Table of Contents:

 1. Hvordan skal parkeringsskilte forstås?
 2. Hvem må opsætte færdselstavler?
 3. Hvad betyder kamera vejskilt?
 4. Hvor må man sætte skilte op?
 5. Hvad betyder det blå P skilt?
 6. Hvad betyder de gule striber på kantstenen?
 7. Hvem må sætte vejskilte op?
 8. Hvad betyder ærindekørsel tilladt?
 9. Hvad er en hovedvej?
 10. Hvad betyder motortrafikvej?
 11. Hvad er vej ret?
 12. Hvad betyder undertavle?
 13. Hvad betyder forbeholdt parkering?
 14. Hvad betyder gule vejstriber?
 15. Hvad betyder gule stiplede linjer?

Hvordan skal parkeringsskilte forstås?

Den øverste tavle, hovedtavlen, betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud. Den første undertavle betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud fra skiltet og fremad i tidsrummene 7-9 og 15-18 på hverdage.

Hvem må opsætte færdselstavler?

Du kan ganske rigtigt ikke opsætte skilte uden videre, for det skal ske med vejmyndighedens samtykke, og vejbestyrelsen er kommunalbestyrelsen, jf. § 6 i lov om private fællesveje.

Hvad betyder kamera vejskilt?

Et blåt skilt med et kamera breder sig ud over landet. Formålet er at advare om, at på strækningen er der hyppig fartkontrol med fotovogne.

Hvor må man sætte skilte op?

I lokalplanlagte erhvervsområder virksomheder opsætte skilte, der oplyser om de enkelte virk- somheders beliggenhed. Der opsættes et skilt ved hver adgangsvej til området og ved adgangsvejen til den enkelte virksomhed.

Hvad betyder det blå P skilt?

Parkering forbudt Her må du ikke parkere, du må dog standse i op til 3 minutter. Af- og pålæsning af gods og af- og påsæt- ning af passagerer er tilladt.

Hvad betyder de gule striber på kantstenen?

De gule striber er en advarsel Du må ikke parkere på de gule striber. Ej heller, hvis et fortov er markeret med en gul stribe. Striberne er en advarsel til dig om, at her må du ikke parkere. Oftest er der afmærket med gult ved eksempelvis busstoppesteder – og det betyder, at her må du altså ikke parkere.

Hvem må sætte vejskilte op?

Du kan ansøge Vejdirektoratet om tilladelse til at sætte skilte op mv. Når du ansøger, vil vi vurdere, om din ansøgning er foreneligt med vejens primære formål som er trafik. Vi vil ofte henvise til, at du i stedet benytter privat grund.

Hvad betyder ærindekørsel tilladt?

2) »Ærindekørsel tilladt«. Ved ærindekørsel forstås kørsel på egne eller andres vegne i forbindelse med aflevering, afhentning, arbejde, indkøb, gæstebud og lignende samt parkering i denne forbindelse. Kørsel til og fra egen bolig og egen erhvervsvirksomhed anses også for ærindekørsel.

Hvad er en hovedvej?

Begrebet hovedvej bruges ofte i forbindelse med primærruterne i det danske vejnet. Generelt er en hovedvej blot en fællesbetegnelse for en vejstrækning af særlig betydning mellem byer eller områder, hvor vejen er en primær transportlinje for mennesker og gods.

Hvad betyder motortrafikvej?

En motortrafikvej er en vejtype, som kan betragtes som en blanding mellem en landevej og en motorvej. Som på landeveje kan der være modkørende og tværgående trafik, men som på motorvejen er det forbudt at vende, bakke, standse eller parkere.

Hvad er vej ret?

En vejret er den ret, som den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom har over en privat fællesvej til at benytte pågældende vej som færdselsareal for ejendommen, jf. § 10, nr. 5, i privatvejsloven. Ofte er det de grundejere, der har ejendomme grænsende til en privat fællesvej, der har vejret til vejen.

Hvad betyder undertavle?

Undertavlen angiver den fri bredde på den indsnævrede strækning. Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning eventuelt med oversigtsareal. Tavlen opsættes både som undertavle til A 72 og til A 74.

Hvad betyder forbeholdt parkering?

På nogle områder er parkering forbeholdt bestemte personer som fx beboere eller medarbejdere. Så skal du have en P-tilladelse for at holde på området. Andre steder er parkering kun tilladt i et bestemt tidsinterval. Så skal du sætte P-skiven.

Hvad betyder gule vejstriber?

Mona Konuralp fra Visit Norway supplererer: »De gule vejstriber bliver brugt til at adskille modkørende trafik. Al anden vejopmærkning er hvid. De gule striber er lettere at se i sne. Det kan være derfor, at de også bliver brugt i andre lande med meget sne som f.

Hvad betyder gule stiplede linjer?

Det er ulovligt at parkere et køretøj på strækninger, hvor skilte eller brudte gule kantlinjer indikerer, at der er parkeringsforbud. Det er dog lovligt at foretage en standsning af køretøjet i op til 3 minutter eller foretage en kontinuerlig af- og pålæsning.