Table of Contents:

 1. Hvad er en Støttestab?
 2. Hvad er funktionsprincip?
 3. Hvad er en virksomhedsorganisation?
 4. Hvad er linie og Stabsprincippet?
 5. Hvad er vertikal arbejdsdeling?
 6. Hvordan er en organisation opbygget?
 7. Hvordan laver man et organisationsdiagram i PowerPoint?
 8. Hvad forstås ved linje stabs princippet i en virksomhed?
 9. Hvad er en stabsfunktion?
 10. Hvad er en interesseorganisation?
 11. Hvad er kendetegnet ved en Stabsafdeling?
 12. Hvad er arbejdsdeling?
 13. Hvad er organisationsformer?
 14. Hvorfor organisationsændringer?
 15. Hvad skal der være i en organisationsplan?

Hvad er en Støttestab?

Støttestaben – servicerer organisationen (HR, IT, bogholderi, kantine etc.) Produktionskernen – arbejdskraften, der skaber produkterne/tjenesteydelserne.

Hvad er funktionsprincip?

Ved arbejdsdeling efter funktionsprincippet forstås, at specialister er ansat til at udføre bestemte funktioner (opgaver). De typiske funktioner er: Indkøb, lager, salg og økonomi. Ved arbejdsdeling efter objektprincippet forstås, at den enkelte afdeling løser de fleste opgaver vedrørende et objekt.

Hvad er en virksomhedsorganisation?

En virksomhed er også en samling af mennesker, som arbejder hen mod et fælles mål. Men en virksomheds mål er som regel et kommercielt mål, om f. eks at tjene penge. Her adskiller en virksomhed sig fra en organisation, da en organisations mål ikke nødvendigvis er et kommercielt mål.

Hvad er linie og Stabsprincippet?

Linie- og stabsprincippet Ved at oprette en stab har virksomheden mulighed for at knytte specialister til virksomheden, således at de afdelinger, staben er knyttet til, har mulighed for at bruge specialisternes viden. I dette tilfælde er der tale om en personaleafdeling, der er placeret som en stab.

Hvad er vertikal arbejdsdeling?

Der skelnes mellem horisontal arbejdsdeling, der foregår mellem sidestillede opgaver og er langt den mest udbredte form, og vertikal arbejdsdeling, der er baseret på forskelle i hierarkisk position, i uddannelse eller i status.

Hvordan er en organisation opbygget?

En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

Hvordan laver man et organisationsdiagram i PowerPoint?

Oprette et organisationsdiagram i PowerPoint vha. en skabelon
 1. I PowerPoint skal du klikke på Ny på fanen Filer.
 2. I feltet Søg efter skabeloner og temaer online skal du skrive organisationsdiagramog derefter klikke på .
 3. Vælg et organisationsdiagram i søgeresultaterne. ...
 4. Klik på Opret.

Hvad forstås ved linje stabs princippet i en virksomhed?

Linje- og stabsprincippet Klar fordeling af myndighed og ansvar, fordi hver enkelt medarbejder kun har én direkte overordnet. Risiko for konflikter mellem stabscheferne og funktionscheferne (og afdelingslederne). Der kan være lange kommandoveje, som gør det svært at samarbejde.

Hvad er en stabsfunktion?

En stabsfunktion har ingen myndighed over det underliggende niveau. En stabsfunktion skal støtte og rådgive både det under- og over- liggende niveau. Klar fordeling af myndighed og ansvar, fordi hver enkelt medarbejder kun har én direkte overordnet.

Hvad er en interesseorganisation?

En interesseorganisation er en organisation, der varetager medlemmernes fælles interesser over for beslutningstagerne i det politiske system, fx de danske erhvervsorganisationer og deres underorganisationer.

Hvad er kendetegnet ved en Stabsafdeling?

Til forskel fra de virksomheder, der er opbygget kun efter linieprincippet, har disse virksomheder en række specielle arbejdsopgaver, der bliver varetaget af særlige specialister. Disse afdelinger bliver kaldt stabsafdelinger og har kun en rådgivende/vejledende funktion overfor den liniechef, den er tilknyttet.

Hvad er arbejdsdeling?

Ved arbejdsdeling forstår man den udførelse af arbejdet, hvor det nødvendige forbrug af arbejdskraft til fremstilling af en vare fordeles mellem flere personer, sådan at hver af dem kun udfører en enkelt del af hele processen.

Hvad er organisationsformer?

Organisationsformen er dermed den formelle struktur i en virksomhed. Organisationsformen fortæller os, hvordan den daglige arbejdsgang i virksomheden er organiseret. Den beskriver fordelingen af alle opgaver og alt ansvar.

Hvorfor organisationsændringer?

Organisationsændringer er dagligdag på de fleste offentlige og private arbejdspladser. Ændringerne kan være et resultat af fx: Fusioner. Interne omstruktureringer, sammenlægninger eller nedlæggelse af enheder eller funktioner.

Hvad skal der være i en organisationsplan?

Et organisationsdiagram er et værktøj, som mange virksomheder anvender. Det er et diagram, som på grafisk vis illustrerer, hvem der har ansvar for hvad i en virksomhed eller i en organisation.