Table of Contents:

  1. Hvad er en direktion?
  2. Hvordan vælges en bestyrelsesformand?
  3. Hvad er en god formand?
  4. Hvem sidder i en direktion?
  5. Hvem vælger tilsynsrådet?
  6. Hvad er en næstformand?
  7. Hvad skal en formand kunne?
  8. Hvem fører tilsyn med kommunerne?

Hvad er en direktion?

En direktion er en betegnelse for de personer, der varetager den daglige drift og ledelse af et selskab. Direktionen er udstukket af bestyrelsen og kan bestå af enten én eller flere aktører.

Hvordan vælges en bestyrelsesformand?

Bestyrelsen skal konstituere sig selv, hvilket i praksis sker ved, at bestyrelsens medlemmer, formand og eventuelt næstformand vælges på den ordinære generalforsamling. Når disse er valgt, vil bestyrelsen herefter aftale hvilke ansvarsområder, bestyrelsesmedlemmerne hver især skal have.

Hvad er en god formand?

Formanden bør sikre et effektivt bestyrelsesarbejde, herunder god kommunikation, med god og konstruktive relationer i bestyrelsen og med en eventuel direktion. Formanden bør endvidere sikre, at det enkelte medlems særlige viden og kompetencer bliver anvendt bedst muligt og til gavn for fonden.

Hvem sidder i en direktion?

En direktion i et selskab består af en direktør, som har ansvar for at drive virksomheden i det daglige. Dog kan direktionen også bestå af flere medlemmer – det vil sige flere direktører. For et aktieselskab gælder det, at der som minimum skal være tre medlemmer, når bestyrelsen og direktionen tælles sammen.

Hvem vælger tilsynsrådet?

Den overordnede struktur i et A/S vil derfor altid være, at generalforsamlingen vælger et tilsynsråd eller en bestyrelse, og at tilsynsrådet eller bestyrelsen herefter vælger en direktion.

Hvad er en næstformand?

Formandens og næstformandens opgaver er beskrevet i loven om menighedsråd og består i at: Forberede møderne, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale og udsende mødeindkaldelse. Lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og sørge for, at beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

Hvad skal en formand kunne?

En formand skal gerne lave andre ting og have et stort kendskab til omverdenen. Det handler både om at bringe sit netværk i spil, men også om at have adgang til ny viden og vide, hvad andre gør i markedet. Har man det som formand, kan det skabe stor værdi for selskabet eller institutionen.

Hvem fører tilsyn med kommunerne?

Det kommunale og regionale tilsyn varetages af Ankestyrelsen med Indenrigs- og Boligministeriet som overordnet tilsynsmyndighed. Tilsynet kan se på, om en kommune eller region har overholdt lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.