Table of Contents:

 1. Hvad er vigtigt når man som læge skal give en dårlig besked?
 2. Hvordan man som læge opnår at den psykisk syge patient og de pårørende føler sig hørt og forstået?
 3. Kan en læge afvise en patient?
 4. Hvad kaldes en patients forhistorie?
 5. Hvad er medinddragelse?
 6. Hvilke rettigheder har pårørende?
 7. Kan man læse sin journal fra egen læge?
 8. Kan man få slettet sin lægejournal?
 9. Hvorfor er patientinddragelse vigtigt?
 10. Hvorfor patientinddragelse?
 11. Hvornår må man videregive oplysninger til pårørende?
 12. Hvordan inddrager man pårørende?
 13. Hvor kan jeg læse hvad læge skriver om mig?
 14. Hvor kan man se notater fra lægen?
 15. Hvor længe gemmes sygehusjournaler?

Hvad er vigtigt når man som læge skal give en dårlig besked?

Det personlige, langvarige forhold mellem patient og læge vil gennem længere tid have afstemt forventningerne mellem parterne. Patienten ved, hvad lægen står for, og omvendt. Man kan med andre ord gå mere direkte til patientens aktuelle dagsorden.

Hvordan man som læge opnår at den psykisk syge patient og de pårørende føler sig hørt og forstået?

Det kræver af de professionelle en aktiv opsøgen og inddragelse af patienternes viden som rationel viden om deres egne livssammenhænge og deres egne perspektiver på, hvilke muligheder de har for at føre deres liv med sygdom i hverdagen på måder, der giver mening for dem selv.

Kan en læge afvise en patient?

”En læge kan ved henvendelse til regionen frasige sig en patient, som ikke følger lægens anvisninger eller som har udvist en sådan uacceptabel adfærd, at tillidsforholdet mellem læge og patient må anses for brudt, eller hvor det af anden grund er urimeligt, at lægen skal fortsætte samarbejdet" .

Hvad kaldes en patients forhistorie?

Patienter har en anden tilgang til sundhedsvæsenet end tidligere. Antologien ”Patientologi – at være patient” beskriver patientrollens udvikling fra starten af 1800-tallet på baggrund af historiske kilder.

Hvad er medinddragelse?

Medinddragelse som begreb er hidtil ikke blevet defineret eksplicit i dansk sygepleje, men sygeplejersker er optaget af et omsorgsideal, der indbefatter, at patientens egen opfattelse af sin situation danner grundlag for sygeplejen, og at patienten medinddrages i den udstrækning, han eller hun har behov for og ønsker ...

Hvilke rettigheder har pårørende?

Bliv her klogere på hvilke regler, der gælder for dig som pårørende omkring tavshedspligt, samtykke og oplysninger i forbindelse med dødsfald.
 • Tavshedspligt overfor pårørende. ...
 • Tavshedspligt i forhold til børn og unge under 18 år. ...
 • Oplysninger om afdøde. ...
 • Samtykke til behandling.
18. okt. 2021

Kan man læse sin journal fra egen læge?

Som patient har du ret til at læse din egen journal hos din praktiserende læge eller hos andre privatpraktiserende sundhedspersoner. Du har også ret til at se, hvad der står i din sygehusjournal. Det kaldes aktindsigt.

Kan man få slettet sin lægejournal?

I bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler står der: Oplysninger i patientjournalen må ikke slettes eller gøres ulæselige. Er det nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares.

Hvorfor er patientinddragelse vigtigt?

Patienterne bliver mere trygge, og der sker færre fejl, når de bliver taget med på råd. Det vurderer otte ud af ti læger og sygeplejersker i en ny rapport. Patientinddragelse har positiv effekt for patienterne.

Hvorfor patientinddragelse?

Det er patientens informerede valg, der gælder Det betyder, at patienten har viden om behandlingsforløbet, mulige konsekvenser, valg og fravalg. På den måde er patienten bedre rustet til at sparre med det sundhedsfaglige personale ud fra patientens viden om egen krop, livskvalitet og præferencer.

Hvornår må man videregive oplysninger til pårørende?

Sundhedspersoner har tavshedspligt om din sygdom og den behandling, du får. De kan dog give dine pårørende relevant information om din sygdom og helbredstilstand, hvis du har givet samtykke. Pårørende er din ægtefælle/samlever, børn eller nære slægtninge. Det kan også være en god ven, som du har et tæt forhold til.

Hvordan inddrager man pårørende?

Det er vigtigt, at man sikrer sig, at der er samtykke fra patienten til inddragelse af de(n) pårørende i patientens forløb, og inddragelsen skal i alle tilfælde være et tilbud til de pårørende – ikke et krav. Det er ikke alle projekter i dette tema, der grundigt har evalueret de pårørendes oplevelser.

Hvor kan jeg læse hvad læge skriver om mig?

På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

Hvor kan man se notater fra lægen?

Sundhed.dk. I Sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du se undersøgelsessvar og sundhedsdata fra alle landets hospitaler, praktiserende læger og andre behandlere.

Hvor længe gemmes sygehusjournaler?

Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.