Table of Contents:

 1. Hvad er Hsætninger?
 2. Hvad fortæller sætningen P280?
 3. Kan være livsfarligt hvis det indtages og kommer i luftvejene?
 4. Hvad er EUH sætninger?
 5. Hvad er en R og S sætning?
 6. Hvad er R og S sætninger kemi?
 7. Hvad handler R og S sætninger om?
 8. Hvad er brandnærende?
 9. Hvad er formålet med R og S sætninger?
 10. Hvorfor må man ikke hælde heptan i vasken?
 11. Hvad er en risikosætning?
 12. Hvilke R og S sætninger der gælder for pentan?

Hvad er Hsætninger?

Hvad er en H-sætning? H-sætninger beskriver farer i forbindelse med brugen af et kemikalie.

Hvad fortæller sætningen P280?

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P282 Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse. P283 Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.

Kan være livsfarligt hvis det indtages og kommer i luftvejene?

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H310 Livsfarlig ved hudkontakt. H310 + H330 Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.

Hvad er EUH sætninger?

EU har indført ekstra sætninger i tillæg til CLP. Disse ekstra sætninger er ikke "world wide" sætninger, men skal kun påføres indenfor EU.

Hvad er en R og S sætning?

Risikosætninger (kort form R-sætninger) er defineret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF: Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer. Listen blev konsolideret og genudgivet i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.

Hvad er R og S sætninger kemi?

Risikosætninger (kort form R-sætninger) er defineret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF: Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer. Listen blev konsolideret og genudgivet i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.

Hvad handler R og S sætninger om?

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse. Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

Hvad er brandnærende?

Brandnærende anvendes på kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til brand i andre materialer. Faresymbolet Brandnærende kan du blandt andet finde på følgende produkter: Desinfektionsvæske. og blegemidler.

Hvad er formålet med R og S sætninger?

Risikosætninger (kort form R-sætninger) er defineret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF: Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer. Listen blev konsolideret og genudgivet i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.

Hvorfor må man ikke hælde heptan i vasken?

R38 Irriterer huden R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Hvad er en risikosætning?

Risikosætninger (kort form R-sætninger) er defineret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF: Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer. Listen blev konsolideret og genudgivet i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.

Hvilke R og S sætninger der gælder for pentan?

Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem.
Pentan
R-sætningerR12, R51/53, R65, R66, R67
S-sætningerS2, S9, S16, S29, S33, S61, S62
Flammepunkt−49 °C
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for stoffer i standardtilstanden (ved kPa)