Table of Contents:

 1. Hvad vil det sige at Kommissionen har initiativretten?
 2. Hvad er Kommissionens opgave?
 3. Hvem er EU's udøvende magt?
 4. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem Kommissionen og den nationale regering?
 5. På hvilket retligt grundlag kan Rådet bede Kommissionen om at udarbejde forslag til EU regulering?
 6. Er Kommissionens meddelelser bindende?
 7. Hvad er en kommissær i EU og hvad arbejder de med?
 8. Hvilke opgaver har EU domstolen?
 9. Hvilken begrundelse har statslederne i Europa for deres magt i dag?
 10. Hvad gør udøvende magt?
 11. Hvilken af institutionerne Domstolen Parlamentet Rådet eller Kommissionen har efter din opfattelse mest magt?
 12. Hvor mange kommissærer er der i Europa-Kommissionen?
 13. Hvilke beføjelser har kommissionsformanden?
 14. Hvilke beføjelser har Parlamentet i dag?
 15. Hvad tjener en kommissær i EU?

Hvad vil det sige at Kommissionen har initiativretten?

I henhold til traktaten har Kommissionen ret og pligt til at tage initiativ og fremlægge forslag om retsakter, som Kommissionen anser for nødvendige for at opfylde traktatens bestemmelser. Kommissionen har eneret til at fremsætte forslag til retsakter.

Hvad er Kommissionens opgave?

Kommissionen hjælper med at forme EU's overordnede strategi, foreslå nye love og politikker og overvåge gennemførelsen af dem samt at forvalte EU's budget. Den spiller også en vigtig rolle i det internationale udviklingsarbejde og leveringen af humanitær bistand.

Hvem er EU's udøvende magt?

Kommissionen er EU's udøvende magt. Den foreslår ny lovgivning og kontrollerer, om medlemslandene overholder gældende love og regler.

Hvilke ligheder og forskelle er der mellem Kommissionen og den nationale regering?

Kommissionen varetager mange af de samme funktioner, som regeringen gør i Danmark, men der er også forskelle. Kommissionen må bl. a. ikke stemme om egne forslag, men kun fremsætte dem, hvorefter de behandles af Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

På hvilket retligt grundlag kan Rådet bede Kommissionen om at udarbejde forslag til EU regulering?

Denne grænse falder til en fjerdedel for et udkast til et lovgivningsmæssigt forslag, der er forelagt på grundlag af artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde).

Er Kommissionens meddelelser bindende?

Det kan være en medlemsstat, virksomhed eller personer. Den er bindende i alle enkeltheder.

Hvad er en kommissær i EU og hvad arbejder de med?

Europa-Kommissionen er EU's politisk uafhængige udøvende organ. Kommissionen er alene om ansvaret for at udarbejde forslag til ny EU-lovgivning, og den gennemfører de beslutninger, som tages af Europa-Parlamentet og Rådet for EU.

Hvilke opgaver har EU domstolen?

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) fortolker EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgør retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner.

Hvilken begrundelse har statslederne i Europa for deres magt i dag?

Europa-Parlamentet er i dag en meget magtfuld aktør i EU. EU-landenes regeringer har styrket Parlamentets beføjelser betydeligt over en årrække. Det skyldes navnlig et krav om at gøre EU mere demokratisk og åbent. Europa-Parlamentet er især styrket, fordi det i stigende grad vedtager EU-love sammen med Ministerrådet.

Hvad gør udøvende magt?

Den udøvende magt repræsenterer den del af magten, der implementerer, eller udfører, lovgivningen (som er vedtaget af den lovgivende magt), og styrer regeringens eller statens dag-til-dag-affærer.

Hvilken af institutionerne Domstolen Parlamentet Rådet eller Kommissionen har efter din opfattelse mest magt?

Kommissionen er en af EU's vigtigste institutioner, og var – før Lissabontraktaten gav Europa-Parlamentet endnu mere magt i beslutningsproceduren – også den mest magtfulde. Kommissionen består af 28 kommissærer, én fra hvert medlemsland. Kommissærerne bliver udpeget af deres medlemsland for en periode på fem år.

Hvor mange kommissærer er der i Europa-Kommissionen?

En af de 28 kommissærer er Kommissionsformand, udpeget af Det Europæiske Råd og valgt af EU-Parlamentet. EU-Rådet nominerer derefter de andre 27 medlemmer af kommissionen i samråd med den nominerede kommissionsformand, og de 28 medlemmer skal derefter, som samlet gruppe, godkendes af EU-Parlamentet.

Hvilke beføjelser har kommissionsformanden?

Kommissionsformanden har dog eneret på tildelingen af porteføljer, og er generelt mere tilbøjelig til at tildele magtfulde porteføljer til de EU-kommissærer, som han finder mest talentfulde.

Hvilke beføjelser har Parlamentet i dag?

Europa-Parlamentet er medlovgiver – Parlamentet har beføjelse til at vedtage og ændre lovgivning og træffer afgørelse om EU's årlige budget på lige fod med Rådet. Det fører tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer og samarbejder med medlemsstaternes nationale parlamenter for at få input fra dem.

Hvad tjener en kommissær i EU?

En kommissærs løn er 112,5 % af den højest betalte embedsmand i EU-systemet, 23.202,23 euro per måned.