Table of Contents:

 1. Hvordan beregnes varighed?
 2. Hvad er varighed?
 3. Hvad betyder en obligations varighed?
 4. Hvad er modificeret varighed?
 5. Hvad er effektiv rente obligation?
 6. Hvordan beregner man den direkte rente?
 7. Hvad er Kursfølsomhed?
 8. Kan man låne til over kurs 100?
 9. Hvordan regner man den effektive rente ud?
 10. Hvad er forskellen mellem nominel direkte og effektiv rente på obligationer?
 11. Hvad er en Terminsrente?
 12. Hvordan finder man den månedlige rente?
 13. Hvad er en god kurs på boliglån?
 14. Hvad betyder kurs lån?
 15. Hvad er hovedstolen på et lån?

Hvordan beregnes varighed?

For inkonverterbare obligationer kan varigheden beregnes som det vægtede gennemsnit af tiden til hver enkelt betaling, hvor tiden vægtes med betalingens nutidsværdi. Til beregning af nutidsværdierne kan enten benyttes den effektive rente eller nulkuponrenter. Benyttes den effektive rente, r, er NV(Yt) = Yt / (1 + r)t.

Hvad er varighed?

Et meget anvendt nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Varigheden udtrykker løbetiden for en obligation eller en portefølje af obligationer. Varigheden er samtidigt et risikomål for en obligation, idet varigheden også måler kursfølsomheden over for små renteændringer.

Hvad betyder en obligations varighed?

Varigheden fortæller, hvor meget en obligation teoretisk set, stiger eller falder i kurs ved en renteændring på 1 procentpoint. Altså hvis varigheden er fem vil kursen falde med 5 pct., når renten stiger med 1 procentpoint. Det er dog ikke et præcist tal, men kan bruges som indikator – lav varighed = lav kursrisiko.

Hvad er modificeret varighed?

(modificeret varighed) Et udtryk for den procentvise ændring i en obligations kurs, hvis renten ændrer sig et procentpoint. Men det er også et udtryk for obligationens gennemsnitlige restløbetid.

Hvad er effektiv rente obligation?

For en obligation er den effektive rente den diskonteringsrente, der gør nutidsværdien af de fremtidige betalinger (rente og udtrækning) lig med obligationens værdi nu.

Hvordan beregner man den direkte rente?

Definition af Direkte rente En rente på en obligation der svarer til den nominelle rente i forhold til kursværdien. Den beregnes ved at tage den procentvise forskel mellem obligationens kurs og udtrækningskursen på 100. Denne procentvise forskel lægger man så til eller trækker fra den nominelle rente.

Hvad er Kursfølsomhed?

Med fast rente følger også kursfølsomhed, hvilket betyder, at værdien af din restgæld falder, hvis renten stiger. Lad os se hvad det betyder i praksis. Når markedsrenten stiger, og investorerne derfor vil betale mindre for obligationerne, falder obligationerne i kurs.

Kan man låne til over kurs 100?

Kurs 100 (også kaldet kurs pari) er et vigtigt tal. Når kursen på dit fastforrentede realkreditlån kommer over 100, lukker obligationsserien. Hvis kursen på et fastforrentet obligationslån er under 100, taber du så at sige penge, når du låner.

Hvordan regner man den effektive rente ud?

Vi finder den årlige effektive rente reff (som decimaltal) ud fra rentefoden r ved: reff=(1+r)n−1, r eff = ( 1 + r ) n − 1 , hvor n er antallet af terminer på et år.

Hvad er forskellen mellem nominel direkte og effektiv rente på obligationer?

Direkte rente, rente på finansiel fordring, som svarer til den nominelle rente i forhold til kursværdien; fx har en obligation med nominel, dvs. pålydende, rente på 6% og en kurs på 80 en direkte rente på 7,50%. Se også effektiv rente.

Hvad er en Terminsrente?

​​ Mens r er terminsrente(den faste rente som bliver tilskrevet i hvert termin, skrevet som decimaltal). Og endeligt så er N lig antal terminer(et termin kunne være et år, men også en måned eller et kvartal,​​ alt efter hvor tit der tilskrives renter).

Hvordan finder man den månedlige rente?

Hvis der tilskrives rente månedslig så bliver beløbet B efter en måned B(1+r). Efter to måneder til B (1+r)(1+r) og så videre. Nu skal (1+r)12=(1+0,12) ( 1 + r ) 12 = ( 1 + 0 , 12 ) og du kan regne renten per måned ud.

Hvad er en god kurs på boliglån?

En tommelfingerregel siger, at kursen på en obligation med fast rente skal over 95 – og gerne tæt på 100, før det er fornuftigt at optage lån. Omvendt kan realkreditinstitutterne ikke udstede lånetilbud, når obligationskursen er over 100.

Hvad betyder kurs lån?

Kursen på et realkreditlån er prisen på din realkreditobligation. Denne kurs kan svinge over tid. Hvis du skal optage et lån, er kursen den pris du modtager fra salget af obligationerne. Hvis du skal indfri realkreditlånet, er kursen den pris, du skal betale for at købe obligationerne tilbage.

Hvad er hovedstolen på et lån?

Begrebet hovedstol støder du på, når du skal låne penge. Hovedstolen indikerer nemlig, det beløb du har lånt. Hovedstolen bliver ikke mindre, som du betaler af på lånet, da den udelukkende indikerer, hvilket beløb der skal betales tilbage, førend lånet kan betragtes som værende afsluttet.