Table of Contents:

  1. Kan man ændre sin skæbne?
  2. Hvordan har udviklingen i danskernes tro ændret sig gennem tiden?
  3. Hvad er en bestemmelse?
  4. Hvilket slags digt er Skæbne?
  5. Hvem har skrevet digtet Skæbne?
  6. Hvad er en bestemmelse jura?
  7. Hvad er lovtekst?

Kan man ændre sin skæbne?

Skæbne falder det naturligst at tale om, når den er tragisk, ublid eller grum. I en skæbnetime kan mennesker stadig gribe tilbage til den gamle distinktion mellem fatum og providentia, som rigsminister Albert Speer i sin tale til den tyske nation : "Kun et bedre forsyn kan ændre vor skæbne".

Hvordan har udviklingen i danskernes tro ændret sig gennem tiden?

Vikingerne valgte i løbet af 900-tallet kristendommen til dels på grund af den omfattende handel med de kristne, men især på grund af et stigende politisk og religiøst pres fra det tyske rige i syd. I slutningen af vikingetiden, omkring 1050, var de fleste vikinger blevet kristne.

Hvad er en bestemmelse?

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

Hvilket slags digt er Skæbne?

Digtets genre er et prosadigt, som er episk med nogle lyriske træk. Den er episk, da digtet skildrer et handlingsforløb hvor man hører om Tykkes udvikling, fra det svage mobbeoffer, til hvor han tilslutter sig til nazisterne og bliver magtfuld og bliver den de andre er bange for.

Hvem har skrevet digtet Skæbne?

Morten Nielsen skrev om selvmord i nogle af sine digte. I det fortællende digt "Skæbne" (Efterladte Digte, 1945) giver Morten Nielsen sin forklaring på, at klassens tykke dreng bliver nazist under 2. Verdenskrig: for at hævne sig på verden for de drillerier, han var udsat for som barn. Morten Nielsen døde ung i 1944.

Hvad er en bestemmelse jura?

De enkelte lovbestemmelser optræder typisk som en ud af flere, når gældende ret skal bestemmes. Eksempelvis er de materielle betingelser for, at en vielse er gyldig som fastlagt i ægteskabslovens § 21,6 ikke kun relevante i en sag om skilsmisse, hvor det er en forudsætning, at man er gift for at kunne blive skilt.

Hvad er lovtekst?

Lovteksten er derfor udarbejdet som en helhed, hvor de enkelte bestemmelser er afstemt i forhold til hinanden. Der er således ikke tale om et katalog med forslag til mulige enkelt-ændringer til de tidligere forslag, men om en række bestemmelser med en indre sammenhæng.