Table of Contents:

 1. Hvad er befæstet?
 2. Hvad betyder ubefæstet vej?
 3. Hvad er Befæstelsesgrad?
 4. Hvad er befæstede arealer?
 5. Hvad er en afløbskoefficient?
 6. Hvad er Afledningsret?
 7. Hvad er sanitært spildevand?
 8. Hvad er Afværgevand?
 9. Hvad er en PE spildevand?
 10. Hvad forstås ved spildevand?
 11. Hvordan beregnes Befæstelsesgrad?
 12. Hvorfor kan man ikke drikke regnvand?
 13. Hvad er Regnintensitet?
 14. Hvad er hydrologisk reduktionsfaktor?
 15. Hvad er Befæstningsgrad?

Hvad er befæstet?

gøre fast, sikker; styrke.

Hvad betyder ubefæstet vej?

Ubefæstede veje, som udelukkende fører fra én mark til en anden mark, er derfor støtteberettigede, hvis vejen er en del af den omkringliggende mark, og der forgår en landbrugsaktivitet på den.

Hvad er Befæstelsesgrad?

Befæstelsesgraden defineres som den procentdel af et overfladeareal, der er dækket med tætte overflader, hvorfra vandet ledes til kloak (fx tagflader og asfalterede områder). Befæstelsesgrad på 0 svarer til, at 0 % af arealet er dækket med tætte overflader.

Hvad er befæstede arealer?

Ved befæstede arealer forstås arealer, som på grund af anvendelse til f. eks. veje, bebyggelser m.m. er helt eller delvis uigennemtrængelige for vand. Dette kan også omfatte grusarealer og græsarealer.

Hvad er en afløbskoefficient?

Hvad er en afløbskoefficient? Afløbskoefficienten angiver den hvor stor en del af grunden, der maksimalt må lede regnvand i kloakken, uden forsinkelse. En afløbskoefficient på 0,5 svarer til, at regnvand fra halvdelen af matriklens samlede areal må ledes til kloaksystemet uden forsinkelse.

Hvad er Afledningsret?

Afledningsret er et udtryk for, hvor mange l/s der maksimalt må afledes til regnvandskloakken. Der er således tale om en hastighed, hvormed regnvandet kan ledes ud i kloakken og anvendes for at sikre, at kloaksystemerne kan håndtere regnvandet og ikke overbelastes.

Hvad er sanitært spildevand?

Husspildevand er efter bekendtgørelsens § 4, stk. 2, spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. Sanitært spildevand fra erhvervsvirksomheder, dvs. afløb fra baderum, toiletter og køkkener falder også ind under denne definition.

Hvad er Afværgevand?

Fjernelse af zink i drikke- eller afværgevand foretages i et filteranlæg med specielle filtermaterialer. Zink i afværgevand forekommer i større danske byer og i områder med koncentreret tung industri.

Hvad er en PE spildevand?

Måleenhed for spildevandsmængden. Den mængde spildevand, som 1 person giver anledning til i 1 døgn. 1 PE svarer til 60 g BOD/BI5 og 0,2 m3 spildevand. Perkolat er vand, der er sivet ned gennem forurenet materiale, f.

Hvad forstås ved spildevand?

Spildevand er en betegnelse for brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug. Ved husholdningsspildevand forstår man det vand, der kommer fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers.

Hvordan beregnes Befæstelsesgrad?

Befæstelsesgraden defineres som den procentdel af et overfladeareal, der er dækket med tætte overflader, hvorfra vandet ledes til kloak (fx tagflader og asfalterede områder). Befæstelsesgrad på 0 svarer til, at 0 % af arealet er dækket med tætte overflader.

Hvorfor kan man ikke drikke regnvand?

Årsagen til at man ikke må bruge regnvand som drikkevand, skyldes at man anser vandet for at være beskidt når det rammer taget. Man kan naturligvis sagtens behandle regnvand så det får en kvalitet af drikkevand. Det er ikke det der ligger i loven om opsamling af regnvand.

Hvad er Regnintensitet?

Dimensionsgivende regnintensitet T er gentagelsesperioden for regnskyl med en intensitet der er større en den dimensionsgivende. Der kan normalt regnes med regnskyl med en intensitet svarende til en varighed på 10 minutter. I større installationer kan der regnes med mindre intensiteter, dvs.

Hvad er hydrologisk reduktionsfaktor?

Hydrologisk reduktionsfaktor α angiver, hvor stor en del af et givent opland (overflade), der giver bidrag til en afstrømning fra oplandet (overfladen). En del af regnen vil blive tilbage- holdt pga. lavningsmagasinering, befugtning og lign. Hydrologisk reduktionsfaktor sættes ofte til 0,8 - 1,0.

Hvad er Befæstningsgrad?

Ved befæstelsesgrad forstås den andel af et område, som er belagt med asfalt, fliser, brosten mv.. Befæstningsgraden er den procentdel af overfladen der er dækket, og hvor der derfor ikke kan ske umiddelbar nedsivning i jorden af regn- og overfladevand.