Table of Contents:

 1. Hvad betyder vækstprocent?
 2. Hvordan finder man vækstraten r?
 3. Hvor møder vi eksponentielle udviklinger?
 4. Hvad er R 2 i en eksponentiel funktion?
 5. Hvordan finder man en procentvis vækst?
 6. Hvad viser vækstraten?
 7. Hvordan finder man en eksponentiel funktion?
 8. Hvordan man løser en eksponentiel ligning?
 9. Hvordan beregner man Fordoblingstid?
 10. Hvad beskriver korrelationskoefficienten?
 11. Hvordan finder man indekstallet?
 12. Hvordan måles den økonomiske vækst?
 13. Hvad er vækstrate og fremskrivningsfaktor?

Hvad betyder vækstprocent?

Det kaldes fremskrivnings- fordi det bruges mest i forbindelse med rentetilskrivning. Her vokser kontoen med en bestemt procent, renten, hver gang der er gået et bestemt tidsrum, en termin, og her fortæller fremskrivningsfaktoren, hvor meget vi skal gange med for at fremskrive kontoen med en termin.

Hvordan finder man vækstraten r?

Vækstraten r bestemmes ved r=a−1 r = a − 1 .

Hvor møder vi eksponentielle udviklinger?

Hvis du har at gøre med noget, der vokser/aftager med en fast procent pr. tidsenhed, så er der tale om eksponentiel udvikling. Et vigtigt eksempel på eksponentiel udvikling er renteformlen.

Hvad er R 2 i en eksponentiel funktion?

R2 er også den kvadrerede (Pearson) korrelationskoefficient mellem x og y (set som en procent), der også bruges i statistik til at beskrive, hvor tæt/stramt punkterne i et plot ligger omkring den bedste rette linje.

Hvordan finder man en procentvis vækst?

Når man vil beregne vækst i procent, handler det om at finde forskellen mellem to tal. Man ser på væksten fra starttidspunkt til sluttidspunkt beregnet som procent af startværdien. Derefter ganger man med 100 for at få tallet i procent.

Hvad viser vækstraten?

Når man taler om vækstrate indenfor økonomi, så angiver vækstraten den årlige procentvise stigning i enten den samlede produktion, omsætning eller indkomst. Vækstraten angiver her ændringen mellem udgangspunktet og slutværdien, hvor vækstraten viser ændringen i procent.

Hvordan finder man en eksponentiel funktion?

Der er forskellige måder at finde forskriften for en eksponentiel funktion på. Kender vi to punkter på grafen, kan vi opstille to ligninger med to ubekendte. Vi kalder de to punkter for A ( x 1 , y 1 ) og B ( x 2 , y 2 ) og kan indsætte disse værdier i forskriften for en eksponentiel funktion.

Hvordan man løser en eksponentiel ligning?

Eksponentiel ligning
 1. Man kan løse en eksponentiel ligning ved at tage logaritmen på begge sider af lighedstegnet.
 2. Herefter tages logaritmen på begge sider af lighedstegnet:
 3. Vi anvender logaritmeregnereglerne til at sætte x uden for parentes.

Hvordan beregner man Fordoblingstid?

 1. T2=log(2)log(a)
 2. T2=log(2)log(a)
 3. T12=log(12)log(a)

Hvad beskriver korrelationskoefficienten?

Korrelationskoefficienten. Korrelation måler styrken af sammenhængen mellem målte variabler, ved at evaluere deres adfærd. Med andre ord, det viser styrken af deres tendens til at ændres med hinanden.

Hvordan finder man indekstallet?

Indekstal er en omregning af en række absolutte tal til procenttal. Man vælger et basistal og sætter det lig med 100. Der efter omregnes alle de andre tal til procenter af basistallet. Indekstal kan være gode at bruge, når man skal beskrive en procentvis udvikling i en talrække.

Hvordan måles den økonomiske vækst?

Man måler BNP, bruttonationalproduktet - det vil sige den samlede værdi af varer og tjenesteydelser produceret til markedet og den offentlige sektor i et land i et år. Økonomisk vækst måles ved at sammenligne BNP fra år til år. BNP stiger, jo mere vi producerer, uanset om produktionen er gavnlig eller skadelig.

Hvad er vækstrate og fremskrivningsfaktor?

Vækstrate og Fremskrivningsfaktor Vækstraten r er ændringen i forhold til udgangspunktet b. eller ændring = b · r. s – b = b · r eller s = b + b · r = b(1 + r). Fremskrivningsfaktoren a er forholdet mellem s og b.