Table of Contents:

 1. Hvordan er splittelsen i verden i Platons hulelignelse?
 2. Hvad handler hulebilledet om?
 3. Hvad er Platon kendt for idag?
 4. Hvad er forskellen på nyplatonisme og Universalromantik?
 5. Er dualisme nyplatonisme?
 6. Hvad vil Platon med hulebilledet?
 7. Hvad er ideernes verden?
 8. Hvad er det godes ide?
 9. Hvad mener Platon om sjælen?
 10. Hvad kendetegner universalromantik?
 11. Hvilke universalromantiske træk er der i HC Andersens værker?
 12. Hvad er dualismen?
 13. Hvad er nyplatonisme romantikken?
 14. Hvad er Sokrates hensigt med Hulelignelsen?
 15. Hvad er Platons Idelære?

Hvordan er splittelsen i verden i Platons hulelignelse?

Idealisme bygger på en dualistisk opfattelse af at tilværelsen er delt i en højere verden(ideernes verden) som er evig og fulkommen og sanseverden(fænomenernes verden) som er ufuldstændig og forgængelig.

Hvad handler hulebilledet om?

Mellem bålet og fangerne går nogle mennesker bag en høj mur. De bærer på alle mulige genstande (4). Genstandenes skygger kastes op på bagvæggen, så fangerne kan se skyggerne, men ikke genstandene selv. Nogle af folkene bag muren siger også lyde, og fangerne kan høre ekkoet af lydene fra bagvæggen.

Hvad er Platon kendt for idag?

Platon er blandt andet kendt for sine filosofiske dialoger og forevigede her blandt andet den samtalekunst, som mentoren Sokrates – der ikke selv skrev – praktiserede. Platons forfatterskab strækker sig over hen ved 50 år og er overleveret nogenlunde intakt.

Hvad er forskellen på nyplatonisme og Universalromantik?

Monisme (eros, agape) og panteisme (intuition, anelse og muse) Hvor én tendens i højromantikken er den universalromantiske nyplatonisme, som bygger på en forestilling om en todelt – dualistisk verden, forsøger en anden tendens at ophæve af denne splittelse, at forene de to poler.

Er dualisme nyplatonisme?

Dualistisk strømning Hvor universalromantikken hævder, at splittelsen/dualismen i verden kun er noget tilsyneladende, og at verden i virkeligheden er en enhed af ånd og natur, fastholder nyplatonismen, at verden er delt i to, en åndelig og en fysisk verden.

Hvad vil Platon med hulebilledet?

Platon er ikke tilfreds med bare at antyde tingene, så han fortolker lignelsen: “Dette billede, hulelignelsen, må vi bruge i dets helhed over for alt, hvad der er blevet sagt". Det vil sige, at det kan bruges til at fortolke de foregående sider, som drejer sig om de to lignelser, sollignelsen og den delte linje.

Hvad er ideernes verden?

Universet opdeles i idéernes (det åndelige) og fænomenernes (materien) verden. Hovedidéen bag nyplatonismen bygger på denne opdeling. Fænomenernes verden er den jordiske verden, vores verden, som vi opfatter, som den faktiske. Idéernes verden er den spirituelle verden.

Hvad er det godes ide?

Det Gode, eller mere præcist Det Godes idé (ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα), er et centralt begreb der blev anvendt af den oldgræske filosof Platon i hans dialoger Staten (508e2–3). Platon introducerede i sine skrifter flere idéer (eller "former"), men identificerede Det Godes idé som den største.

Hvad mener Platon om sjælen?

Sjælen. Også i mennesket sætter Platon et skarpt skel mellem det intelligible og det materielle, mellem sjæl og legeme. Sjælen har tre dele eller funktioner: fornuft, følelse (eller sansning) og begær. Kun fornuftsfunktionen, der er almen og upersonlig, er principielt uafhængig af det forgængelige legemes indflydelse.

Hvad kendetegner universalromantik?

Universalromantikken () er en delperiode i Romantikken, hvor grundtanken er, at alt dybest set er et. Der er en dybere mening bag alt, og gud er overalt i sit skaberværk, eller at alting er beåndet og alting således er Gud. Det kaldes panteisme.

Hvilke universalromantiske træk er der i HC Andersens værker?

Universalromantikken er altså en tro på, at alting i sidste ende hænger organisk sammen, og at menneske, natur og Gud er en enhed og helhed (dette kaldes også ”organismetanken”). Visse af H.C. Andersnes eventyr har klare universalromantiske træk, så som ”Klokken” og ”Den lille Havfrue”.

Hvad er dualismen?

Dualisme er den opfattelse, at der findes to grundlæggende, klart adskilte modsætninger. Det kan være modsætningerne godt-ondt, Gud-Djævel, evigt-timeligt, ånd-materie, sjæl-legeme, fornuft-følelse, o.a. Udtrykket dualisme bruges inden for filosofi og religion.

Hvad er nyplatonisme romantikken?

Nyplatonismen er en romantisk retning, der på mange måder ligner universalromantikken. Nyplatonismen har omtrent samme opfattelse af geniet, digteren og naturen som universalromantikken, men den adskiller sig ved at holde fast ved Platons dualisme.

Hvad er Sokrates hensigt med Hulelignelsen?

Platons hulelignelse er beskrevet som en aktiv erkendelsesproces. Fangen i hulen, som af mange fortolkere menes at være Sokrates, gennemgår så en erkendelsesproces i sin udviklingsrejse ud af hulen – for derved at se sandhedens lys i skikkelse af den rigtige sol.

Hvad er Platons Idelære?

Idéer og fænomener En række centrale dialoger, Menon, Faidon og Staten, fremstiller dette ontologiske og erkendelsesteoretiske kompleks, der betegnes som Platons klassiske idélære (se også idé). Idéerne er de intelligible og evige enheder, der som et idealt mønster ligger til grund for den synlige, fysiske verden.