Table of Contents:

 1. Hvilke poster er der i en bestyrelse?
 2. Hvem bestemmer i en forening?
 3. Hvornår indtræder en suppleant i bestyrelsen?
 4. Hvad bestemmer en formand?
 5. Hvad er bestyrelsesformandens rolle?
 6. Hvem består en bestyrelse af?
 7. Hvem underskriver vedtægtsændringer?
 8. Hvem fastsætter bestyrelseshonorar?
 9. Hvad laver en suppleant i en bestyrelse?
 10. Hvordan konstituerer man en bestyrelse?
 11. Hvad er bestyrelsens rolle?
 12. Hvad laver en næstformand?
 13. Hvad er en næstformands opgave?
 14. Hvad laver en kasserer?
 15. Hvordan får man en bestyrelsespost?

Hvilke poster er der i en bestyrelse?

Det giver rum for, at bestyrelsen selv træffer beslutninger om samarbejde og opgavefordeling. I andre foreninger står der i vedtægterne, hvilke poster bestyrelsen skal konstituere – mens andre poster vælges direkte på generalforsamlingen (fx formand og næstformand).

Hvem bestemmer i en forening?

Det er generalforsamlingen i en forening, der er det øverste besluttende organ. I det daglige er det dog bestyrelsen, der bestemmer, hvordan en forening skal agere og hvilke forpligtelser en forening påtager sig. Som bestyrelsesmedlem skal man på den ene side være sig sit (bestyrelses)ansvar bevidst.

Hvornår indtræder en suppleant i bestyrelsen?

En suppleant tiltræder typisk ved et bestyrelsesmedlems fravær. Det skal dog bemærkes, at suppleanter ikke fungerer som suppleanter for enkelte bestyrelsesmedlemmer, men for bestyrelsen som helhed. En suppleant vil typisk ikke indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem kun kortvarigt er fraværende.

Hvad bestemmer en formand?

Formanden er tegningsberettiget sammen med bestyrelsen Når der skal skrives under på nye projekter i foreningen, som for eksempel et nyt tag eller en facaderenovering, så er det formanden – typisk sammen med en til to andre bestyrelsesmedlemmer, der skal skrive under. Formanden er det, der hedder tegningsberettiget.

Hvad er bestyrelsesformandens rolle?

Bestyrelsesformandens væsentligste opgaver er at sikre, at bestyrelsen varetager sine opgaver af ledelsesmæssig, strategisk og kontrolmæssig art. Formanden bør sikre et effektivt bestyrelsesarbejde, herunder god kommunikation, med god og konstruktive relationer i bestyrelsen og med en eventuel direktion.

Hvem består en bestyrelse af?

En bestyrelse består af en række bestyrelsesmedlemmer. De udgør sammen et beslutningsorgan, som kan træffe beslutninger på en forening eller en virksomheds vegne. Det er frivilligt at melde sig som bestyrelsesmedlem, og hvert enkelt medlem bliver valgt ind i den pågældende bestyrelse.

Hvem underskriver vedtægtsændringer?

Ejerens/ejernes underskrift(er) Det er et krav, at dirigenten skal underskrive referatet, dog skal det angives, om selskabets ledelse også skal underskrive beslutningsreferatet. Som nævnt skal beslutningsreferatet sendes til Erhvervsstyrelsen sammen med de opdaterede vedtægter, førend ændringerne er gyldige.

Hvem fastsætter bestyrelseshonorar?

Bestyrelseshonoraret vedtages som udgangspunkt af generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen kun kan fremkomme med en indstilling til generalforsamlingen herom.

Hvad laver en suppleant i en bestyrelse?

En suppleant er en person, der er udpeget til at være stedfortræder for en anden, hvis vedkommende er fraværende. Der udpeges typisk suppleanter for medlemmer, der varetager vigtige opgaver i bestyrelsen.

Hvordan konstituerer man en bestyrelse?

Når bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen, skal den konstituere sig. Ofte er det anført i vedtægterne at bestyrelsen konstituerer sig selv, det betyder, at bestyrelsen selv vælger formand, næstformand, etc. Det er dog ligeså normalt at i hvert fald formanden skal vælges direkte på generalforsamlingen.

Hvad er bestyrelsens rolle?

Bestyrelsen håndterer den overordnede strategiske ledelse af virksomheden, fx udstikker de retningslinjer, vejleder direktionen og godkender virksomhedens årsrapport. Der har altså det overordnede ansvar for virksomhedens strategi, hvor de både godkender det bagudrettede arbejde og sætter retningen for det fremtidige.

Hvad laver en næstformand?

Næstformandens formelle funktion er at være det bestyrelsesmedlem der overtager formandsposten dersom formanden skulle afgå i utide. Derfor skal næstformanden være velinformeret om foreningens drift og status, og evt. aflaste formanden i spidsbelastede situationer.

Hvad er en næstformands opgave?

Næstformandens formelle funktion er at være det bestyrelsesmedlem der overtager formandsposten dersom formanden skulle afgå i utide. Derfor skal næstformanden være velinformeret om foreningens drift og status, og evt. aflaste formanden i spidsbelastede situationer.

Hvad laver en kasserer?

Kassereren skal sørge for, at der findes bilag for alle foreningens indtægter og udgifter. Det er vigtigt for jeres eget overblik over økonomien, men det er også vigtigt, fordi mange tilskudsgivere (både offentlige og private) forlanger dokumentation for, hvad I har brugt deres penge til.

Hvordan får man en bestyrelsespost?

6 steder du kan søge efter en bestyrelsespost
 1. Bliv medlem af Keystones.
 2. Snak med bestyrelsesmedlemmer eller -formænd i dit netværk. ...
 3. Søg på de sædvanlige jobportaler som Jobindex, Stepstone mv. ...
 4. Snak med revisorer, advokater og rådgivere i dit netværk.