Table of Contents:

 1. Hvad viser et histogram?
 2. Hvad er forskellen på et histogram og et søjlediagram?
 3. Hvad fortæller normalfordelingen?
 4. Hvornår bruger man Pindediagram?
 5. Hvordan finder man en hyppighed?
 6. Hvordan laver man et histogram i hånden?
 7. Hvordan laver man et histogram i Excel?
 8. Hvornår bruges der søjlediagram?
 9. Hvad viser en søjlediagram?
 10. Hvor stor er variationsbredden?
 11. Hvad er en variationsbredde?
 12. Hvad er kontinuerte data?

Hvad viser et histogram?

Et histogram er en måde grafisk at vise et datasæt på, som illustrerer hyppigheden, værdier i datasættet forekommer med. Det bruges til at få overblik over hvordan data fordeler sig, og for eksempel vurdere hvilken sandsynlighedsfordeling en stokastisk variabel kommer fra.

Hvad er forskellen på et histogram og et søjlediagram?

Søjlediagrammer og histogrammer Man har observationerne henad x-aksen, og for hver observation sætter man en lodret søjle, der enten markerer hyppigheden eller frekvensen for denne observation. For grupperede observationer kan man ikke lave søjlediagrammer. I stedet laver man såkaldte histogrammer.

Hvad fortæller normalfordelingen?

Den beskriver fx fordelingen af måleresultater, når disse er behæftet med en vis usikkerhed. Normalfordelingen har form som en klokkekurve, hvor toppunktet af kurven angiver middelværdien af det statistiske materiale, og bredden af kurven er et mål for spredningen eller standardafvigelsen.

Hvornår bruger man Pindediagram?

Pindediagrammet er godt til at få et overblik, og man kan nemt aflæse typetallet som den observationer der har den højeste pind. Bliver I bedt om at lave en grafisk præsentation af et diskret observationssæt, er pindediagrammet et godt valg.

Hvordan finder man en hyppighed?

Hyppigheden af et tal er antallet af gange tallet optræder blandt observationerne. Summen af alle hyppighederne er størrelsen af datasættet, dvs. at hvis datasættet består af 20 observationer, så er summen af alle hyppighederne også 20.

Hvordan laver man et histogram i hånden?

Vi kan lave et histogram over grupperede observationer, dvs. observationer, der er inddelt i intervaller. På x-aksen i et histogram afsætter vi intervalendepunkterne. Over hvert interval tegner vi en søjle, hvis areal svarer til intervalfrekvensen, dvs.

Hvordan laver man et histogram i Excel?

Gå til fanen 'Data' og klik på 'Dataanalyse'. I den nye boks der kommer frem, vælger du 'Histogram' fra listen og klikker 'OK'.

Hvornår bruges der søjlediagram?

Søjlediagram. Et søjlediagram bruger man ofte til at sammenligne grupper af størrelser. Her er eksempelvis et søjlediagram, der viser, hvor mange timer klassens piger og drenge bruger på læsning om ugen.

Hvad viser en søjlediagram?

Et søjlediagram eller et pindediagram er et diagram, hvor man gennem højden på søjlerne illustrerer de forskellige frekvensers fordeling. Forskellen på søjle- og pindediagrammet er bredden på søjlerne/stolpe; de er smallest i et pindediagram.

Hvor stor er variationsbredden?

Variations bredden er den forskel der er på største- og mindsteværdien. Hvis man skal finde variations bredden, skal man kigge bort fra alle tal undtagen det højeste og det mindste, hvilket i dette tilfælde er så minusser du 117 med 5 for at få forskellen på de to tal.

Hvad er en variationsbredde?

Variationsbredden er forskellen mellem størsteværdien og mindsteværdien i observationssættet. Typetallet er det tal, som står flest gange i observationssættet. Hyppighed er det antal gange, en observation står i observationssættet. Frekvens er, hvor stor en del af observationssættet en observation fylder.

Hvad er kontinuerte data?

Kontinuert data Nogle gange vil ens datasæt blive uoverskueligt ved at kun at arbejde med eksakte værdier. Data kobles sammen af en sammenhæng. Her vil man vælge at gruppere observationerne i nogle praktiske og anvendelige enheder.