Table of Contents:

 1. Hvilke hygiejniske principper efterlever du når du håndterer medicin?
 2. Hvad vil det sige at dispensere medicin?
 3. Hvad er forskellen på dosering og dispensering?
 4. Hvem er ansvarlig for den medicin der ligger i Doseringsæsken?
 5. Hvad er SSA generelle ansvar i forbindelse med håndtering af lægemidler?
 6. Hvilke forholdsregler vil du tage i forhold til hygiejne?
 7. Hvilke love arbejder social og sundhedsassistenten efter i forbindelse med medicinhåndtering?
 8. Hvad er lokale instrukser i forhold til medicinadministration?
 9. Hvad betyder døgnDosis?
 10. Hvad er ordineret dosis?
 11. Hvilken medicin kan ikke Dosispakkes?
 12. Hvilken medicin kan Dosispakkes?
 13. Hvilket ansvar Sygeplejersken har ved Medicindispensering og medicinadministration?
 14. Hvad må social og sundhedsassistenter i fht medicinhåndtering?

Hvilke hygiejniske principper efterlever du når du håndterer medicin?

Dispensering skal foregå systematisk, uforstyrret, og de hygiejniske principper skal overholdes. Når medicinen dispenseres gælder følgende: Medicinen findes frem, kontrolleres i forhold til patientens medicinskema; navn, CPR-num- mer, præparat, styrke, dosis6 indikation og holdbarhedsdato.

Hvad vil det sige at dispensere medicin?

Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin, fx at de lægger tabletter i doseringsæsker. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret.

Hvad er forskellen på dosering og dispensering?

Dispensering er en handling hvor den enkelte borgers lægemidler pakkes til hvert enkelt doseringstidspunkt. I kommunerne dispenserer man typisk præparater i doseringsæsker for en periode på 14 dage.

Hvem er ansvarlig for den medicin der ligger i Doseringsæsken?

Det er personalet, der optæller eller doserer (dispenserer) den ordinerede medicin i fx doseringsæsker til patienten. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret.

Hvad er SSA generelle ansvar i forbindelse med håndtering af lægemidler?

Som autoriseret sundhedsperson er du forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udførslen af dit virke. Der findes en række vejledninger, du kan orientere dig i, når du skal håndtere medicin.

Hvilke forholdsregler vil du tage i forhold til hygiejne?

For at forebygge spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra person til person er der en række infektionshygiejniske forholdsregler, der skal tages i betragtning i forhold til: håndhygiejne anvendelse af arbejdsdragt anvendelse af personlige værnemidler rengøring, desinfektion og sterilisation ...

Hvilke love arbejder social og sundhedsassistenten efter i forbindelse med medicinhåndtering?

En stor del af social- og sundhedsassistentens ansvar fremgår af forskellige love bl. a. Autorisationsloven og Sundhedsloven. Derudover findes der en række retningslinjer, som mere specifikt gælder for sundhedsprofessionelles ansvar i forbindelse med medicingivning.

Hvad er lokale instrukser i forhold til medicinadministration?

Ansvar og instrukser Bostedets ledelse har ansvaret for, at der er instrukser for faglig forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndteringen og for, at det personale, der varetager medicinhåndteringen, er oplært til det. Ledelsen sikrer, at der er skriftlige instrukser for medicinhåndtering.

Hvad betyder døgnDosis?

En DDD (Defineret DøgnDosis) er en enhedsbetegnelse, der benyttes ved sammenlignende opgørelser af forbruget af lægemidler. En DDD er således en statistisk måleenhed og afspejler ikke nødvendigvis den faktiske dosis, som gives til en patient på en bestemt indikation.

Hvad er ordineret dosis?

Ved medicin på recept er det lægen, som fastlægger den mængde (dosis) af et lægemiddel, der er mest velegnet til dig. For både håndkøbsmedicin og receptpligtige lægemidler har Lægemiddelstyrelsen anbefalet en bestemt dosering. Den kan bruges som en rettesnor, når lægen fastsætter din dosis.

Hvilken medicin kan ikke Dosispakkes?

Antibiotika (fx penicillin) og cytostatika (celledræbende medicin mod fx kræft) må ikke dosispakkes på apoteket, da de forurener pakkemaskinen - men de kan godt pakkes i doseringsæsken, med mindre de suger fugt.

Hvilken medicin kan Dosispakkes?

Det er kun tabletter og kapsler, der kan dosispakkes. Det gælder dog ikke alle tabletter og kapsler. Antibiotika og cytostatika må aldrig dosispakkes for ikke at forurene maskinen, hvori pakningen foregår. En række andre lægemidler må heller ikke dosispakkes.

Hvilket ansvar Sygeplejersken har ved Medicindispensering og medicinadministration?

Når medicinen gives, kontrollerer sygeplejersken, at patientdata fra OPUS eller kapsel stemmer overens med de data, patienten selv oplyser eller data på patientens identifikationsarmbånd. Sygeplejersken dokumenterer for medicinen i OPUS.

Hvad må social og sundhedsassistenter i fht medicinhåndtering?

Konkret betyder det, at der fx på plejecentre foretages mange sundhedsopgaver, som i udgangspunktet er opgaver kun lægen varetage. Det drejer sig om medicin, medicinhåndtering, anlæggelse af katetre, måling af blodsukker mv. Lægen kan imidlertid delegere disse opgaver til personalet på plejecentrene.