Table of Contents:

 1. Hvor meget kan man få i tabt arbejdsfortjeneste?
 2. Kan arbejdsgiver nægte tabt arbejdsfortjeneste?
 3. Hvad betyder sektoransvar?
 4. Hvordan beregnes nedsat erhvervsevne?
 5. Hvor længe kan man få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?
 6. Hvornår kan man få erstatning for tab af erhvervsevne?
 7. Hvordan søger man TAF?
 8. Hvordan får man udbetalt tabt arbejdsfortjeneste?
 9. Hvilken kommune skal behandle ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste?
 10. Hvem dækker tabt arbejdsfortjeneste?
 11. Kan man søge tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft?
 12. Hvornår kan man få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?
 13. Hvad er formålet med vejledning?
 14. Hvordan beregnes erstatning for erhvervsevnetab?

Hvor meget kan man få i tabt arbejdsfortjeneste?

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 33.063 kr. om måneden (2022-niveau). Ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste lægger kommunen den pågældende forælders seneste arbejdsindtægt til grund.

Kan arbejdsgiver nægte tabt arbejdsfortjeneste?

Et afslag på en ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste kan altså ikke gives alene med henvisning til den manglende diagnose. Betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste: Barnet skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller en indgribende og kronisk eller langvarig lidelse.

Hvad betyder sektoransvar?

Sektoransvarsprincippet betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt, også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. Det følger af sektoransvarsprincippet, at skolen skal kunne rumme barnet.

Hvordan beregnes nedsat erhvervsevne?

Hvordan beregner vi en erstatning for tabt erhvervsevne? Erstatningen for tab af erhvervsevne bliver beregnet ud fra den tilskadekomnes evne til at tjene penge på skadestidspunktet. Hvis tilskadekomnes tab af erhvervsevne bliver fastsat til mindre end 50 %, bliver erstatningen udbetalt som en engangserstatning.

Hvor længe kan man få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Hvor længe har man krav på tabt arbejdsfortjeneste? Du kan få tabt arbejdsfortjeneste, indtil du igen kan arbejde fuldt ud. Tabt arbejdsfortjeneste er altså en midlertidig erstatningspost, som skal opgøres og udbetales løbende.

Hvornår kan man få erstatning for tab af erhvervsevne?

Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis din arbejdsskade har medført et erhvervsevnetab på mindst 15 procent. Du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis din arbejdsskade har nedsat din evne til at skaffe dig indtægt ved arbejde. Dit erhvervsevnetab skal mindst være 15 procent.

Hvordan søger man TAF?

Du kan ansøge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste hos kommunen, som afgør, om du kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Hvordan får man udbetalt tabt arbejdsfortjeneste?

Hvis du er blevet trukket i løn med mindst 2 timer for at kunne tage til undersøgelse, kan du søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste. AES dækker hele eller dele af din tabte arbejdsfortjeneste. Når vi har modtaget din ansøgning, beregner vi, hvor meget du kan få dækket.

Hvilken kommune skal behandle ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste?

* når forældre til et barn med nedsat funktionsevne bor hver for sig i forskellige kommuner, og der søges om tabt arbejdsfortjeneste, skal ansøgning om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste behandles af den kommune, som er opholdskommune for den af forældrene, som skal modtage hjælpen.

Hvem dækker tabt arbejdsfortjeneste?

Forældre, der passer et barn med handicap eller en kronisk eller langvarig lidelse, kan få dækket deres tabte arbejdsfortjeneste. Det er i det tilfælde kommunen, der vil afgøre om man er berettiget til økonomisk hjælp. Det er normalt en betingelse, at man som forældre helt eller delvist må ophøre sit arbejde.

Kan man søge tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft?

Ankestyrelsen har i principafgørelse 101-13 afgjort, at der i visse situationer kan udbetales en løbende ydelse (her: supplerende ydelse til tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 43) fra en dato, der ligger forud for ansøgningsdatoen.

Hvornår kan man få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis en skade er skyld i, at du ikke kan tjene det samme som før. Det vil normalt dreje sig om en kortvarig periode. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste stopper, hvis du enten igen får en indtægt som før skaden, eller hvis du får erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvad er formålet med vejledning?

Formålet med vejledningen er at give et overblik over og vejledning om de generelle regler i ser- viceloven, der gælder for de målgrupper, der er omfattet af loven. Vejledningen indeholder ikke en fuldstændig gennemgang af den lovgivning, der regulerer områderne.

Hvordan beregnes erstatning for erhvervsevnetab?

ERHVERVSEVNETABSERSTATNING EFTER PRIVAT PERSONSKADE Er din løn året inden skaden eksempelvis 325.000 kr. årligt, og har du fået konstateret et erhvervsevnetab på 30%, så vil din erstatning være: 325.000 x 0,.000 kr. Årslønnen fastsættes som udgangspunkt ud fra din faktiske indtjening i året inden skaden.