Table of Contents:

 1. Hvad er patient rettigheder?
 2. Hvilke opgaver ligger under sundhedsloven?
 3. Hvornår kan en sundhedsperson uden patientens samtykke videregive oplysninger?
 4. Hvilke faggrupper arbejder under Sundhedsloven?
 5. Hvornår er man patient?
 6. Hvilke grundlæggende patientrettigheder har en patient?
 7. Hvad er forskellen på servicelov og sundhedslov?
 8. Hvornår må man videregive personfølsomme oplysninger?
 9. Hvilke offentlige ansatte har tavshedspligt?
 10. Hvad er formålet med serviceloven og sundhedsloven?
 11. Hvad er formålet med hjælp efter sundhedsloven?
 12. Hvilken lov arbejder SSA under?

Hvad er patient rettigheder?

Som patient er man sikret en række rettigheder i mødet med sundhedsvæsenet. Rettighederne handler om alt fra patientrådgivning, adgang til oplysninger og maksimale ventetider til tilskud til ydelser, klagemuligheder og erstatning.

Hvilke opgaver ligger under sundhedsloven?

Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Hvornår kan en sundhedsperson uden patientens samtykke videregive oplysninger?

Videregivelse uden patientens samtykke kan foregå, når: det følger af lov. når videregivelse er nødvendig ud fra væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre eller til berettiget varetagelse af en åbenbar almeninteresse.

Hvilke faggrupper arbejder under Sundhedsloven?

Opgaver omfattet af Sundhedsloven varetages som udgangspunkt af autoriseret sundhedsfagligt personale, dvs. sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. På bofællesskaberne er der ansat flere forskellige faggrupper i form af både social- og sundhedsassistenter, pædagoger, skolelærer og ufaglærte.

Hvornår er man patient?

En patient (latin patiens, lidende) er et menneske eller et dyr, der er under behandling eller i gang med udredning. Betegnelsen bruges i forskellig sammenhæng: en patient behandles på et hospital eller dyrehospital eller i privat praksis af en læge, tandlæge, dyrlæge, psykolog eller andre.

Hvilke grundlæggende patientrettigheder har en patient?

Patientrettigheder
 • Klage.
 • Erstatning.
 • Ret til information.
 • Selvbestemmelse og samtykke til behandling.
 • Behandlingstestamente.
 • Aktindsigt i din journal.
 • Tavshedspligt.
 • Obduktion.

Hvad er forskellen på servicelov og sundhedslov?

Medicinadministration hører under sundhedsloven, mens den praktiske hjælp og personlige pleje hører under serviceloven. Serviceloven indeholder også en beskrivelse af omsorgspligten, som er vigtig for udførelsen af dit daglige arbejde.

Hvornår må man videregive personfølsomme oplysninger?

Persondatalovens § 7 Særligt følsomme personoplysninger kan som udgangspunkt kun videregives, hvis det er samtykke. Men følsomme personoplysninger kan dog videregives, hvis oplysningerne er nødvendige for myndighedsudøvelsen hos den myndighed, der får dem.

Hvilke offentlige ansatte har tavshedspligt?

Offentligt ansatte har tavshedspligt. Det indebærer bl. a., at de ikke må videregive fortrolige oplysninger, som de får adgang til i forbindelse med deres arbejde, til uvedkommende. Det kan være oplysninger om de borgere, som den ansatte behandler sager om eller i øvrigt kommer i kontakt med gennem arbejdet.

Hvad er formålet med serviceloven og sundhedsloven?

Formålet med serviceloven er: at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte. at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Hvad er formålet med hjælp efter sundhedsloven?

Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hvilken lov arbejder SSA under?

En stor del af social- og sundhedsassistentens ansvar fremgår af forskellige love bl. a. Autorisationsloven og Sundhedsloven. Derudover findes der en række retningslinjer, som mere specifikt gælder for sundhedsprofessionelles ansvar i forbindelse med medicingivning.