Table of Contents:

 1. Hvad er menneskerettighederne af den 26 august 1789?
 2. Hvorfor kom menneskerettighederne?
 3. Hvad var den historiske baggrund for at udarbejde erklæringen?
 4. Hvad er erklæringens vigtigste principper?
 5. Hvilke menneskerettigheder er der?
 6. Hvad forstår man ved menneskerettigheder?
 7. Hvor stammer ideen om grundlæggende menneskerettigheder fra?
 8. Hvem skabte menneskerettighedskonventionerne?
 9. Hvad er kulturelle rettigheder?
 10. Hvem er omfattet af FN's menneskerettighedserklæring Hvilke rettigheder sikrer den?
 11. Hvad er de 30 menneskerettigheder?
 12. Er menneskerettighederne universelle?
 13. Hvilket land er værst til at krænke menneskerettighederne?

Hvad er menneskerettighederne af den 26 august 1789?

august 1789. I korthed handler de 17 artikler om frihed: religionsfrihed, menings- og ytringsfrihed og ret til at deltage i lovgivningsmagten. Der gælder lighed for loven, retssikkerhed i retsplejen og ret til at gøre oprør mod undertrykkelse. Ligeledes fastslår den ejendomsrettens ukrænkelighed.

Hvorfor kom menneskerettighederne?

Den spæde start. De første moderne menneskerettigheder opstår som en del af oplysningstiden. Blandt de vigtigste og første dokumenter er Den Amerikanske Uafhængighedserklæring, som blev underskrevet i 1776, og den franske Erklæring om Menneskets og Borgerens Rettigheder, som blev vedtaget i 1789.

Hvad var den historiske baggrund for at udarbejde erklæringen?

Hvad var den aktuelle baggrund for Verdenserklæringen om Menneskerettigheder? Baggrunden for FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder var et stærkt ønske blandt politikere over hele verden om at undgå en gentagelse af de overgreb og rædsler, der havde fundet sted under Anden Verdenskrig.

Hvad er erklæringens vigtigste principper?

Erklæring om menneskets og borgerens rettigheder (1789) Erklæringen proklamerer, at alle borgere skal sikres rettighederne til ”frihed, ejendom, sikkerhed og modstand mod undertrykkelse.” Den hævder, at behovet for lovgivning skyldes ”…

Hvilke menneskerettigheder er der?

Hvad er menneskerettigheder?
 • Alle mennesker er født frie og lige. ...
 • Alle har ret til menneskerettigheder uden forskelsbehandling. ...
 • Alle har ret til liv, frihed og sikkerhed. ...
 • Ingen må gøre dig til slave. ...
 • Ingen må torturere dig. ...
 • Alle har ret til at blive anerkendt som en borger med rettigheder og pligter.

Hvad forstår man ved menneskerettigheder?

Menneskerettighedserklæringen, erklæring, der blev vedtaget af den franske Nationalforsamling . Det er omstridt, hvor meget indflydelse den engelske Bill of Rights fra 1689 og USA's Uafhængighedserklæring fra 1776 har haft på Menneskerettighedserklæringen.

Hvor stammer ideen om grundlæggende menneskerettigheder fra?

Ideen om menneskerettigheder strækker sig tilbage til Antikken i Grækenland. Filosofer som Platon og Aristoteles var ophavsmænd til tanken om lighed for loven, politiske rettigheder, lige respekt for alle borgere og lige stemmeret. Stoikerne, en filosofisk retning fra omkring 300 f.v.t., indførte begrebet naturret.

Hvem skabte menneskerettighedskonventionerne?

Inspirationen kom fra FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder, som så dagens lys i 1948. Erklæringen er dog ikke retligt bindende for staterne. Med EMRK forsøgte staterne derfor at indføre kontrol af, om medlemsstaterne levede op til de menneskeretlige forpligtelser, de havde skrevet under på.

Hvad er kulturelle rettigheder?

Formålet med konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er, at medlemsstaterne skal sørge for, at deres borgere har tilgang til blandt andet mad, vand, bolig, uddannelse og grundlæggende sundhedspleje.

Hvem er omfattet af FN's menneskerettighedserklæring Hvilke rettigheder sikrer den?

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

Hvad er de 30 menneskerettigheder?

Amnesty arbejder ud fra de 30 artikler i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Den blev vedtaget i 1948 og understreger, at menneskerettighederne gælder for alle mennesker hele tiden. Siden 1948 er en række andre menneskerettighedsinstrumenter blevet vedtaget internationalt.

Er menneskerettighederne universelle?

Menneskerettighederne er baseret på tanken om, at visse rettigheder er universelle, dvs. at de gælder alle individer uanset køn, seksuel orientering, nationalitet, race, kulturel, etnisk eller religiøs baggrund.

Hvilket land er værst til at krænke menneskerettighederne?

Men der er selvfølgelig lande, der er værst på nogle områder. Eksempelvis bærer Kina, Iran, Saudi-Arabien, Irak og USA førertrøjen, når det gælder dødsstraf, tortur og uretfærdige fængslinger. Hvilke menneskerettigheder krænkes?