Table of Contents:

  1. Hvad er indtægter af kapitalandele?
  2. Hvordan skal en virksomhed forholde sig hvis den i årsregnskabet ændrer praksis?
  3. Hvad er indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder?
  4. Hvad er en minoritetsinteresser?
  5. Hvad er udviklingsomkostninger?
  6. Hvad betyder kapitalandele i tilknyttede virksomheder?
  7. Hvordan skal minoritetsinteresser vises i årsregnskabet?
  8. Hvem udarbejder reglerne for god skik?

Hvad er indtægter af kapitalandele?

Kapitalandele i, tilgodehavender hos eller gæld til kapitalinteresser opføres som særskilte poster i balancen. Klassifikation i resultatopgørelsen Indtægter opføres under ”Indtægter af andre kapitalandele, der er anlægsak- tiver” eller under ”Andre finansielle indtægter” (omsætningsaktiv).

Hvordan skal en virksomhed forholde sig hvis den i årsregnskabet ændrer praksis?

Alle poster, der berøres af en ændring af regnskabspraksis, skal som hovedregel korrigeres i overensstemmelse med den nye praksis. Ikke blot i tallene for det pågældende regnskabsår, men også i sammenligningstallene i både resultatopgørelse, balance og noter. Sammenligningstallene dog kun, hvis der er krav herom.

Hvad er indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder?

1) Indtægter af kapitalandele Har holdingselskabet både kapitalandele i tilknyttede og i associerede virksomheder, skal indtægten specificeres i en note eller i resultatopgørelsen på hver af de to typer. Også i balancen skal præsentationen af kapitalandelene specificeres på de to typer.

Hvad er en minoritetsinteresser?

I koncernbalancen skal minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen i dattervirksomhederne præsenteres som en del af den samlede egenkapital, men på en særskilt post. En minoritetsandel kan i denne forbindelse godt udgøre et negativt beløb, hvis egenkapitalen i dattervirksomheden er negativ.

Hvad er udviklingsomkostninger?

Udviklingsomkostninger er defineret som immaterielle anlægsaktiver, hvorfor der først kort vil blive redegjort for definitionen af et immaterielt aktiv.

Hvad betyder kapitalandele i tilknyttede virksomheder?

Kapitalandele i virksomheder med en ejerandel på 20 % eller mere. Er der tale om en ejerandel (andel af stemmerne) i niveauet 20 – 50 %, er der tale om en associeret virksomhed. Repræsenterer ejerandelen mere end 50 % af stemmerne, er der tale om en dattervirksomhed.

Hvordan skal minoritetsinteresser vises i årsregnskabet?

I koncernbalancen skal minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen i dattervirksomhederne præsenteres som en del af den samlede egenkapital, men på en særskilt post. En minoritetsandel kan i denne forbindelse godt udgøre et negativt beløb, hvis egenkapitalen i dattervirksomheden er negativ.

Hvem udarbejder reglerne for god skik?

Reglernes anvendelse Finanstilsynet fører efter de finansielle love tilsyn med, at god skik-regler og reglerne om prisinformation overholdes.