Table of Contents:

 1. Hvordan defineres etik?
 2. Hvorfor er etik og moral vigtig?
 3. Hvad betyder moralske værdier?
 4. Hvad er en morale i et eventyr?
 5. Hvad betyder Omsorgsetik?
 6. Hvad er forskellen på pligtetik og nytteetik?
 7. Er der forskel på etik og moral?
 8. Hvorfor er etik relevant?
 9. Hvad betyder moralsk korrekt?
 10. Hvad er moralsk frakobling?
 11. Hvad er et Trylleeventyr?
 12. Hvad kan en morale være?
 13. Hvad betyder Nærhedsetik?
 14. Hvad siger Dydsetikken?

Hvordan defineres etik?

Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Man kan som oftest blive klogere på etik ved at prøve at gøre sig klart, hvilke værdier og hensyn man vil lægge vægt på i en bestemt sammenhæng.

Hvorfor er etik og moral vigtig?

Moral er for ham de konkrete og omskiftelige normer, der gælder i et givet samfund, fx omkring tyveri. Etik er derimod enten begrundelsen af moralen eller et højeste princip som fx ”Du skal altid handle efter en regel, der gælder alle mennesker”.

Hvad betyder moralske værdier?

Moralske værdier er de værdier, som en person erhverver baseret på deres erfaring. Disse normer eller adfærdsmetoder arves og overføres af samfundet til borgerne. Derudover bestemmer de, hvordan de skal opføre sig korrekt eller forkert. Moralske værdier findes i en person, men de er overført gennem årene.

Hvad er en morale i et eventyr?

En morale er det som en forfatter gerne vil lære dig, når du læser en historie. Man kan sige at moralen er det, som fortællingen prøver at opdrage læseren til.

Hvad betyder Omsorgsetik?

Omsorgsetikken fokuserer på relationer, følelser og erfaringer, og er en etik, der viser sig i handling (Martinsen 2000:72–75). Det vil sige, at omsorgsetikken udspiller sig i mellemmenneskelige relationer; her i mødet mellem patient, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Hvad er forskellen på pligtetik og nytteetik?

En nytteetik: En kategori tilskrevet de engelske filosoffer Jeremy Bentham () og John Stuart Mill (). Her lægges ikke vægt på faste regler og normer i den enkelte situation (pligtetik) og heller ikke på den handlendes motiver og dyder (dydsetik). Det vigtigste er følgerne af en handling.

Er der forskel på etik og moral?

Moral er i givet fald "god skik" eller "korrekt adfærd", mens etik er de ideer eller principper, der ligger til grund for moralske valg. F. eks. kan en tænkt eller iagttaget handling uden videre erklæres for "moralsk forkastelig", hvormed den er dømt uacceptabel.

Hvorfor er etik relevant?

Det etiske svar handler om værdier. Det handler om den måde, vi eksempelvis møder patienten med respekt, ansvarlighed og faglighed. Arbejdet med etik handler derfor om værdiernes oprindelse og den måde, værdierne får greb i hverdagens praksis.

Hvad betyder moralsk korrekt?

«Moral» er i bred forstand betegnelsen for alle forestillinger om hvad der er rigtigt og forkert, værdifuldt og forkasteligt i det sociale - i livet. Alle menneskelige egenskaber og handlinger og alle samfundsforhold kan således vurderes ud fra moralske synspunkter.

Hvad er moralsk frakobling?

Moralsk frakobling er en serie af mekanismer, som enten legitimerer handlingen, fjerner det personlige ansvar og eventuelle konsekvenser eller fokuserer på, at det er ofrets egen skyld. Alt sammen gør, at man kan føle, man handler moralsk, selvom man faktisk handler i strid med sine egne moralske overbevisninger.

Hvad er et Trylleeventyr?

Trylleeventyr. Trylleventyr indeholder overnaturlige væsner, magiske egenskaber og genstande. Igennem et kompliceret handlingsforløb udsættes en ung, fattig helt/heltinde for umenneskelige prøvelser, men med hjælp fra overnaturlige væsner opnår de en præmie, som oftest består i et rigt og lykkeligt ægteskab.

Hvad kan en morale være?

Der kan skelnes mellem forskellige former for moral, alt efter hvilken del af den menneskelige tilværelse der er tale om. Således taler man fx om seksualmoral, krigsmoral og forretningsmoral. Ikke alle normer for menneskelig handling regnes for moralske.

Hvad betyder Nærhedsetik?

Nærhedsetik. Kvalificerer ud fra situationen, hvor det er den andens behov der påkalder en handling hos os, en påkaldelse som vi reagerer på med følelserne og empatien og derefter handler på for at imødekomme behovet hos den anden.

Hvad siger Dydsetikken?

Dydsetikken går oprindelig tilbage til antikken. I stedet for at fokusere på den gode handling og på at finde et universelt handlingsprincip, der altid gælder, som Kant og Mill gør, er dydsetikeren optaget af det gode liv, og hvordan man bliver et godt menneske.