Table of Contents:

  1. Hvad er en P værdi?
  2. Hvornår er det signifikant?
  3. Hvordan beregner man signifikansniveau?
  4. Hvordan beregner man teststørrelsen?
  5. Hvordan beregner man chi2?
  6. Hvad angiver signifikansniveauet α?
  7. Hvornår er det repræsentativt?

Hvad er en P værdi?

P'et står for ”probability”, og p-værdien angiver sandsynligheden for at observere noget, der er lige så stort eller større end det man har fundet i sit studie, hvis der i virkeligheden ikke er nogen forskel.

Hvornår er det signifikant?

I daglig tale betyder ”signifikant” vigtigt, men i forhold til statistik betyder ”signifikant” sand- synligvis sandt (altså ikke påvirket af tilfældigheder). Et resultat i undersøgelsen kan være sandt uden at være vigtigt.

Hvordan beregner man signifikansniveau?

Valg af signifikansniveau Typisk vil man vælge et signifikansniveau på 5%. Dvs. at hvis der (givet at nulhypotesen er sand) er mindre end 5% chance for at få de observerede data, så forkaster vi hypotesen. Man kan også sige, at signifikansniveauet er risikoen for at forkaste en sand hypotese.

Hvordan beregner man teststørrelsen?

Teststørrelsen slås op i sandsynlighedsfunktionen, hvor resultatet kaldes p-værdien. Den nøjagtige værdi behøver ikke at blive fundet. Det er nok at vide, at p-værdien er mindre end den α. En test kaldes statistisk signifikant på niveau α, hvis p-værdien er mindre end α (og den alternative hypotese dermed accepteres).

Hvordan beregner man chi2?

P-værdien beregnes derfor som det arealet af det røde område på figur 1. Bemærk at χ2-fordelingen afhænger af et antal frihedsgrader. Disse bestemmes som: Frihedsgrader = (antal søjler - 1)*(antal rækker - 1). I eksemplet fås altså antal frihedsgrader = (2-1)*(3-1) = 2.

Hvad angiver signifikansniveauet α?

Signifikansniveauet (eller α-niveauet) er en tærskelværdi, der bestemmer, om et undersøgelsesresultat kan anses for statistisk signifikant efter gennemførelse af de planlagte statistiske tests. Signifikansniveauet sættes som oftest til 5 % (eller 0,05), men andre niveauer kan anvendes, afhængigt af undersøgelsen.

Hvornår er det repræsentativt?

Repræsentativ stikprøve Når man laver en statistisk undersøgelse, kan man ikke rende rundt og undersøge hele populationen. Man udtager derfor en stikprøve. Det er vigtigt, at denne stikprøve er repræsentativ for populationen. Der må altså ikke være overrepræsentation af en bestemt gruppering indenfor populationen.