsfriheden. Ved censur er der altså tale om et forbud, der falder inden, at ytringen er blevet ytret. Du står dermed til ansvar for noget, som du ikke engang har ytret for offentligheden endnu.

Hvad sker der hvis Dronning Margrethe nægter at underskrive en lov for at gøre den gyldig?

Monarken kan afskedige ministre, bestemme antallet af ministerier og deres ressortområder, og kan blokere lovgivning ved at nægte at underskrive den, da love skal underskrives af monarken for at være gyldige (Grundloven, kap.

Kan dronningen stemme?

Dronningen har i princippet valgret og må stemme, idet hun ligeledes opfylder Grundlovens § 29. Imidlertid afholder dronningen og den nære kongelige familie sig fra at stemme til folketingsvalg, folkeafstemninger og europaparlamentsvalg, og i praksis står de ikke opført på nogen valglister, hvorfor de ikke kan stemme.

Hvor meget får dronningen i løn?

Dronning Margrethe skal ifølge regeringens finanslovsudspil for 2022 tildeles 87,8 millioner kroner. Det fremgår af finanslovsforslaget, som finansminister Nicolai Wammen (S) har præsenteret mandag. I 2021 får dronningen 89,3 millioner kroner.