Table of Contents:

 1. Hvad beskriver standardafvigelse?
 2. Hvornår er en standard afvigelse høj?
 3. Hvad beskriver variansen?
 4. Hvad siger spredning noget om?
 5. Hvordan finder man standardafvigelse i Excel?
 6. Hvordan finder man variansen?
 7. Hvad er en medianen?
 8. Hvordan udregner man sigma?
 9. Hvordan finder man sigma?
 10. Hvad er en fejlmargin?
 11. Hvornår er det en normalfordeling?

Hvad beskriver standardafvigelse?

Standardafvigelsen eller spredningen bruges inden for sandsynlighedsregning og statistik og er et udtryk for, hvor meget en stokastisk variabel fordeler sig omkring sin middelværdi. Standardafvigelse er lig med kvadratroden af varians og er dermed mål for det samme.

Hvornår er en standard afvigelse høj?

Et statistisk nøgletal, der opgør forskellene mellem værdier og gennemsnittet. Store forskelle fra gennemsnittet vejer tungere end små og øger standardafvigelsen markant. Standardafvigelsen på afkast måler risikoen ved værdipapiret. En lav standardafvigelse angiver en lille risiko og en høj standardafvigelse en stor.

Hvad beskriver variansen?

Varians er et begreb inden for sandsynlighedsregning og statistik, der angiver variabiliteten af en stokastisk variabel. Variansen et mål for, hvor meget den stokastiske variabels værdier i gennemsnit afviger fra middelværdien.

Hvad siger spredning noget om?

Hvad er spredning? Spredningen (standardafvigelsen) af observationerne i et datasæt beskriver, hvor meget observationerne i gennemsnit afviger fra gennemsnittet, dvs. hvor spredte observationerne er. Jo større spredningen er, jo mere spredt er observationerne.

Hvordan finder man standardafvigelse i Excel?

Sådan bruger du STDAFV. S bruges til at beregne standardafvigelsen. STDAFV. P' syntaks ser således ud: =STDAFV.

Hvordan finder man variansen?

Varians og spredning siger noget om, hvor stor spredning, der er i datasættet. Ligger observationerne kort eller langt fra middelværdien? Man finder altså afstanden mellem hver observation og middelværdien. Denne kvadrerer man, og så finder man gennemsnittet af dette.

Hvad er en medianen?

Medianen angiver den midterste værdi i en talrække der er sorteret efter størrelsen. Det betyder at halvdelen af observationerne vil være større end medianen og halvdelen af observationerne vil være mindre end medianen. Hvis der er et lige antal observationer er medianen gennemsnittet af de to midterste tal.

Hvordan udregner man sigma?

Standardafvigelse benævnes med det græske bogstav σ (”lille sigma”)....Eksempel 1.
Karakter, xElev 1Elev 2
4f(x) = 10 %f(x) = 40 %
7f(x) = 40 %f(x) = 10 %
10f(x) = 40 %f(x) = 10 %
12f(x) = 10 %f(x) = 40 %

Hvordan finder man sigma?

Vi betegner middelværdien af en stokastisk variabel med μ , variansen med σ2 og standardafvigelsen med σ . Bogstavet μ udtales "my" og σ udtales "sigma"....Da er:
 1. Middelværdien givet: ved μ=n⋅p. μ = n ⋅ p.
 2. Variansen givet ved: σ2=n⋅p⋅(1−p)
 3. Standardafvigelsen er givet: σ=√n⋅p⋅(1−p)

Hvad er en fejlmargin?

En fejlmargin indeholder den maksimale forskel på et parameter for den virkelige befolkning, og et estimat baseret på stikprøveundersøgelsen. For at give fejlmargin mening i en større sammenhæng, skal det kvalificeres med et sandsynlighedsudsagn i form af konfidensniveau.

Hvornår er det en normalfordeling?

Når man laver statistiske eksperimenter, er det ofte man observerer, at data fordeler sig som en "klokkeform". Der er flest observationer inde mod midten, og så fordeler de sig ellers symmetrisk ud til begge sider.