Table of Contents:

 1. Hvad siger folkeskoleloven om inklusion?
 2. Hvornår underskrev Danmark Salamanca-erklæringen?
 3. Hvad er Inklusionsloven?
 4. Hvornår startede inklusion?
 5. Hvad siger folkeskoleloven om trivsel?
 6. Hvad betyder begrebet inklusion?
 7. Hvad er inklusion og eksklusion?
 8. Hvad er inklusion på arbejdspladsen?
 9. Hvad er Inklusionsreformen?
 10. Hvorfor er inklusion vigtig?
 11. Hvornår træder den nye skolereform i kraft?
 12. Hvad er inklusion Bent Madsen?
 13. Hvad handler Salamanca erklæringen om?
 14. Hvad er inklusion i dagtilbud?
 15. Hvad handler inklusion om?

Hvad siger folkeskoleloven om inklusion?

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og hjælpemidler.

Hvornår underskrev Danmark Salamanca-erklæringen?

Salamanca-erklæringen fra 1994 om, at alle børn har ret til at gå i skole. Erklæringen er underskrevet af 92 lande, heriblandt Danmark. FN-konventionen for mennesker med handicap, som Danmark har tiltrådt den 13. juli 2009.

Hvad er Inklusionsloven?

Inklusion indebærer, at børn med særlige behov så vidt muligt skal undervises sammen med deres kammerater i den almindelige undervisning med den nødvendige støtte og de nødvendige hjælpemidler. Elevers udvikling og læring skal så vidt muligt finde sted i den almindelige undervisning.

Hvornår startede inklusion?

Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tilsluttede sig i 1994, og i FN-konventionen, som Danmark har ratificeret den 13. juli 2009 (UNESCO, 1994).

Hvad siger folkeskoleloven om trivsel?

Trivsel blandt alle elever Alle elever har ret til at trives i skolen og til en hverdag uden mobning. Elevernes trivsel hænger tæt sammen med deres faglige udbytte af undervisningen. Derfor forudsætter trivsel blandt alle elever både en social og en faglig indsats.

Hvad betyder begrebet inklusion?

Inklusion betyder at medregne, at indbefatte nogen og at omfatte det hele (Gyldendals.dk), og er en modstilling til eksklusion - at udelukke nogen.

Hvad er inklusion og eksklusion?

Inklusion kommer af begrebet at inkludere, som betyder at medregne eller omfatte og modstiller sig begrebet ekskludere, der betyder at udelade. Inklusion handler således om, at alle børn ikke blot er med i fællesskabet, men at alle børn tæller med og derved har betydning for fællesskabet.

Hvad er inklusion på arbejdspladsen?

Lighed på arbejdspladsen handler om at skabe retfærdighed blandt alle medarbejdergrupper. Alle medarbejdere betyder noget, uanset hvilken rolle de besidder i organisationen.

Hvad er Inklusionsreformen?

Hvad er inklusion? For nogle år tilbage kom urolige elever på specialskole. Men i 2012 kom inklusionsreformen, hvor målet var, at børn med særlige behov skulle gå i den almindelige folkeskole, så de kunne blive en del af fællesskabet. Reformen er både før og efter vedtagelsen blevet kritiseret fra flere sider.

Hvorfor er inklusion vigtig?

Dit barn lærer at samarbejde med mange forskellige typer mennesker, hvilket er en fordel på arbejdsmarkedet. Inklusion bidrager til dit barns udvikling af tolerance, forståelse og accept af, at vi alle sammen er forskellige, både på kloden og i vores samfund. Det skaber bedre læringsmiljøer – også for dit barn.

Hvornår træder den nye skolereform i kraft?

"Det er vigtigt, at skolerne nu ved, at den store, ambitiøse skolereform træder i kræft til august 2014", siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini. "Langt hovedparten af aftalen kan træder i kraft allerede fra august 2014 for alle elever i folkeskolen.

Hvad er inklusion Bent Madsen?

Bent Madsen, cand. pæd. pæd. og lektor ved CVU Storkøbenhavn, er leder på Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE).

Hvad handler Salamanca erklæringen om?

Salamanca-erklæringen understreger, at inklusive (rummelige) skoler skal kunne klare både forskellige måder at lære på og forskellige indlæringstakter, og de skal sikre, at alle får kvalitet i uddannelsen ved at tilbyde passende undervisningsindhold, forskellige undervisningsformer, undervisningsstrategier.

Hvad er inklusion i dagtilbud?

Inklusion i dagtilbud betyder, at alle børn er en del af dagtilbuddets fællesskaber. Børn kan være inkluderet i flere forskellige fællesskaber.

Hvad handler inklusion om?

Inklusion er det modsatte af eksklusion og betyder, at man som barn har ret til, at være aktiv deltager og udvikle sig i mangfoldige fællesskaber. Barnet skal opleve at have værdi. Hvorfor er inklusion vigtig? En forudsætning for at børn udvikler sig og trives er, at de føler sig betydningsfulde i fællesskabet.