Table of Contents:

 1. Hvordan finder man nulhypotesen?
 2. Hvad er den kritiske værdi for en Venstresidet test med signifikansniveau på 5 %?
 3. Hvordan finder man p-værdi?
 4. Hvordan beregnes teststørrelsen?
 5. Hvad betyder en P-værdi på 1?
 6. Hvad er en Uafhængighedstest?
 7. Hvordan finder man frihedsgrader?
 8. Hvordan bestemmer man den kritiske mængde?
 9. Hvad er et signifikansniveau?
 10. Hvordan beregner man p-værdi i excel?
 11. Hvad er teststørrelsen statistik?
 12. Hvad er Kontinuitetskorrektion?
 13. Hvad er en type 1 fejl?
 14. Hvad er en frihedsgrad?
 15. Hvad fortæller den største Q værdi?

Hvordan finder man nulhypotesen?

Nulhypotese. Først opstiller man en nulhypotese, H0. Den vil typisk være, at forskellen mellem de forventede og observerede værdier skyldes tilfældigheder. Hvis vi ender med at forkaste vores nulhypotese, kan vi altså sige, at der er en signifikant forskel mellem forventet og observeret.

Hvad er den kritiske værdi for en Venstresidet test med signifikansniveau på 5 %?

: Mindst 75 % af løgene er spiringsdygtige. Vi skal derfor finde de 5 % mindst sandsynlige observerede værdier til venstre i diagrammet over punktsandsynligheder. Testet kaldes derfor for et venstresidet binomialtest. (Hvis kun store værdier er kritiske for nulhypotesen, kaldes testet for et højresidet binomialtest.)

Hvordan finder man p-værdi?

P-værdien er sandsynligheden for at gøre en observation som afviger mindst lige så meget fra nulhypotesen som det konkrete resultat. For at kunne beregne sin p-værdi i sin hypotesetest, er man nødt både at have observeret resultater og derefter udregnet forventede resultater i sit forsøg.

Hvordan beregnes teststørrelsen?

Teststørrelsen. Som ved enhver anden hypotesetest foretages denne vurdering ved, at beregne en teststørrelse, som bruges til at beregne en p-værdi. Denne beregning kan forstås således: Under nul-hypotesen er sandsynligheden for at et billede er egnet lig 176/200 (uafhængigt af tiden!).

Hvad betyder en P-værdi på 1?

En p-værdi er en sandsynlighed. Sandsynligheder kan antage værdier mellem 0 og 1 eller 0% og 100%, og når man skriver, at p-værdien = 0,003, så betyder det altså, at sandsynligheden var 0,03 eller 3%.

Hvad er en Uafhængighedstest?

Uafhængighedstest, i statistik et test, der benyttes til at teste, om to kategoriserede variable (dvs. variable, der kun kan antage endeligt mange værdier, såkaldte kategorier) er uafhængige. Til dette formål anvendes q-testet.

Hvordan finder man frihedsgrader?

Inden for statistik bruges frihedsgrader, når man laver parametriserede modeller. Her er antallet af frihedsgrader lig antallet af observationer i et datasæt minus antallet af parametre, man estimerer.

Hvordan bestemmer man den kritiske mængde?

Den kritiske mængde er alle de udfald med mindst sandsynlighed, der tilsammen har en sandsynlighed, som ligger lige under signifikansniveauet (alle de udfald med mindst sandsynlighed, der tilsammen er max. 5%).

Hvad er et signifikansniveau?

Signifikansniveauet (eller α-niveauet) er en tærskelværdi, der bestemmer, om et undersøgelsesresultat kan anses for statistisk signifikant efter gennemførelse af de planlagte statistiske tests. Signifikansniveauet sættes som oftest til 5 % (eller 0,05), men andre niveauer kan anvendes, afhængigt af undersøgelsen.

Hvordan beregner man p-værdi i excel?

I excel er der ikke en formel, der giver en direkte værdi af korrelationens tilknyttede P-værdi. Så vi er nødt til at få P-værdi fra korrelation, korrelation er r for P-værdi, som vi har diskuteret før, for at finde P-værdi, vi er nødt til at finde efter at have fået korrelation for de givne værdier.

Hvad er teststørrelsen statistik?

Når en hypotese udføres, regnes en teststørrelse, som sammenlignes med en sandsynlighedsfordeling. Teststørrelsen slås op i sandsynlighedsfunktionen, hvor resultatet kaldes p-værdien. Den nøjagtige værdi behøver ikke at blive fundet. Det er nok at vide, at p-værdien er mindre end den α.

Hvad er Kontinuitetskorrektion?

Man lægger 0,5 til/trækker 0,5 i siderne, idet binomialfordelingen er en diskret fordeling, mens normalfordelingen er en kontinuert fordeling. Det kaldes kontinuitetskorrektionen.

Hvad er en type 1 fejl?

Type 1-fejl er den fejl en forsker kan lave, når det fejlagtigt konkluderes, at der er forskel mellem 2 grupper. Risikoen for at lave en type-1 fejl er lig med signifikansniveauet. Sætter man altså signifikansniveauet til 0,05 eller 5%, så er der en risiko på 5% eller 1 ud af 20 for at lave en type-1 fejl.

Hvad er en frihedsgrad?

Frihedsgrad er et begreb, som blandt andet bruges inden for mekanik og statistik. En frihedsgrad kan siges at være muligheden for at vælge en egenskab ved et system frit. Antallet af frihedsgrader angiver således, hvor mange egenskaber ved et system, man frit kan vælge.

Hvad fortæller den største Q værdi?

Hvis massen før er større end massen efter, får vi en positiv energi som q-værdi, og vi har dermed en exoterm reaktion. Hvis massen efter er større end massen før, får vi en negativ energi som q-værdi, og vi har dermed en endoterm reaktion.