Table of Contents:

 1. Hvad er en aktiefutures?
 2. Hvordan kan en future anvendes til risikoafdækning af finansielle investeringer?
 3. Hvordan beskattes optioner?
 4. Hvad er optioner og futures?
 5. Hvordan handles futures?
 6. Hvilken risikomærkning har et finansielt produkt hvor risikoen for at tabe det anvendte beløb er meget lille?
 7. Hvordan virker futures?
 8. Hvad er en future?
 9. Hvad er en put option?
 10. Hvad betyder call option?
 11. Hvad er definitionen på et produkt i den gule risikokategori?

Hvad er en aktiefutures?

En aktiefuture og en aktietermin er en bindende aftale mellem to parter om køb eller salg af en aktie eller afkastet på et aktieindeks til en fast kurs (aftalekursen) på et fremtidigt tidspunkt (udløbstidspunktet). Parterne fastsætter aftalekursen, når handlen indgås.

Hvordan kan en future anvendes til risikoafdækning af finansielle investeringer?

Med futures har du mulighed for at afdække risikoen på en aktie eller et indeks. Hvis du forventer, at aktien eller indeksets værdi vil falde, kan du sælge en aktiefuture. Derved forpligter du dig til at sælge aktien til en fastsat pris på et givent fremtidigt tidspunkt, og du er dermed sikret mod prisfald.

Hvordan beskattes optioner?

Når du investerer for bundne midler, bliver optioner beskattet efter reglerne i Pensionsafkastbeskatnings-loven (PAL). Det vil sige, at gevinst beskattes, og at der løbende gives fradrag for tab (lagerprincippet). Beskatningsprocenten er 15 pct.

Hvad er optioner og futures?

En option er et finansielt instrument, som giver køberen ret til på et givent tidspunkt og til en given pris, at købe eller sælge de underliggende aktiver, mens en future på et givent tidspunkt og til en given pris indeholder en pligt til at købe eller sælge de underliggende aktiver.

Hvordan handles futures?

En future er kendetegnet ved at have et underliggende aktiv, som handles på et officielt reguleret marked. Køb og salg af futures sker umiddelbart efter aftalen er indgået. Betaling/afvikling af de fleste futures sker ved udløb af kontrakten med kontanter. ... Disse futures handles på børsen.

Hvilken risikomærkning har et finansielt produkt hvor risikoen for at tabe det anvendte beløb er meget lille?

Produkter med grøn mærkning Når du investerer i disse produkter, betragtes risikoen for at tabe hele det investerede beløb som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Desuden er denne type produkter ikke vanskelige at gennemskue.

Hvordan virker futures?

Hvordan fungerer en futures? Prisen på en future udtrykkes som et tillæg eller fradrag til spotprisen på det underliggende aktiv. Spotprisen er den pris, aktivet handles til på det tidspunkt, hvor aftalen bliver indgået, og på de standardiserede afviklingsvilkår, som gælder for aktivet.

Hvad er en future?

En future er en aftale om køb eller salg af et værdipapir til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til at hhv. købe og sælge værdipapiret på dette tidspunkt.

Hvad er en put option?

En option er en finansiel kontrakt, et værdipapir, der giver den ene part (køber) en ret, men ikke en pligt, til at købe (eller sælge) et givet aktiv, f. eks. en aktie, til en bestemt pris (aftalekursen), på eller før et bestemt tidspunkt i fremtiden (udløbsdatoen).

Hvad betyder call option?

Sælger man en aktieoption, er man forpligtet til at købe (put-option) eller sælge (call-option) det underliggende aktiv til aftalekursen på et fastsat fremtidigt tidspunkt, hvis optionskøberen udnytter sin ret til at købe eller sælge det underliggende aktiv.

Hvad er definitionen på et produkt i den gule risikokategori?

Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.