Table of Contents:

  1. Hvad er offentlig orden og sikkerhed?
  2. Hvad er offentlig orden?
  3. Hvad er bøden for gadeuorden?
  4. Hvad sker der hvis man ikke overholder restriktioner?
  5. Hvad er politiets opgave i samfundet?
  6. Hvad indeholder en politirapport?

Hvad er offentlig orden og sikkerhed?

Ordensbekendtgørelsen er den uformelle betegnelse for Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 "om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger".

Hvad er offentlig orden?

Offentlig orden og sikkerhed koster knap en 20'er Det danske politi, brandvæsen, domstole og fængsler kategoriseres under navnet 'offentlig orden og sikkerhed,' som er et område, der i 2019 modtog 19 kroner, hver gang det offentlige brugte 1.000 kroner. Heraf går de 11 kr. til politiet, 3 kr.

Hvad er bøden for gadeuorden?

Bødetaksten for overtrædelse af § 3, stk. 1, ved skrigen, råben eller anden støjende, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden (gadeuorden), er i Rigsadvokatmeddelel- se nr. 10/2005 fastsat til 600 kr. Denne del af § 3, stk.

Hvad sker der hvis man ikke overholder restriktioner?

Personer, som ikke efterkommer politiets påbud og anvisninger, vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1.500 kr.

Hvad er politiets opgave i samfundet?

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden – at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Politiet har også administrative opgaver, som blandt andet udstedelse af våbentilladelser.

Hvad indeholder en politirapport?

Politirapport er politiets referater af de forklaringer, der afgives under afhøringer hos politiet, og notater om oplysninger, der er indhentet til brug for efterforskningen, herunder fx beskrivelse af et gerningssted.