Table of Contents:

 1. Hvad er uberørt natur?
 2. Hvad menes der med udvikling?
 3. Hvad er forskellen på natur og kultur?
 4. Hvad er vild skov?
 5. Hvad er en varieret skov?
 6. Hvad er udvikling pædagogik?
 7. Hvad er Friluftssport?
 8. Hvordan er forskellige religioners natursyn?
 9. Er der vild skov i Danmark?
 10. Hvor meget vild skov er der i Danmark?
 11. Hvilken skov er bedst for artsdiversiteten?
 12. Hvilke typer skov findes der?

Hvad er uberørt natur?

Naturen som det uberørte Naturen er det, som ikke er blevet bragt ud af sin oprindelige tilstand for menneskelige formåls skyld eller som følge af menneskelig påvirkning.

Hvad menes der med udvikling?

Udvikling er et begreb, der inden for visse videnskabsgrene slet og ret betyder forandring eller ændring, mens det i andre betegner en ændring (undertiden positiv) mod et nærmere defineret mål; kan også betegne teknisk nykonstruktion og i kemien dannelse af stof ved kemisk reaktion.

Hvad er forskellen på natur og kultur?

Naturen er både noget i sig selv og en del af mennesket, mens kultur og civilisation opstår ved bearbejdninger af naturen og af menneskets natur. Natur kan både opfattes som noget konkret, en sansbar realitet, et landskab, og som en essens, som tingenes dybeste væsen.

Hvad er vild skov?

Urørt skov er vild natur Her får træerne lov til at vokse op, blive gamle og dø - uden menneskers indblanding. Urørt skov giver plads og gode livsbetingelser til en mangfoldighed af svampe, insekter, fugle og pattedyr. I dag er kun omkring 2 procent af Danmarks skovareal, på over 600.000 ha, beskyttet urørt skov.

Hvad er en varieret skov?

I Danmark er den dominerende naturlige vegetation en varieret skov, hvor lysninger veksler med mere tætte områder. To tredjedele af de danske arter af planter, dyr og svampe, både de almindelige og truede arter, er knyttet til levesteder i skove.

Hvad er udvikling pædagogik?

Denne lyst til at opleve omverdenen, udforske materialers beskaffenhed og andre menneskers reaktioner, at afprøve muligheder for mestring af færdigheder og deltage i sociale samspil er drivkraften bag barnets bevægelser og dermed porten til livslang læring og udvikling (Ahlmann, 2002).

Hvad er Friluftssport?

Friluftsliv bliver i stigende grad en del af livsstil og identitet, f. eks. igennem økobevægelse eller adventure sport som triatlon, klatring, mountainbike osv., hvor friluftssporten knyttes til særlig livsstil, påklædning og identitet.

Hvordan er forskellige religioners natursyn?

Det var såkaldt animistiske religioner, hvor man opfattede naturen som guddommeligt besjælet. I stedet for at tro på én almægtig gud, som man for eksempel gør i jødedom, kristendom og islam, mente man, at alt i naturen var levende – også naturfænomener som regn og torden.

Er der vild skov i Danmark?

13 mio. træer, så hver dansker får omkring to vilde træer i statens skove. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar. - Det er den mest ambitiøse udlægning af urørt skov og anden biodiversitetsskov nogensinde i Danmark.

Hvor meget vild skov er der i Danmark?

Urørt skov er vild natur I dag er kun omkring 2 procent af Danmarks skovareal, på over 600.000 ha, beskyttet urørt skov. Og da over halvdelen af alle forsvundne, truede eller næsten truede arter er knyttet til skoven, skal vi passe på den og gerne skabe mere af den.

Hvilken skov er bedst for artsdiversiteten?

Skov med meget dødt ved, naturskov og vildskov har stor betydning for mangfoldigheden af arter og biodiversitet.

Hvilke typer skov findes der?

Skovtyper
 • Løvskov.
 • Nåleskov.
 • Regnskov.