Table of Contents:

 1. Hvad der forskellen på direktiver og forordninger?
 2. Hvordan arbejder EU-Domstolen mere konkret?
 3. Hvad forstås ved et direktiv?
 4. Hvad er en forordning?
 5. Er direktiver bindende?
 6. Hvordan arbejder EU Kommissionen?
 7. Hvad er en direktiv tekst?
 8. Hvordan vedtages en forordning?
 9. Er en forordning en lov?
 10. Hvad er det særlige ved direktiver?
 11. Hvordan påvirker et EU direktiv dansk lovgivning?

Hvad der forskellen på direktiver og forordninger?

En forordning er en bindende retsakt, der gælder direkte i medlemslandene. Det betyder, at EU har besluttet, hvordan de danske domstole og myndigheder skal anvende forordningen. Sådan er det ikke med direktiver. Direktiver er retsakter, der fastlægger et fælles mål, der skal nås i alle EU's medlemslande.

Hvordan arbejder EU-Domstolen mere konkret?

Domstolen er EU's dømmende magt og har det sidste ord i spørgsmål om, hvordan medlemslandene skal fortolke EU-retten – altså EU's traktater og EU-lovgivning. EU-Domstolen arbejder med forskellige typer søgsmål. Domstolen skal sikre, at EU's medlemslande overholder, fortolker og anvender EU-retten på samme måde.

Hvad forstås ved et direktiv?

Et "direktiv" er en retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal opnå. Det er dog op til de enkelte lande at lave deres egne love for, hvordan disse mål skal opnås. Et eksempel er EU's direktiv om forbrugerrettigheder, som styrker forbrugernes rettigheder i EU, f.

Hvad er en forordning?

En forordning er en af de retsakter, der anvendes i EU-lovgivning. En forordning er almengyldig, dvs. at den ikke retter sig mod en bestemt personkreds eller institution.

Er direktiver bindende?

Et direktiv adskiller sig fra en forordning ved, at direktiver ikke er bindende for medlemslandene, på samme måde som en forordning er bindende. Et direktiv fungerer derimod som en anbefaling til medlemslandene om, hvordan landene skal udarbejde nationale regler inden for det område, som direktivet vedrører.

Hvordan arbejder EU Kommissionen?

Europa-Kommissionen er Unionens »udøvende organ«. Den forvalter Unionens politikker og budget og sikrer, at medlemsstaterne anvender EU-retten korrekt. Europa-Kommissionen er EU's »udøvende organ«.

Hvad er en direktiv tekst?

Et direktiv er en bindende EU-retsakt. Det er dog kun bindende, hvad det tilsigtede mål angår, og medlemslandene bestemmer selv, med hvilke midler et direktiv skal gennemføres i national ret. Medlemslandene skal implementere direktivets bestemmelser inden for en tidsfrist fastsat i direktivet.

Hvordan vedtages en forordning?

Forordningen vedtages i henhold til en lovgivningsprocedure. Det er en retsakt vedtaget af Rådet og Parlamentet i henhold til den almindelige eller særlige lovgivningsprocedure. Forordningen finder anvendelse på abstrakte kategorier af personer, ikke på identificerede personer.

Er en forordning en lov?

En forordning er en retsakt, hvilket blot er et andet ord for lov. En forordning bliver udarbejdet af EU-lovgivningsmagten, hvorfor der ikke er tale om en national lov udarbejdet af folketinget, men derimod en international EU-lov, der som udgangspunkt gælder for alle unionens medlemslande.

Hvad er det særlige ved direktiver?

Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen. Gennemførelse sker typisk i form af justeringer i eksisterende love og/eller udstedelse af nye bekendtgørelser.

Hvordan påvirker et EU direktiv dansk lovgivning?

En gennemgang af Tænketank Europa fra juni 2015 vurderer, at op imod 58 % af gældende ret i Danmark efter 2010 på den ene eller anden måde stammer fra EU. EU påvirker 14 % af al dansk lovgivning direkte, men dertil kommer 4678 forordninger, der som udgangspunkt har direkte virkning i Danmark.