Table of Contents:

 1. Hvad er en ærekrænkelse?
 2. Er injurier strafbart?
 3. Kan man anmelde injurier til politiet?
 4. Hvad koster en injuriesag?
 5. Er det strafbart at mobbe?
 6. Hvor mange paragraffer er der i straffeloven?
 7. Hvad er bagvaskelse?
 8. Kan man blive dømt for noget man ikke har gjort?
 9. Hvordan starter man en injuriesag?
 10. Hvordan stævner man en person?
 11. Er cybermobning strafbart?
 12. Hvad er straffen for mobning?
 13. Hvad er den mildeste straf i Danmark?
 14. Hvad er straffen for drabsforsøg?
 15. Hvad er straffen for at stjæle en bil?

Hvad er en ærekrænkelse?

Æreskrænkelser? Ærekrænkelser kan bedst betegnes som nedsættende ord og handlinger samt udbredelsen af rygter. Det, som adskiller en æreskrænkelse fra en sigtelse er, at en æreskrænkelse er ens mening om en anden person.

Er injurier strafbart?

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre offentligt. Det betyder, at du hverken må krænke andres navn eller rygte, eller hænge folk ud på de sociale medier og beskylde dem for handlinger, som de ikke har begået. Straffen for injurier blev sat op pr. 1 januar 2019.

Kan man anmelde injurier til politiet?

Man kan normalt ikke politianmelde nogen for injurier, og man skal normalt selv anlægge sag, når der er tale om en injuriesag. I særlige tilfælde kan man dog anmelde bagvaskelse til politiet, som så vurderer, om det er en sag, de ønsker at føre.

Hvad koster en injuriesag?

Tidsforbruget til en injuriesag varierer meget alt efter sagens karakter, men ligger erfaringsmæssigt sjældent under 10 timer. Kan sagen afgøres med en samtale med klienten og et brev til modparten, vil honoraret dog normalt ikke overstige DKK 10.000 inkl. moms.

Er det strafbart at mobbe?

6) Du må ikke chikanere eller mobbe Chikane og mobning på de sociale medier kan være strafbart, hvis der er tale om alvorlige krænkelser. Det kan være svært at afgøre, om krænkelserne er så alvorlige, at det er strafbart. I sidste ende er det politi og domstole, der træffer afgørelsen.

Hvor mange paragraffer er der i straffeloven?

Straffeloven består af 29 kapitler og er inddelt i en almindelig og en særlig del.

Hvad er bagvaskelse?

Bagvaskelse er en juridisk term, der beskriver det forhold at en påstand om en person eller en gruppe af personer, er fremsat mod bedre vidende eller uden rimelig grund til at anse påstanden for korrekt. Bagvaskelse er ulovlig efter § 268 i straffeloven, med en maksimal strafferamme på 2 år.

Kan man blive dømt for noget man ikke har gjort?

§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Hvordan starter man en injuriesag?

Injuriesagers indhold. Opstarter man en injuriesag, vil man typisk påberåbe sig straffelovens §267 og forsøge at få den, der har fremsat ytringerne, dømt for at have fremsat æreskrænkende sigtelser, eller fremsat udsagn om forhold, der er egnet til at nedsætte ens agtelse efter andre borgeres opfattelse.

Hvordan stævner man en person?

Du kan henvende dig til retten personligt, telefonisk, ved brev eller mail. Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Er cybermobning strafbart?

6) Du må ikke chikanere eller mobbe Chikane og mobning på de sociale medier kan være strafbart, hvis der er tale om alvorlige krænkelser. Det kan være svært at afgøre, om krænkelserne er så alvorlige, at det er strafbart. I sidste ende er det politi og domstole, der træffer afgørelsen.

Hvad er straffen for mobning?

Vold kan straffes med op til 6 års fængsel. Man forbinder normalt vold med noget, der sker i virkeligheden og ikke på nettet. Men nettet giver muligheder for at optage og offentliggøre en voldsepisode.

Hvad er den mildeste straf i Danmark?

Frihedsberøvelse (fængsel) Del En fængselsstraf kan være fra en uge op til 16 år, og for særlig grove forbrydelser livstid. I praksis sker der prøveløsladelse, når to tredjedele af straffen er udstået, og for livstidsfængslede kan der normalt ske prøveløsladelse efter 12 år.

Hvad er straffen for drabsforsøg?

I de fleste afgørelser er straffen mellem 6 og 14 års fængsel, men i manddrabssager beror strafudmålingen meget af de konkrete omstændigheder i sagen. Derfor er det vigtigt at have en god forsvarsadvokat, da han vil kunne fremhæve netop de omstændigheder i din sag, som kan tale for en mindre straf.

Hvad er straffen for at stjæle en bil?

Biltyveri kaldes i det juridiske sprog for brugstyveri. Det er strafbart iht. straffelovens § 293 a. Strafferammen går fra bøde til fængsel i 1 år og 6 måneder.