Table of Contents:

  1. Er goodwill skattefrit?
  2. Er goodwill et aktiv?
  3. Hvordan afskriver man goodwill?
  4. Hvad er goodwill skat?
  5. Hvorfor afskrives goodwill?
  6. Hvordan beregner man immaterielle anlægsaktiver?

Er goodwill skattefrit?

Det forhold, at sælger er skattepligtig af en eventuel fortjeneste ved salg af goodwill og har fradragsret for et eventuelt tab, er uden betydning for goodwillens evne til at skabe afkast og dermed for prisen for goodwill.

Er goodwill et aktiv?

Goodwill går ind under kategorien som et anlægsaktiv, altså noget der har værdi i virksomheden i en længere periode. Goodwill er ydermere en del af underkategorien immaterielle anlægsaktiver, hvilket er med til at gøre det til den lidt diffuse størrelse, som det er.

Hvordan afskriver man goodwill?

Hvordan afskriver man goodwill? Du må kun afskrive den form for goodwill, du har købt dig til. Ikke den goodwill, du selv har bygget op i din virksomhed. Du kan starte afskrivningen det år, hvor aftalen om overdragelse af goodwill gælder fra.

Hvad er goodwill skat?

Ved goodwill forstås: "Den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende". Dette er fastslået ved flere domme. Vestre Landsret har udtalt, at goodwill i skattemæssig henseende siden 1939 har været knyttet til afståelse af kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende.

Hvorfor afskrives goodwill?

Formålet med bestemmelsen er at hindre, at der ved overdragelse af goodwill kan opnås skattemæssige fordele ved, at erhververen som udgangspunkt kan afskrive på den fulde anskaffelsessum, mens overdrageren kun beskattes af en opnået fortjeneste.

Hvordan beregner man immaterielle anlægsaktiver?

Man indregner immaterielle anlægsaktiver til kostpris med tillæg af de omkostninger, som kan henføres til købet af aktivet. Det kan eksempelvis være, at din virksomhed har købt et patent og derefter brugt penge på advokathjælp i forbindelse med købet. Disse omkostninger skal medregnes i kostprisen.