Table of Contents:

 1. Hvad afslutter en retssag?
 2. Hvad betyder retsbog dom?
 3. Hvornår er en retssag anlagt?
 4. Kan retten afvise en sag?
 5. Hvad er Advokatpålæg?
 6. Hvor kan man se sin dom?
 7. Hvor kan man se stævninger?
 8. Hvor kan jeg se min retssag?
 9. Hvornår er noget en straffesag?
 10. Hvad er en retsmægling?
 11. Kan man dømmes uden retssag?

Hvad afslutter en retssag?

Til sidst kommer anklageren og forsvareren med deres afsluttende bemærkninger i sagen. Det kaldes proceduren. Under proceduren vil anklageren og forsvareren typisk først tale om skyldspørgsmålet, det vil sige, hvad der taler for og imod, at den tiltalte er skyldig.

Hvad betyder retsbog dom?

En retsbog er et mødereferat for den enkelte retssag. I en retsbog finder du oplysning om tid og sted for retsmødet og -afgørelser, navne på de juridiske dommere, parternes navne og navne på de personer, der kommer for at afgive forklaring, eller på anden måde er involveret.

Hvornår er en retssag anlagt?

Hvis du som borger eller virksomhed er part i en konflikt, kan du anlægge en almindelig civil sag mod den anden part, for at få rettens hjælp til at afgøre konflikten. Sager om krav, som har en økonomisk værdi på mere end 50.000 kr., skal anlægges som en almindelig civil sag.

Kan retten afvise en sag?

Det er også vigtigt at komme til de møder, som retten indkalder til. I modsat fald kan det få udeblivelsesvirkning. Det betyder, at retten kan afvise sagen, hvis sagsøger udebliver fra møder uden gyldig grund eller ikke indleverer et processkrift inden udløbet af en frist.

Hvad er Advokatpålæg?

Pålægget er udtryk for, at Retten ønsker mere præcise forhold i retssagen, og at stridende parter bør og skal følge de juridiske spilleregler, der gælder for retssagsførelse.

Hvor kan man se sin dom?

Dansk ret: Afgørelser Der findes ikke ét sted, hvor man kan finde alle afgørelser. Den vigtigste kilde til at søge afgørelser er Ugeskrift for retsvæsen (UFR), som indeholder næsten alle lands- og højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten siden 1950.

Hvor kan man se stævninger?

På minretssag.dk kan du se stævningen, hvem du er blevet sagsøgt af, og hvilket krav sagsøger mener at have imod dig. Dette krav kaldes for en påstand. Alle sagens dokumenter samles på minretssag.dk, hvor kommunikationen med retten også foregår.

Hvor kan jeg se min retssag?

Du kan følge med i aktuel driftsstatus under Driftsinfo nederst på siden. Skriv til retten via din sag, hvis du har spørgsmål til den sag, du er part i. Du kan finde din rets kontaktdata her. Se de væsentligste kendte fejl og mangler.

Hvornår er noget en straffesag?

Straffesager vedrører sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan fx være sager om vold og drab. Her på siderne kan du finde informationer om politiets efterforskning, grundlovsforhør, varetægtsfængsling og hovedforhandlingen ved retten.

Hvad er en retsmægling?

Retsmægling er et frivilligt tilbud om at få en ekstern mægler til at hjælpe sagens parter med at finde en løsning på deres konflikt. På den måde kan man und- gå, at sagen ender med en dom, som ofte vil have en taber og en vinder.

Kan man dømmes uden retssag?

Et offer i en straffesag kan ikke beslutte, om der skal føres en retssag mod den sigtede. Det er anklagemyndighedens beslutning. Hvis anklagemyndigheden ikke mener, at der er grundlag for at rejse tiltale i sagen, bliver du som offer underrettet. Du har mulighed for at klage over anklagemyndighedens beslutning.