Table of Contents:

 1. Hvornår har man handlet culpøst?
 2. Hvad indebærer et culpaansvar?
 3. Hvad er culpøst?
 4. Hvad er hensynene bag culpareglen?
 5. Hvad er årsagsforbindelse?
 6. Hvad går Culpareglen ud på?
 7. Hvad er de forskellige grader af culpa?
 8. Hvad er objektive ansvarsfrihedsgrunde?
 9. Hvornår foreligger der culpa fra skadevolderne side?
 10. Hvad er dansk rets almindelige erstatningsregel?
 11. Hvad er konsekvensen af 19 i erstatningsansvarsloven?
 12. Hvad forstås ved det almindelige ansvarsgrundlag?
 13. Hvad er et forsæt?
 14. Hvad er adækvans?

Hvornår har man handlet culpøst?

En person, der volder skade, siges at have handlet culpøst eller have overtrådt culpareglen, hvis vedkommende har handlet forsætligt eller uagtsomt. Ved vurderingen af, om der er handlet culpøst, ser man på, om den skadegørende handling afveg fra et på handlingens tidspunkt anerkendt adfærdsmønster.

Hvad indebærer et culpaansvar?

Culpa er en grundlæggende betingelse i dansk ret for at pålægge erstatningsansvar uden for kontraktforhold. En skadevolder har udvist culpa, optrådt culpøst, overtrådt culpareglen, hvis denne har handlet enten forsætligt, dvs. med vilje og viden om handlingens elementer, eller uagtsomt.

Hvad er culpøst?

Når en person har handlet culpøst betyder det, at vedkommende har voldt skade ved at handle forsætligt eller uagtsomt. Dermed kan det bruges til at afgøre en tvist. For at have overtrådt culpareglen skal man altså have afveget fra et anerkendt adfærdsmønster i sin skadegørende handling.

Hvad er hensynene bag culpareglen?

Culpareglen er grundstenen i almindelig erstatningsret, der er ensbetydende med at man som person kan blive erstatningsansvarlig såfremt man har udvist uagtsomhed eller forsæt i skadessammenhæng, der er kausalitet i ens handling og skaden, skadens omfang burde være påregnelig, og der ikke er nogle objektive ...

Hvad er årsagsforbindelse?

Inden for erstatningsretten siger man, at der foreligger årsagsforbindelse mellem en handling og en skade, hvis handlingen har medvirket til, at skaden opstod. Tilsvarende kan der være årsagsforbindelse mellem en undladelse og en skade, f. eks. undladelsen af at foretage en handling, som ville have afværget en skade.

Hvad går Culpareglen ud på?

Culpareglen vil sige, at man går ind og bedømmer hvorvidt han har handlet forsætligt (med vilje) eller om han har handlet uagtsomt. Udviser en fører forsigtighed kan der som udgangspunktet ikke rettes et erstatningskrav mod ham.

Hvad er de forskellige grader af culpa?

Culpa kategoriseres i tre grupper, henholdsvis forsætligt adfærd, uagtsom adfærd, eller hvis der er sket en såkaldt hændelig skade. Graden af uagtsomhed opdeles desuden i to underkategorier: grov eller simpel uagtsomhed.

Hvad er objektive ansvarsfrihedsgrunde?

Objektive ansvarsfrihedsgrunde er forhold, som efter culpareglen gør, at en skadevolder alligevel ikke er pligtig til at betale erstatning for et tab eller en skade, selvom der foreligger culpa, kausalitet, og adækvans.

Hvornår foreligger der culpa fra skadevolderne side?

Et culpaansvar forudsætter således, at der er handlet ansvarspådragende, eller med andre ord, at der er noget at “bebrejde” skadevolder, typisk i form af en uagtsom eller forsætlig handling. Culpa er det almindelige ansvarsgrundlag i dansk ret.

Hvad er dansk rets almindelige erstatningsregel?

Den almindelige erstatningsregel, culpa, er hovedreglen både i og uden for kontraktforhold. Det betyder fx, at en sælger, der er skyld i, at en vare ikke bliver leveret på det aftalte tidspunkt eller bliver leveret med mangler, skal erstatte det tab, som køberen derved lider.

Hvad er konsekvensen af 19 i erstatningsansvarsloven?

Har en arbejdstager forvoldt en skade, der er dækket af en tingsforsikring, en driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, ifalder arbejdstageren ikke erstatningsansvar, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Hvad forstås ved det almindelige ansvarsgrundlag?

Det almindelige ansvarsgrundlag er culpa. Der er tale om culpa, når skaden sker som følge af uagtsom og forsætlig adfærd. Dette vurderes ud fra, hvordan en ansvarlig borger ville have handlet i samme situation.

Hvad er et forsæt?

Definition af forsæt Man har forsæt til at gøre noget, hvis man gør det "med vilje". Begrebet anvendes både inden for erstatningsretten og inden for strafferetten.

Hvad er adækvans?

Adækvans er et erstatningsretligt begreb, der kan almindeligt oversættes til påregnelighed. Adækvans er den anden faktor i bedømmelsen af, hvorvidt en given handling er ansvarspådragende, når der foreligger en kausal handling også kaldet årsagssammenhæng (se kausalitet).