Table of Contents:

  1. Hvad er forskellen på t test og z-test?
  2. Hvad er en F test?
  3. Hvilken statistisk test?
  4. Hvorfor laver man en chi i anden test?
  5. Hvornår bruges hypotesetest?
  6. Hvornår laver man f-test?

Hvad er forskellen på t test og z-test?

t test for én middelværdi (tTest) Testen er magen til en z-test for én middelværdi, men anvendes, når populationen er lille og normalfordelt.

Hvad er en F test?

F-test, test i statistiske modeller baseret på Ronald Fishers F-fordeling for hypotesen om, at to varianser er ens. Den F-fordelte teststørrelse beregnes som forholdet mellem to estimerede varianser. Testen anvendes blandt andet ved regressions- og variansanalyse.

Hvilken statistisk test?

For at en statistisk test skal være gyldig, skal din stikprøvestørrelse være stor nok til at tilnærme den sande fordeling af den befolkning, der undersøges. For at bestemme hvilken statistisk test du skal bruge, skal du vide: om dine data opfylder visse antagelser. de typer variabler, du har at gøre med.

Hvorfor laver man en chi i anden test?

Nogle gange laver man et forsøg, hvor man på forhånd har en idé om, hvordan udfaldene bør være. Man kan derfor teste, om de observerede værdier stemmer overens med de forventede værdier. Til at gøre det, kan man bruge χ2-test (χ er det græske tegn chi (og altså ikke et x)).

Hvornår bruges hypotesetest?

Hypotesetest bruges til at afgøre om afvigelserne kan antages at skyldes målefejl, eller om stikprøven ikke passer med hypotesen. Den hypotese, som undersøges, kaldes den tentative hypotese og benævnes H0 (nulhypotese). Der opstilles en alternativ hypotese benævnt H1, som er en negation af H0.

Hvornår laver man f-test?

hvis man skal gennemføre en t-test med to uparrede stikprøver (side 6.9). Et andet eksempel er sammenligning af analyseusikkerheden (som jo udtrykkes ved en spredning) på to forskellige apparater. Til at sammenligne spredninger (eller varianser) bruges en F-test.