Table of Contents:

  1. Hvad er en uafhængig revisor?
  2. Hvad gik uafhængighedserklæringen ud på?
  3. Hvad er god revisionsskik?
  4. Kan man klage over sin revisor?
  5. Hvor kan man klage over revisor?
  6. Hvilken klageinstans revisorerne har?

Hvad er en uafhængig revisor?

En revisor, revisionsvirksomheden og andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, skal ved udførelse af opgaver omfattet af § 1, stk. 2, være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagning.

Hvad gik uafhængighedserklæringen ud på?

Erklæringen begynder med at fastslå, at det er selvindlysende, at mennesker er født lige og fra naturen besidder umistelige rettigheder (Den amerikanske revolution, se kilder). Det er det, man kalder naturretstænkning. Regeringer har man for at sikre disse rettigheder mod overgreb og tyranni.

Hvad er god revisionsskik?

God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.

Kan man klage over sin revisor?

Du kan klage over godkendte revisorer. Det er et krav, at revisoren var godkendt på det tidspunkt, hvor opgaven blev udført. ... Hvis du som privat person vil klage, kan du kun klage over en revisionsvirksomhed, hvis du samtidig også klager over en godkendt revisor.

Hvor kan man klage over revisor?

Du skal sende din klage og bilag til revisor@naevneneshus.dk eller til Revisornævnet, Nævnenes Hus, Toldbo Viborg. Du kan også indgive klagen via e-Boks. Se nedenstående afsnit ”Sådan klager du”. Klagen skal være underskrevet af dig eller din repræsentant.

Hvilken klageinstans revisorerne har?

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans - et såkaldt "domstolslignende klagenævn". Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans. Nævnet behandler klager over godkendte revisorer, der har afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk.