Table of Contents:

 1. Hvad er disciplinær magt?
 2. Hvad er subjektivering Foucault?
 3. Hvad er magt i socialt arbejde?
 4. Hvad betyder magte?
 5. Hvad er Governmentality Foucault?
 6. Hvad betyder det at magt handler om relationer?
 7. Hvad er diskursivt køn?
 8. Hvad er diskurs Foucault?
 9. Hvad er Subjektiveringsprocesser?
 10. Hvad er en Subjektposition?
 11. Hvordan udøver diskursen magt?

Hvad er disciplinær magt?

I modsætningen til den suveræne magt, som ofte findes blandt ældre styreformer, kommer disciplinær magt især til udtryk i moderne samfund. Et hovedtræk i den disciplinære tankegang er, at adfærd kan styres gennem information og viden.

Hvad er subjektivering Foucault?

Subjektivering er en form for magt, hvor den enkelte tildeles en identitet/natur, hvad enten han vil det eller ej. Sindssyge er et eksempel på dette.

Hvad er magt i socialt arbejde?

Magt og magtforhold indgår i alle dele af det sociale arbejdes praksis, nogle gange tydeligt og direkte, men andre gange subtilt, implicit og upåagtet. Netop den magt, der kan siges at befinde sig i skyggen, er afsættet for denne bog, som belyser, hvordan mange elementer i socialt arbejde er forbundet med magt.

Hvad betyder magte?

overført stor indflydelse på omgivelserne i kraft af udbredelse, eftertragtethed, gennemslagskraft el.

Hvad er Governmentality Foucault?

Governmentalitet (af fransk gouvermentalité) blev gjort kendt af Michel Foucault, som adopterede begrebet fra Roland Barthes. Sidstnævnte anvendte begrebet som betegnelse for en ideologisk mekanisme, der fremstiller staten som en omnipotent og godartet regulator af alle sociale relationer.

Hvad betyder det at magt handler om relationer?

Magt som relation handler om, hvordan magten bruges. Vi spørger derfor ikke til, hvad magten bygger på, men hvordan den anvendes til at sætte en bestemt vilje igennem. Vi taler i samfundsvidenskaben om fem typer af magtudøvelse: Direkte magt.

Hvad er diskursivt køn?

Ifølge diskursteorien skaber vi mening gennem sproget. Det vil sige, at virkeligheden dannes gennem sproget, og at de ord og vendinger, der eksempelvis knyttes til de to biologiske køn, får betydning for vores opfattelse af kønnene.

Hvad er diskurs Foucault?

En diskurs er ifølge Foucault en gruppe af udsagn, som alle er underlagt nogle regler eller eksistensvilkår altså en diskursiv formation.

Hvad er Subjektiveringsprocesser?

Subjektivering er en længsel efter andres meninger og et stort behov for at involvere andre i ens følelsesliv. Individet føler et tomrum i det senmoderne samfund og søger nærhed og anerkendelse fra andre i et forsøg på at udfylde tomrummet.

Hvad er en Subjektposition?

Subjektposition. I poststrukturalistisk tænkning ses individet som nævnt ikke som noget stabilt med en fast indre essens, men netop som et subjekt, der reguleres og regulerer sig selv i forhold til gældende diskurser (Foucault 1982).

Hvordan udøver diskursen magt?

Magt= Disse diskurser og sociale konstruktioner udøver magt ved at sætte rammerne for, hvordan vi kan opfatte verden, hvilken viden der kategoriseres som sand, og hvilke muligheder og begrænsninger det skaber for, hvad vi kan gøre. ... Magthaverne vil ofte have held til at bestemme diskursen om, “hvordan samfundet ser ud”.