Table of Contents:

 1. Hvor mange medlemmer er der i byrådet?
 2. Hvad er forvaltningens rolle?
 3. Hvad er en borgmesters opgave?
 4. Hvad laver en kommunalpolitiker?
 5. Hvad er kommunaldirektørens ansvar?
 6. Hvad får man i løn som byrådsmedlem?
 7. Hvem er en del af forvaltningen?
 8. Er et ministerium en forvaltning?
 9. Hvilke rettigheder har en borgmester?
 10. Hvem bestemmer antallet af byrådsmedlemmer?
 11. Hvad bestemmer byrådet?
 12. Hvad får en kommunalpolitiker i løn?
 13. Hvem er kommunaldirektør i Københavns Kommune?
 14. Hvordan bliver man kommunaldirektør?
 15. Hvad tjener et byrådsmedlem Guldborgsund?

Hvor mange medlemmer er der i byrådet?

Ifølge styrelsesloven skal medlemstallet i en kommunalbestyrelse være ulige. I kommuner med færre end 20.000 indbyggere (7 kommuner) skal der være mindst 9 og højst 31 medlemmer. I kommuner med flere end 20.000 indbyggere skal der være mindst 19 og højst 31 medlemmer, i Københavns Kommune dog højst 55.

Hvad er forvaltningens rolle?

Forvaltningen understøtter det politiske arbejde ved at udarbejde beslutnings- grundlag til politikerne, rådgive og tilrette- lægge de politiske processer og ved at give praktisk bistand til politikerne. Som forvaltning er det vigtigt løbende at udvikle den måde, det politiske arbejde understøttes på.

Hvad er en borgmesters opgave?

Borgmesteren forbereder og leder kommunalbestyrelsens møder. De opgaver, borgmesteren har i den forbindelse, er bl. a. at sende mødeindkaldelser ud til de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen, at lave udkast til dagsorden for kommunalbestyrelsens møder og være ordstyrer på kommunalbestyrelsens møder.

Hvad laver en kommunalpolitiker?

Kommunalpolitik handler om DIN kommune – om velfærd i hverdagen. Det handler om klima og miljø i din kommune, om trafikforhold og om vækst og omstilling til en globaliseret verden. Som kommunalpolitiker træffer du vigtige beslutninger om det samfund, du lever og bor i.

Hvad er kommunaldirektørens ansvar?

I mange kommuner holdes lukkede budgetkonferencer som KD, sammen med økonomichefen og evt. de øvrige forvaltningschefer, har det overordnede ansvar for. Alle kommunaldirektører har endvidere den opgave at være rådgiver for borgmesteren. På chefgruppemøderne er KD mødeleder.

Hvad får man i løn som byrådsmedlem?

For deres arbejde i byrådet modtager hvert medlem et fast vederlag og derudover forskellige tillæg alt efter, hvilke udvalg de er medlemmer af. Borgmester: 1.216.914 kr. Rådmand: 971.661 kr. Magistratsmedlemmer: 121.691 kr.

Hvem er en del af forvaltningen?

Forvaltningens organisation De vigtigste dele af statsforvaltningen er centraladministrationen og den lokale statsforvaltning. Centraladministrationen er delt i en række efter sagsområde afgrænsede ministerier, hvoraf de fleste består af et departement og et eller flere direktorater eller styrelser.

Er et ministerium en forvaltning?

Den adskiller sig dermed fra den kommunale forvaltning og fra regionale statslige myndigheder, som løser forvaltningsopgaver inden for et bestemt geografisk område. Ministerierne er centraladministrationens kerneenheder. Nutidens ministerier består i næsten alle tilfælde af et departement og en eller flere styrelser.

Hvilke rettigheder har en borgmester?

Borgmesteren er endvidere den øverste daglige leder af den kommunale administration (§ 31, stk. 3). Borgmesteren fordeler sagerne til udvalgene og drager omsorg for, at sager, der kræver beslutning af kommunalbestyrelsen, forelægges for kommunalbestyrelsen med eventuelle udtalelser fra udvalgene.

Hvem bestemmer antallet af byrådsmedlemmer?

Antallet af medlemmer i den enkelte kommunalbestyrelse fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt og skal være et ulige tal mellem 9 og 31. For kommuner med flere end 20.000 indbyggere skal der mindst være 19 medlemmer i kommunalbestyrelsen. I borgerrepræsentationen i Københavns Kommune må højst sidde 55 medlemmer.

Hvad bestemmer byrådet?

Kommunalbestyrelsernes beslutninger har stor betydning – ikke bare lokalt, men også for landets vel- færd og vækst. Kommunalbestyrelserne er kommunernes øverste organ, og de prioriteringer og beslutninger, som kom- munalbestyrelserne træffer, påvirker og sætter rammerne for rigtig mange men- neskers hverdag.

Hvad får en kommunalpolitiker i løn?

For deres arbejde i byrådet modtager hvert medlem et fast vederlag og derudover forskellige tillæg alt efter, hvilke udvalg de er medlemmer af. Borgmester: 1.216.914 kr. Rådmand: 971.661 kr. Magistratsmedlemmer: 121.691 kr.

Hvem er kommunaldirektør i Københavns Kommune?

Den administrerende direktør i Økonomiforvaltningen er Søren Hartmann Hede. Direktionens løn og ansættelsesforhold offentliggøres her på siden.

Hvordan bliver man kommunaldirektør?

Man kommer sjældent direkte fra en privat organisation ind og får jobbet som kommunaldirektør. Akademikere bliver oplært og socialiseret i nogle år i kommunerne, inden de får stillingen som kommunaldirektør. Omvendt har kommunaldirektører med en kommunal baggrund sjældent kunnet nøjes med det.

Hvad tjener et byrådsmedlem Guldborgsund?

Indhold
Navn Byrådsmedlem/ansatBeskrivelse af hvervvederlag
Bo AbildgaardREFA Guldborgsund Forsyning25.000 kr. 12.500 kr.
Britta LangeDer er intet at indberette.25.000 kr.
Camillo KrogGuldborgsund Forsyning80.000 kr.
Chris VeberHar ikke oplyst.