Table of Contents:

 1. Hvad er en parret t-test?
 2. Hvad betyder ti statistik?
 3. Hvad fortæller T værdien?
 4. Hvad er varianshomogenitet?
 5. Hvad er en Nulhypotese matematik?
 6. Hvad er parret data?
 7. For hvilke andre værdier af teststørrelsen ville man kunne forkaste nulhypotesen?
 8. Hvad er statistik og hvad bruges det til?
 9. Hvornår skal man bruge t test?
 10. Hvordan beregner man frihedsgrader?
 11. Hvordan opstilles en nulhypotese?
 12. Hvad er nulhypotese og alternativ hypotese?
 13. Hvordan finder man konfidensinterval?
 14. Hvad er p værdi i statistik?

Hvad er en parret t-test?

Parret t-test: Denne test bruges, når du giver en testgruppe den samme spørgeundersøgelse to gange. En parret t-test giver dig svar på, om middelværdien har ændret sig fra den første til den anden spørgeundersøgelse.

Hvad betyder ti statistik?

t angiver hvor meget stikprøvens gennemsnit afviger fra den sande værdi, udtrykt i forhold til usikkerheden på gennemsnittet. Det er klart at hvis dette tal er stort, så tyder det på at afvigelsen er signifikant, hvorimod en lille værdi indikerer at afvigelsen kan forklares alene ud fra den tilfældige varition.

Hvad fortæller T værdien?

T-test, statistisk test, der anvendes til at teste hypotesen om, at middelværdien i en normalfordeling har en bestemt værdi. I testet sammenholdes den estimerede værdi med den hypotetiske værdi, idet forskellen måles med den empiriske standardafvigelse.

Hvad er varianshomogenitet?

I princippet skal det afgøres om der er varianshomogenitet, dvs. om standardafvigelserne for de to populationer kan antages at være identiske. Det gøres med F-testen.

Hvad er en Nulhypotese matematik?

Nulhypotese, antagelse, der afprøves i en statistisk test. Et eksempel på en nulhypotese er, at to medicinske præparater, et nyt og et gammelt, har samme virkning. I den statistiske test undersøges, om data er så meget i modstrid med nulhypotesen, at den må afvises.

Hvad er parret data?

Når data eller observationer er parrede, hænger observationerne sammen. Ofte vil det være differencen mellem to målinger, der er interessant at undersøge. Et eksempel kan være, at man ønsker at måle effekten af en slankekur.

For hvilke andre værdier af teststørrelsen ville man kunne forkaste nulhypotesen?

p-værdi og kritisk værdi Hvis p-værdien er mindre end signifikansniveauet, forkastes nulhypotesen. Hvis t-teststørrelsen er positiv og er større end den kritiske værdi ved det valgte signifikansniveau, så forkastes nulhypotesen.

Hvad er statistik og hvad bruges det til?

Statistik kan bruges til at beskrive en talmængde. Hver enkelt tal i en talmængde kaldes en observation. Antallet af observationer i talmængden, kaldes for talmængdens størrelse og bliver ofte skrevet som . For eksempel vil vi lave statistik over karaktererne ved en eksamen.

Hvornår skal man bruge t test?

T-test benyttes når man vil teste hypoteser om middelværdien af normalfordelte variable. Vi ser på 3 forskellige slags t-test: One-sample t-test benyttes når man vil teste om uafhængige, identisk fordelte normale variable kommer fra en fordeling med en kendt middelværdi.

Hvordan beregner man frihedsgrader?

Inden for statistik bruges frihedsgrader, når man laver parametriserede modeller. Her er antallet af frihedsgrader lig antallet af observationer i et datasæt minus antallet af parametre, man estimerer.

Hvordan opstilles en nulhypotese?

Nulhypotese. Først opstiller man en nulhypotese, H0. Den vil typisk være, at forskellen mellem de forventede og observerede værdier skyldes tilfældigheder. Hvis vi ender med at forkaste vores nulhypotese, kan vi altså sige, at der er en signifikant forskel mellem forventet og observeret.

Hvad er nulhypotese og alternativ hypotese?

I statistisk hypoteseprøvning er en nulhypotese eller nullhypotese den tentative (dvs. forsøgsvise) hypotese, der fastholdes indtil den alternative hypotese kan accepteres.

Hvordan finder man konfidensinterval?

Konfidensintervallet beregnes ud fra det konfidensniveau du har valgt for din undersøgelse. Det typiske valg af konfidensniveau er 90%, 95% eller 99%. Et konfidensniveau angiver, hvor stor sandsynligheden er for at middelværdien for hele populationen er repræsenteret i konfidensintervallet.

Hvad er p værdi i statistik?

En p-værdi er en sandsynlighed. Sandsynligheder kan antage værdier mellem 0 og 1 eller 0% og 100%, og når man skriver, at p-værdien = 0,003, så betyder det altså, at sandsynligheden var 0,03 eller 3%.