Table of Contents:

  1. Hvordan påvirkes grundvandsboringer ved oversvømmelse?
  2. Hvad påvirker mængden af vores grundvand?
  3. Hvilke stoffer kan forurener grundvandet?
  4. Hvornår falder grundvandet?
  5. Hvilke Renseprocesser skal spildevandet igennem på et renseanlæg?
  6. Hvilke konsekvenser kan det få for miljøet hvis der indvindes store mængder grundvand?

Hvordan påvirkes grundvandsboringer ved oversvømmelse?

Oversvømmelse af kildepladser Skybrud kan påvirke de grundvandsboringer, som vi henter vand fra. Ved skybrud kan der nemlig komme så meget vand i de nærliggende vandløb, at de går over deres bredder. Hvis vandet står højt nok, kan boringen blive oversvømmet, og der kan trænge forurenet overfladevand ned i boringen.

Hvad påvirker mængden af vores grundvand?

Kvaliteten af grundvandet kan også blive påvirket af ændringer i regnmængderne og af stigende havspejl. Mængden af grundvand kan falde og den kemiske sammensætning blive ændret, hvis der pumpes mere op, end der dannes. Alle vandværker skal kontrollere det vand, de pumper op, for et antal stoffer.

Hvilke stoffer kan forurener grundvandet?

Langt det meste grundvand dannes under de dyrkede arealer, og det er samtidig herfra nogle af de stoffer, der kan forurene grundvandet, kommer. Det er især nitrat og pesticider fra tidligere tiders brug af i dag forbudte stoffer, der udgør et problem for grundvandet.

Hvornår falder grundvandet?

Grundvandsspejlet varierer over året og vil ligge højt i perioder, hvor der er meget nedbør. Om sommeren er der generelt mere tørt og planter bruger regnvand. Om vinteren er der mindre fordampning. På DinGeo viser vi grundvandsdybder for vinterhalvåret, hvor grundvandet, gennemsnitlig set, ligger højest.

Hvilke Renseprocesser skal spildevandet igennem på et renseanlæg?

Herfra pumpes det til rådnetankene. Kemikalier tilsættes for at fremme renseprocessen - fx jernsulfat, der fjerner opløst fosfor, og polymerer, som hjælper slam i vandet til at bundfælde sig. Ved den biologiske rensning fjernes en række organiske stoffer samt kvælstof og fosfor.

Hvilke konsekvenser kan det få for miljøet hvis der indvindes store mængder grundvand?

En øget grundvandstand kan også påvirke afløbssystemerne ved større tilstrømning af dræn- og indsivningsvand, som stiller krav om øget kapacitet eller alternative bortledningssystemer.