Table of Contents:

 1. Hvor finder du Faremærkerne?
 2. Hvad er et farepiktogram?
 3. Hvad betyder faremærker?
 4. Hvad betyder C inden for faresymbolerne?
 5. Hvad er H og P sætninger?
 6. Hvad betyder rengøringsmidler?
 7. Hvad kan man læse ud af et farepiktogram?
 8. Hvilken H sætning er farligst?
 9. Er natriumhydroxid farligt?
 10. Er kalkfjerner farligt?
 11. Hvad er sundhedsfare?
 12. Hvad fortæller en H-sætning?
 13. Hvad er en P sætning?
 14. Hvad skal man have af rengøringsmidler?
 15. Hvilken type kemiske stoffer er der typisk i rengøringsmidler?

Hvor finder du Faremærkerne?

Faresymbolet Gasser Under Tryk kan du blandt andet finde på flasker med flydende gas – ilt, CO2, nitrogen og argon - som blandt andet bruges til svejsegas. Eksplosiv-faremærket finder du på eksplosive kemikalier, gasser og genstande.

Hvad er et farepiktogram?

Et farepiktogram er et billede på en etiket, som omfatter et advarselssymbol og bestemte farver, der har til hensigt at oplyse om den skade, et bestemt stof eller en bestemt blanding kan forårsage på vores sundhed eller miljøet.

Hvad betyder faremærker?

Faremærkningen på etiketten fortæller dig, hvordan du skal opbevare produkterne og beskytte dig selv, når du bruger dem – og hvordan du skal skille dig af med rester. Det er ikke kun faremærkerne på de ”skrappe” produkter som rensebenzin, eddikesyre og mineralsk terpentin, som du skal holde øje med.

Hvad betyder C inden for faresymbolerne?

Eksplosiv. Dette mærke finder du på eksplosive kemikalier, gasser og genstande.

Hvad er H og P sætninger?

Faresætningerne (H sætninger) er knyttet til klassificeringen af stoffet/blandingen. Sikkerhedssætningerne (P sætninger) skal udvælges, så de hænger sammen med faresætninger og den tilsigtede brug af kemikaliet.

Hvad betyder rengøringsmidler?

Rengøringsmidler, midler til rengøring af overflader. Rengøringsmetoden kan være mekanisk påvirkning alene, fx sandblæsning af rustent jern, kemisk og fysisk påvirkning, fx hhv.

Hvad kan man læse ud af et farepiktogram?

Der findes 9 farepiktogrammer, som viser, hvilke risici et kemikalie udsætter dig for på en let genkendelig måde. Farepiktogrammerne er et supplement til H- og P-sætningerne, der mere uddybbende viser, hvad du skal være opmærksom på ved de forskellige stoffer og kemikalier.

Hvilken H sætning er farligst?

H300 Livsfarlig ved indtagelse. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Er natriumhydroxid farligt?

At anvende natriumhydroxid til at opløse propper i afløbet er meget farligt, da indånding af støv fra pulveret eller det mindste stænk på hud, tøj eller øjne giver alvorlige ætseskader. Indtagelse er livsfarligt.

Er kalkfjerner farligt?

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne.

Hvad er sundhedsfare?

Sundhedsfare. Sundhedsfare er symbolet, som du finder på kemikalier, som kan give allergiske reaktioner og luftvejsirritationer. Du finder også symbolet på kemikalier, som kan medføre sløvhed eller svimmelhed samt på kemikalier, som kan irritere hud og øjne.

Hvad fortæller en H-sætning?

Faresætningen kaldes også for en H-sætning. Du finder den i sikkerhedsdatabladet for dine stoffer, hvor den viser, hvordan stoffet er farligt. Eksempler på H-sætninger: H200 Ustabilt eksplosiv.

Hvad er en P sætning?

Hvad er en P-sætning? P står for Precautionary. P-sætninger fortæller hvordan man skal håndtere et kemikalie/produkt en sikker måde, samt hvad man skal gøre i tilfælde af uheld. P-sætninger skal placeres alle stoffer og blandinger, hvor der er et faremærke.

Hvad skal man have af rengøringsmidler?

Det skal du bruge:
 • Microfiberklude (kan bruges i tør, fugtig og våd tilstand)
 • Kalkfjerner.
 • Slibesvamp eller glasskraber.
 • Støvsuger.
 • Gulvmoppe.
 • Sanitært rengøringsmiddel (alternativt kan der bruges universalrengøringsmiddel)
 • Universalrengøringsmiddel.
 • WC-rens.

Hvilken type kemiske stoffer er der typisk i rengøringsmidler?

Det fremgår heraf, at disse produkter indeholder stoffer som stærke baser, opløsningsmidler, tensider, drivmidler og duftstoffer /1/.