Table of Contents:

 1. Hvad kan der ske med fødekæder i havet hvis der kommer olieudslip og olien spærrer for tilførsel af lys og oxygen O _{ 2 2 fra luften?
 2. Hvilke konsekvenser har olieudslip?
 3. Hvordan bekæmper man olieforurening?
 4. Hvor er der mest olieudslip?
 5. Hvordan påvirker olie naturen dyr og planter og andre organismer?
 6. Hvad er lavet af olie?
 7. Hvor meget forurener olie?
 8. Hvor mange dyr dør af olie?
 9. Hvad koster det at rense en forurenet grund?
 10. Hvilke produkter er helt eller delvist fremstillet på baggrund af råolie?
 11. Hvor meget olie er der i havet?
 12. Hvad er en Oliefælde?
 13. Hvordan påvirker olie planter?
 14. Hvad er forskellen på olie og råolie?

Hvad kan der ske med fødekæder i havet hvis der kommer olieudslip og olien spærrer for tilførsel af lys og oxygen O _{ 2 2 fra luften?

Mange små organismer dør straks af forureningen, mens en stor del af olien ophobes i fødekæden. Det betyder, at de sidste led i fødekæden såsom fugle og hvaler ender med at have meget gift i kroppen. Det bliver de syge af, og de kan også blive sterile eller føde misdannede unger.

Hvilke konsekvenser har olieudslip?

Når olie slipper ud i naturen, forurener det drikkevandet. Mennesker og dyr bliver syge på grund af giftige kemikalier i vandet. Skove bliver til øde landskaber, og plantelivet dør. Afbrænding af olie skader også miljøet.

Hvordan bekæmper man olieforurening?

Metoder til at fjerne oliespild De tre traditionelle metoder, som indgår i olieberedskabet, er mekanisk oprensning, kemisk dispergering og biologisk nedbrydning. Mekanisk oprensning bygger på en metode, hvor olien samles på havoverfladen med flydespærrer og med såkaldte skimmere pumpes til en tank f. eks. på et skib.

Hvor er der mest olieudslip?

Ud fra analyse af billeder optaget fra rummet ved vi, at Middelhavet er slemt forurenet af olie. Det er imidlertid også tilfældet i den Persiske Golf. Blandt de mest påvirkede områder er de sydøstasiatiske kyster, der ligger ud til tankskibenes hovedfærdselsårer.

Hvordan påvirker olie naturen dyr og planter og andre organismer?

8.2. Ved massiv olieforurening vil olien kvæle størstedelen af organismerne; ved mindre forureninger kan oliepartikler i vandet komme i kontakt med dyr og planter. Det kan resultere i tilstoppelse af gæller og tarm, irritation af åndingsorganer m.m.

Hvad er lavet af olie?

Råolie opbygges af aromatiske forbindelser eller mættede kulbrinter med den generelle formel CnH2n+2; er n mindre end 5, er der tale om gas, ved n mellem 5 og ca. 25 om flydende komponenter, og ved n større end ca. 25 om faste, voksagtige komponenter. I mindre omfang forekommer svovl, nitrogen og oxygen.

Hvor meget forurener olie?

Olie indeholder mange skadelige stoffer Ved forbrænding af et kilo olie dannes der, hvis røgen ikke renses: 3,1 kg CO. 0,016 kg svovldioxid. 0,008 kg kvælstofoxider.

Hvor mange dyr dør af olie?

350 km kyst forurenet af ca. 225.000 tons råolie. På fire km af denne strækning blev det vurderet, at der var 25 millioner hvirvelløse dyr døde.

Hvad koster det at rense en forurenet grund?

Omregnet til nutidsværdi ligger prisen for en oprensning typisk mellem 800.000 -1.100.000 kroner men kan svinge i begge retninger. Prisen for oprensning efter en olietank er en lille smule lavere og kan forventes at koste i omegnen af 600.000 kroner.

Hvilke produkter er helt eller delvist fremstillet på baggrund af råolie?

Råvaren til fremstilling af plast er først og fremmest råolie. Derudover indgår cellulose, kul, naturgas og salt. Råolie er en blanding af tusinde forskellige stoffer, og for at kunne udnytte dem, skal olien raffineres i store anlæg. Kun ca.

Hvor meget olie er der i havet?

Mindst 1,4 milliarder liter olie løber ud i havet. Halvdelen fordamper hurtigt, men store områder dækkes af 10-15 cm klæbrig olie. I de store marskområder er der stadig masser af olie i jorden. Det vil vare årtier, før den er nedbrudt.

Hvad er en Oliefælde?

oliefælde, enhver form for barriere i undergrunden, der standser kulbrinters videre bevægelse opad ved migration og derved bevirker, at disse akkumuleres.

Hvordan påvirker olie planter?

8.2. Ved massiv olieforurening vil olien kvæle størstedelen af organismerne; ved mindre forureninger kan oliepartikler i vandet komme i kontakt med dyr og planter. Det kan resultere i tilstoppelse af gæller og tarm, irritation af åndingsorganer m.m.

Hvad er forskellen på olie og råolie?

Råolie (engelsk: petroleum) er den ubehandlede olie, som udvindes fra jordens undergrund. Ved raffinering behandles råolien således, at der skabes andre produkter med forskellige fysiske og kemiske egenskaber.