Table of Contents:

 1. Hvordan foregår en ankesag?
 2. Hvilke sager kan ankes til Højesteret?
 3. Hvad er forskellen på byret landsret og Højesteret?
 4. Hvornår afsiger Højesteret dom?
 5. Hvor lang tid går der fra byretten til landsretten?
 6. Hvor ligger Vestre Landsrets hovedsæde?
 7. Hvordan foregår en sag i landsretten?
 8. Hvad sker der når en sag ankes?
 9. Hvad sker der under en hovedforhandling?
 10. Hvad sker der når man anker en dom?
 11. Hvad er ankefristen?
 12. Hvad er Procesbevillingsnævnets opgave?
 13. Kan landsretten afvise en sag?
 14. Kan man anke alle sager?

Hvordan foregår en ankesag?

Når en sag er afgjort i byretten, kan den derfor normalt ankes til landsretten af enten den tiltalte eller anklagemyndigheden. Sagen kaldes herefter en ankesag. Anken kan omfatte skyldsspørgsmålet (om den tiltalte er skyldig i den rejste tiltale) og/eller strafudmålingen (hvilken straf den tiltalte skal have).

Hvilke sager kan ankes til Højesteret?

Generelle regler om anke til Højesteret Domme, der er afsagt af en landsret som 2. instans, kan ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse hertil. Domme, som er afsagt af landsretten som 1. instans, kan som udgangspunkt frit ankes til Højesteret, jf.

Hvad er forskellen på byret landsret og Højesteret?

Højesteret er 2. instans for sager, der er startet i landsretten, hvis en af parterne ønsker at anke. Også sager, der er startet i byretten (som 1. instans) og derefter behandlet i landsretten, kan behandles af Højesteret, hvis en part opnår en såkaldt tredjeinstansbevilling ved Procesbevillingsnævnet.

Hvornår afsiger Højesteret dom?

Dommen bliver afsagt, når alle afhøringer i sagen er færdige, og forsvareren og anklageren er kommet med deres afsluttende bemærkninger. I nogle tilfælde bliver dommen først afsagt nogle dage efter retsmødet. Dommeren giver besked om, hvornår dommen afsiges.

Hvor lang tid går der fra byretten til landsretten?

Hvis byretsdommen ankes, går der lang tid, før sagen bliver domsforhandlet i landsretten, også selv om der ikke skal være fornyet syn og skøn i forbindelse med ankesagen. Berammelsestiden er 6-9 måneder. Da der også skal udveksles processkrifter i landsretten, bliver den samlede sagsbehandlingstid ofte dobbelt så lang.

Hvor ligger Vestre Landsrets hovedsæde?

Landsrettens hovedsæde er placeret i Viborg og retten består af en præsident og 38 landsdommere. Vestre Landsret blev oprettet i 1919, hvor den afløste Landsoverretten for Nørrejylland. I forbindelse med oprettelsen blev rettens nu forhenværende hovedbygning i Viborg opført og taget i brug i januar 1920.

Hvordan foregår en sag i landsretten?

Du får besked fra landsretten, når den begynder at behandle din ankesag. Landsretten afgør normalt sagen på det skriftlige grundlag, der foreligger. Landsretten kan dog bestemme, at der skal være en mundtlig forhandling ligesom i byretten. Når landsretten har afgjort sagen, får du en meddelelse med afgørelsen.

Hvad sker der når en sag ankes?

Du får besked fra landsretten, når den begynder at behandle din ankesag. Sagen vil normalt blive behandlet digitalt på minretssag.dk. Som udgangspunkt behandler landsretten sagen forfra med en mundtlig hovedforhandling ligesom i byretten. Du skal betale en retsafgift for at anke.

Hvad sker der under en hovedforhandling?

Retsmødet kaldes hovedforhandlingen og er den proces, hvor anklager og forsvarer afhører både den tiltalte og vidner i sagen og fremlægger beviser. Til sidst fortæller anklager og forsvarer, hvordan de mener, at sagen bør afgøres, og hvad straffen bør være.

Hvad sker der når man anker en dom?

Hvis du anker dommen, bliver den i første omgang ikke endelig og ikke fuldbyrdet. Dvs. at du ikke umiddelbart skal betale en idømt bøde eller påbegynde afsoning. Du bliver dog heller ikke løsladt, hvis du er varetægtsfængslet.

Hvad er ankefristen?

Kærefristen er to uger efter afsigelsen af kendelsen eller beslutningen. Kære sker ved indlevering af et kæreskrift til skifteretten.

Hvad er Procesbevillingsnævnets opgave?

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret samt klager over afslag på ansøgninger om fri proces. Her kan du læse mere om Procesbevillingsnævnets organisation og opgaver samt om sagsbehandlingstider og årsberetninger.

Kan landsretten afvise en sag?

Landsretten kan afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter eller andre grunde ikke i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten.

Kan man anke alle sager?

I det danske retssystem gælder der en hovedregel om, at enhver har ret til at få prøvet sin sag ved 2 instanser, hvilket betyder, at en byretsdom i 1. instans kan ankes til landsretten og en landsretsdom i 1. instans kan ankes til Højesteret.