Table of Contents:

 1. Hvor lang tid i forvejen skal man kende sin arbejdsplan?
 2. Hvad betyder ansat uden højeste tjenestetid?
 3. Er køretid arbejde?
 4. Hvad er arbejdstidsdirektivet?
 5. Hvor lang tid skal man kende sin vagtplan?
 6. Hvornår må man ændre i vagtplan?
 7. Hvad betyder ingen højeste arbejdstid?
 8. Hvad er overarbejde i rimeligt omfang?
 9. Hvor mange timer har en funktionær?
 10. Hvor lang transporttid?
 11. Hvor mange timer må en chauffør arbejde?
 12. Hvor mange dage i træk må man arbejde FOA?
 13. Hvornår skal man have Varslingstillæg?
 14. Hvor lang er en Normperiode?
 15. Hvad er en væsentlig stillingsændring?

Hvor lang tid i forvejen skal man kende sin arbejdsplan?

Der er ikke i arbejdstidsaftalen fastlagt i hvor lang tid i forvejen personalet skal kende deres arbejdsplan, men der bør gives et passende “varsel” inden den endelige tilrettelæggelse, fx et varsel på 4 uger svarende til den normale normperiode.

Hvad betyder ansat uden højeste tjenestetid?

Når du som leder er omfattet af lederoverenskomsten, er du ansat uden højeste tjenestetid. Det betyder, at du selv skal tilrettelægge din arbejdstid og må i fornødent omfang deltage i vagter uden særskilt betaling herfor.

Er køretid arbejde?

Er du kørende sælger, konsulent eller håndværker uden et fast arbejdssted - så kan du nu medregne transporten mellem hjem og arbejde som arbejdstid. EU-domstolen har nemlig fastslået, at transporten mellem hjem og den første kunde er arbejdstid. Det samme gælder transporttiden fra sidste kunde og hjem.

Hvad er arbejdstidsdirektivet?

Arbejdstidsdirektivet fastsætter rammerne for, hvor mange timer en medarbejder må arbejde den enkelte dag og i gennemsnit pr. uge. Ifølge direktivet må en medarbejder maksimalt arbejde 48 timer i gennemsnit pr. uge målt over en periode på 4 måneder.

Hvor lang tid skal man kende sin vagtplan?

Vagtplanen skal omfatte mindst 4 uger[1], men kan ændres med 2 ugers varsel - dog med én uges varsel, når tvingende omstændigheder gør det nødvendigt.

Hvornår må man ændre i vagtplan?

Det er kun muligt at ændre vagtplanen inden for 4-ugers perioden i ganske særlige tilfælde, f. eks. ved sygdom. Hvis begrundelsen ikke kommer ind under "ganske særlige tilfælde", er det brud på overenskomsten, som du bør tale med din tillidsrepræsentant om.

Hvad betyder ingen højeste arbejdstid?

Hvis din arbejdstid ikke fremgår af din kontrakt eller i en overenskomst, har du som udgangspunkt ingen øvre arbejdstid. Det samme gælder for betaling af overarbejde. Fremgår honorering ved overarbejde ikke i din kontrakt eller i en overenskomst, har du ikke krav på at blive honoreret.

Hvad er overarbejde i rimeligt omfang?

Grænsen for overarbejde er 48 timer Arbejdstidsdirektivet bestemmer, hvor mange timer en medarbejder må arbejde i løbet af én dag samt i gennemsnit pr. uge. En medarbejder må ikke arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen målt over en periode på fire måneder. Medarbejdere har desuden krav på hvileperioder.

Hvor mange timer har en funktionær?

Regler for din arbejdstid Den normale arbejdstid er 37 timer per uge. Arbejdstiden ligger for mange fra mandag til fredag i et tidsrum fra kl. 6.00-18.00.

Hvor lang transporttid?

Som udgangspunkt kan overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Og efter 3 måneders sammenlagt ledighed, en daglig transporttid på mere end 3 timer.

Hvor mange timer må en chauffør arbejde?

Dog en lastbilchauffør maksimalt arbejde 48 timer om ugen ifølge arbejdstidsreglerne. Alle lastbilchauffører har ret til hviletider på arbejdet. Det anbefales, at man som lastbilchauffør tager et hvil på mellem 9 til 11 timer.

Hvor mange dage i træk må man arbejde FOA?

Alle har ret til et ugentligt fridøgn, som skal falde på det 7. døgn. Du altså kun arbejde 6 døgn i træk, inden du i henhold til arbejdsmiljøloven have et fridøgn. I de fleste overenskomster er det aftalt, at du skal have 2 ugentlige fridøgn.

Hvornår skal man have Varslingstillæg?

Du har som oftest krav på et varslingstillæg, hvis der med kort varsel bliver ændret i din vagtplan, eller du bliver kaldt på arbejde på en fridag. Varslingstillæggene afhænger af din overenskomst.

Hvor lang er en Normperiode?

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer opgjort over en normperiode, jf. § 18 i overenskomsten. Normperioden er 14 uger, men kan ved lokalaftale med Yngre Lægerådet fastsættes til en anden længde, dog minimum 4 uger eller maksimum 26 uger (eller måneder svarende hertil).

Hvad er en væsentlig stillingsændring?

Som væsentlige stillingsændringer forstås ændringer, der går ud over de juridiske rammer for ansættelsesforholdet og som derfor kræver partshøring og et varsel svarende til medarbejde- rens individuelle opsigelsesvarsel.