Table of Contents:

 1. Hvad var oplyst enevælde?
 2. Hvilke klasser bestod det danske samfund af i 1660?
 3. Hvad betyder det at kongen fra 1660 var konge af Guds nåde?
 4. Hvordan blev kongen valgt før og efter statskuppet?
 5. Hvordan kom den oplyste enevælde til udtryk i Danmark?
 6. Hvad betyder den oplyste?
 7. Hvad en håndfæstning?
 8. Hvad er en enevældig?
 9. Hvad er Kongeloven af 1655?
 10. Hvad står der i Kongeloven?
 11. Hvordan blev kongen valgt efter 1660?
 12. Hvilke evner skulle en konge besidde?
 13. Hvilke træk fra oplysningstiden kan genfindes i vores samfund i dag?
 14. Hvordan var samfundet opbygget i oplysningstiden?
 15. Hvad er en håndfæstning og hvorfor laver man den?

Hvad var oplyst enevælde?

Oplyst enevælde er en betegnelse for en politisk styreform, der især herskede i oplysningstiden i slutningen af 1700-tallet. Her forsøgte en række enevældige herskere, især i Europa, at bruge deres magt til at indføre reformer der skulle fremme de lavere samfundsklassers lykke og velfærd.

Hvilke klasser bestod det danske samfund af i 1660?

Øverst i hierarkiet var kongen og hans nærmeste slægt samt grever og baroner. Herefter kom de adlede embedsmænd, medlemmer af den gamle arveadel, gejstlige og borgere. Nederst var håndværkere og bønder. Tjenestefolk, fattige og hjemløse var helt uden for stand og havde ingen særlige rettigheder.

Hvad betyder det at kongen fra 1660 var konge af Guds nåde?

Den enevældige stat I 1660 blev enevælden indført i Danmark ved et statskup. Her fik kongen uindskrænket magt som enevældig konge af Guds nåde.

Hvordan blev kongen valgt før og efter statskuppet?

De gejstlige og borgerne foreslog at ændre forfatningen, så kongemagten gik i arv. Indtil da havde adelen gennem det regerende rigsråd udnævnt kongen. Kongen skulle derefter underskrive en håndfæstning, der fastlagde hans råderum og magtbeføjelser. Med enevælden ville kongen derimod selv kunne definere sin magt.

Hvordan kom den oplyste enevælde til udtryk i Danmark?

I Danmark kom den oplyste enevælde f. eks. til udtryk i form af ophævelsen af censuren i 1770 og med landboreformerne i 1780'erne.

Hvad betyder den oplyste?

At være oplyst er : At være vidende, modsat uvidende. I forbindelse med oplysning, oplysningstiden, videnskab.

Hvad en håndfæstning?

Håndfæstning betyder egentlig 'løfte', og ordet bruges i den historiske litteratur om de skriftlige løfter, de fleste valgkonger i perioden måtte afgive som betingelse for at blive valgt.

Hvad er en enevældig?

Enevælde (absolutisme eller autokrati) betegner styreformen i de fleste europæiske stater fra 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet, hvor monarken har uindskrænket regeringsmagt. I Danmark blev enevælden indført af Frederik III i 1660 og afskaffet af Frederik VII ved Grundlovens underskrivelse i 1849.

Hvad er Kongeloven af 1655?

Kongeloven fra 1665 udgjorde det forfatningsmæssige grundlag for enevælden frem til, at den blev afløst af Danmarks Riges Grundlov 5. juni 1849. Kongeloven af 1665 i en æske af sølv med Frederik 3. navnetræk og datering.

Hvad står der i Kongeloven?

Kongeloven, Lex Regia, var den danske enevældes retslige grundlag dateret den 14. november 1665. Den fastsatte den kongelige arvefølge og formaliserede kongens enevældige magt (jura majestatis). Et eksemplar af kongeloven lå på alteret under samtlige salvinger under enevælden.

Hvordan blev kongen valgt efter 1660?

I 1660 blev der indført en enevældig styreform, som gav de danske konger absolut magt. Hvor monarkerne tidligere havde været valgt af et adeligt rigsråd og havde underskrevet håndfæstninger, blev tronen nu gjort arvelig.

Hvilke evner skulle en konge besidde?

Resultatet af forfatningsudvalgets forhandlinger blev, at den gamle håndfæstning blev kasseret, mens det blev overladt til kongen selv at formulere en ny forfatning. De eneste betingelser, udvalget kunne enes om at stille, var rigets udelelighed, en kristelig regeringsform og opretholdelse af standsprivilegierne.

Hvilke træk fra oplysningstiden kan genfindes i vores samfund i dag?

Oplysningstidens idealer har – på godt og ondt – gennemfarvet den måde, som et samfund og et individ tænkes på i den vestlige verden. Forestillinger om flertalsdemokrati, individets rettigheder og magtens tredeling er i dag udbredte i vores del af verden – de virker selvfølgelige, som om de altid har været her.

Hvordan var samfundet opbygget i oplysningstiden?

Her var samfundet delt op i grupper – de såkaldte stænder. Denne opdeling var – mente man – foretaget af Gud således, at alt havde sin bestemte plads og alle havde sine bestemte opgaver. Middelalderens samfundsstruktur var dominerende i store dele af Europa ved indgangen til Oplysningstiden.

Hvad er en håndfæstning og hvorfor laver man den?

Håndfæstningerne var udtryk for stormændenes modstand mod kongens forsøg på at øge sin magt. En håndfæstning indeholdt i sin tid bestemmelser om, at kongen regelmæssigt skal rådføre sig med stormændene, og at bøndernes ret skal sikres.