Table of Contents:

 1. Hvor tæt på skel må der bygges?
 2. Hvor tæt må et skur stå på skel?
 3. Hvor langt skal en carport være fra skel?
 4. Hvad betyder stier?
 5. Hvor højt må man bygge mod nabo?
 6. Hvor høj en bebyggelsesprocent må man jf br18 have ved fritliggende enfamiliehuse?
 7. Hvor stort skur må man bygge uden tilladelse?
 8. Hvor måles bygningshøjden fra?
 9. Hvordan måles afstand til skel?
 10. Hvad er et Byggeretligt skel?
 11. Hvad er et vejskel?
 12. Hvor lang må en carport være?
 13. Hvad er en natursti?

Hvor tæt på skel må der bygges?

Ifølge Bygningsreglementet skal alle bygninger som hovedregel placeres 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej. Hvis bygningen er placeret mere end 2,5 meter fra skel, gælder de samme bygningsbegrænsende regler for en carport eller et skur, som gælder for enfamiliehuse.

Hvor tæt må et skur stå på skel?

Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en eksisterende bolig, placeres i skel eller nærmere skel end 2,5 meter. I boligområder gælder følgende for udhusbebyggelse i skel eller nærmere skel end 2,5 meter: Højde maksimalt 2,5 meter over terræn.

Hvor langt skal en carport være fra skel?

Afstand til skel Byggeri som drivhus, carport, garage, udhus eller overdækket terrasse, der opføres i tilknytning til din eksisterende bolig, skal som udgangspunkt placeres minimum 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej.

Hvad betyder stier?

Stier er færdselsarealer, der er forbeholdt gående, cyklende, ridende eller andre lette trafikanter. Stier kan være befæstet med forskellige belægninger som for eksempel asfalt, stenmel, grus, sand, flis, bark eller slagger. Spor er smalle stier, der tegner sig i landskabet som følge af det slid, som brugen efterlader.

Hvor højt må man bygge mod nabo?

Ifølge byggeloven dit hus være 8,5 meter højt, og der skal være mindst 2,5 meter fra huset hen til veje, stier og skel. Af hensyn til dine naboer er der også en særlig regel om højden på dit hus i nærheden af skel op til naboer og sti: Dit hus ikke være højere end 1,4 x husets afstand til skel.

Hvor høj en bebyggelsesprocent må man jf br18 have ved fritliggende enfamiliehuse?

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at bebyggelsesprocenten skal overholdes ved opførelse af sekundær bebyggelse. For fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse skal der ved beregning af etagearealet kun medregnes den del af arealet, der overstiger 50,0 m2 pr. bolig.

Hvor stort skur må man bygge uden tilladelse?

Ejeren af ejendommen kan derfor opføre et udhus på maksimalt 25 m2, uden at det kræver byggetilladelse fra kommunen. Ønsker ejeren af ejendommen at opføre et udhus på mere end 25 m2, vil bygningernes samlede areal overstige 50 m2, og der vil derfor være krav om byggetilladelse.

Hvor måles bygningshøjden fra?

Bygningshøjden på et hus måles ud fra terræn på egen grund (og ikke i for- hold til terræn på nabogrunde).

Hvordan måles afstand til skel?

Afstanden måles vinkelret på den pågældende modstående linje (vejlinje, skel mod nabo) eller bebyggelse, men kan af hensyn til lysforholdene eller for at begrænse indbliksgener måles som den mindste fri afstand mellem bygning eller bygningsdel og modstående vejlinje, skel mod nabo eller anden bebyggelse på samme grund.

Hvad er et Byggeretligt skel?

Det byggeretslige skel kommer således til at definere den grænse, hvortil du som nabo skal beregne ”afstanden til skel” ved kommende projekter. Din eventuelle godkendelse vil betyde, at der bliver tinglyst en såkaldt rådighedsindskrænkning på din ejendom.

Hvad er et vejskel?

Planklagenævnet kunne være nået til konklusionen, at et vejskel er et (matriku- lært) skel ved at have lagt vægt på udstyk- ningslovens forståelse af en skel. Her er skel en afgrænsning af et matrikelnum- mer, som udgør en ejendom eller en del heraf.

Hvor lang må en carport være?

Placer din carport rigtigt 1,4 x afstanden til skellet og en sti. Hvis din carport eksempelvis ligger 2,5 meter fra skellet, da den maks. være 3,5 meter i højden. Vil du gerne bygge din carport tættere på skellet end 2,5 meter, du også gerne det.

Hvad er en natursti?

Vigtige definintioner: > Stier er færdselsarealer, der er forbeholdt gående, cyk- lende, ridende eller andre lette trafikanter. Stier kan være befæstet med forskellige belægninger som for eksempel asfalt, stenmel, grus, sand, flis, bark eller slagger.