Table of Contents:

  1. Hvad er definitionen på en forbrugeraftale?
  2. Hvad betyder det at Forbrugeraftaleloven er Beskyttelsespræceptiv?
  3. Hvad vil det sige når loven er præceptiv?
  4. Hvad er et fjernsalg?
  5. Hvad menes med uanmodet henvendelse?
  6. Hvad er Beskyttelsespræceptiv?
  7. Hvilke love er Beskyttelsespræceptive?
  8. Hvornår sker levering som hovedregel i forbrugerkøb?
  9. Hvilke love er deklaratoriske?

Hvad er definitionen på en forbrugeraftale?

Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Stk. 2. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale, den pågældende har indgået, ikke er en forbrugeraftale.

Hvad betyder det at Forbrugeraftaleloven er Beskyttelsespræceptiv?

Forbrugeraftaleloven til hensigt at beskytte forbrugeren mod, at den erhvervsdrivende misbruger sin stilling i det indbyrdes forhold. Formålet med loven er forbrugerbeskyttelse og loven er beskyttelsespræceptiv, hvilket betyder, at loven ikke kan fraviges til skade for forbrugeren, jf. FBL § 33.

Hvad vil det sige når loven er præceptiv?

Præceptiv betyder ufravigelig og er et begreb der oftest bruges om bestemmelser i love inden for privatrettens område. Præceptiv er antonym til deklaratorisk, fravigelig. En præceptiv lovbestemmelse er gældende, selvom de berørte parter indbyrdes har lavet en anden aftale.

Hvad er et fjernsalg?

Fjernsalg: Ved fjernsalg mødes den erhvervsdrivende og forbrugeren ikke fysisk. Fjernsalg dækker over nethandel, telefonsalg, handel over email og lignende. For at en aftale anses som fjernsalg, skal salget ske som led i et system for fjernsalg.

Hvad menes med uanmodet henvendelse?

Begrebet ”uanmodede henvendelser” er en samlebetegnelse, som dækker over alle former for direkte henvendelser fra erhvervsdrivende (fx e-mail, sms, fax, breve, telefoniske opringninger etc.), når disse henvendelser sker med henblik på at afsætte den erhvervsdrivendes varer eller ydelser.

Hvad er Beskyttelsespræceptiv?

En lov, der ikke kan fraviges til skadefor den svage part, f. eks. forbrugeren eller boliglejeren.

Hvilke love er Beskyttelsespræceptive?

Beskyttelsespræceptiv er, når en lov ikke kan fraviges til skade for fx forbrugeren, se Forbrugeraftalelovens § 33. Forbrugeren kan godt stilles bedre, end, hvad lovgivningen tilsiger, fx 6 måneders fortrydelsesretten i forhold til den lovpligtige fortrydelsesret på 14 dage.

Hvornår sker levering som hovedregel i forbrugerkøb?

Ellers bruges Købelovens regler. Skal varen hentes hos sælgeren, sker der levering, når varen kommer i køberens besiddelse hos sælgeren. Levering er også sket, når varen kommer i køberens besiddelse (dvs. er modtaget), hvis sælgeren skal bringe varen ud til køberen.

Hvilke love er deklaratoriske?

Deklaratorisk – Hvad betyder deklaratorisk? Deklaratoriske regler er regler der kan fraviges hvis dette aftales mellem køber og sælger. Reglerne anvendes derfor kun hvis ikke køber og sælger er blevet enige om noget andet. Modsat deklaratoriske regler findes præceptive regler, der ikke kan fraviges efter aftale.