Table of Contents:

 1. Hvad betyder variationskoefficienten?
 2. Hvad siger en standardafvigelse?
 3. Hvad er en spredning?
 4. Hvordan udregnes spredning?
 5. Hvad er standardafvigelse investering?
 6. Hvad er CV værdi?
 7. Hvad er god standardafvigelse?
 8. Hvornår er en standardafvigelse høj?
 9. Hvornår er en spredning høj?
 10. Hvornår er en spredning stor?
 11. Hvordan finder man spredningen i en normalfordeling?
 12. Hvornår er standardafvigelsen høj?
 13. Hvordan finder man middelværdien?
 14. Hvad er en høj spredning?

Hvad betyder variationskoefficienten?

Variationskoefficient, i sandsynlighedsregning standardafvigelsen for en stokastisk variabel divideret med dens middelværdi. Ganget med 100 udtrykker variationskoefficienten dermed usikkerheden i procent af middelværdien.

Hvad siger en standardafvigelse?

Standardafvigelsen eller spredningen bruges inden for sandsynlighedsregning og statistik og er et udtryk for, hvor meget en stokastisk variabel fordeler sig omkring sin middelværdi. Standardafvigelse er lig med kvadratroden af varians og er dermed mål for det samme.

Hvad er en spredning?

Spredningen (standardafvigelsen) af observationerne i et datasæt beskriver, hvor meget observationerne i gennemsnit afviger fra gennemsnittet, dvs. hvor spredte observationerne er. Jo større spredningen er, jo mere spredt er observationerne. Spredningen kaldes σ (udtales "sigma").

Hvordan udregnes spredning?

Varians og spredning siger noget om, hvor stor spredning, der er i datasættet. Ligger observationerne kort eller langt fra middelværdien? Man finder altså afstanden mellem hver observation og middelværdien. Denne kvadrerer man, og så finder man gennemsnittet af dette.

Hvad er standardafvigelse investering?

Standardafvigelsen er et matematisk mål for historiske kursudsving i forhold til afkast. En lav standardafvigelse er ensbetydende med en investering, der historisk set har været kursstabil, mens en høj standardafvigelse omvendt betyder, at investeringen har udvist store udsving.

Hvad er CV værdi?

Variationskoefficient. altså spredningen delt med middelværdien. Denne størrelse er interessant hvis man skal vurdere om en spredning er "stor" eller "lille".

Hvad er god standardafvigelse?

Standardafvigelsen er et statistisk udtryk for, hvor tæt enkeltresultaterne ligger på gennemsnittet. Ved et gennemsnitligt resultat på eksempelvis 100 µm betyder en standardafvigelse på 5 µm, at 68,26 % af enkeltresultaterne ligger inden for 100 µm +/- 5 µm (altså mellem µm).

Hvornår er en standardafvigelse høj?

En høj standardafvigelse betyder store udsving fra gennemsnitsafkastet. Det giver større usikkerhed omkring porteføljens fremtidige værdi og derfor større risiko. Omvendt betyder en lav standardafvigelse, at porteføljens værdi har udviklet sig mere stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Hvornår er en spredning høj?

Vi kan fortolke standardafvigelsen som en indikator for spredning, som en typisk afstand mellem data og gennemsnit. En høj værdi fortælles os, at data i gennemsnit ligger langt fra gennemsnittet, mens en lav værdi fortæller os, at de er grupperet omkring gennemsnittet.

Hvornår er en spredning stor?

Spredning/varians Spredningen siger noget om hvor langt de enkelte målinger spreder sig fra middelværdien. Hvis man igen ser på bioanalytiker-lønninger så indikerer en stor værdi af SD altså at der er stor forskel på lønningerne, mens en lille værdi af SD indikerer at alle tjener nogenlunde det samme.

Hvordan finder man spredningen i en normalfordeling?

Normalfordelingen kan entydigt bestemmes ved observationssættets middelværdi (μ) og spredning (σ). På grund af symmetrien gælder: En spredning på hver side af middelværdien indeholder ca. 68 procent af observationerne.

Hvornår er standardafvigelsen høj?

Et statistisk nøgletal, der opgør forskellene mellem værdier og gennemsnittet. Store forskelle fra gennemsnittet vejer tungere end små og øger standardafvigelsen markant. Standardafvigelsen på afkast måler risikoen ved værdipapiret. En lav standardafvigelse angiver en lille risiko og en høj standardafvigelse en stor.

Hvordan finder man middelværdien?

Middelværdien givet: ved μ=n⋅p. Variansen givet ved: σ2=n⋅p⋅(1−p) Standardafvigelsen er givet: σ=√n⋅p⋅(1−p)

Hvad er en høj spredning?

Vi kan fortolke standardafvigelsen som en indikator for spredning, som en typisk afstand mellem data og gennemsnit. En høj værdi fortælles os, at data i gennemsnit ligger langt fra gennemsnittet, mens en lav værdi fortæller os, at de er grupperet omkring gennemsnittet.