Table of Contents:

  1. Hvad er formålet med planloven?
  2. Hvornår kan man gøre indsigelse imod at personoplysninger behandles?
  3. Hvem administrerer planloven?
  4. Hvem håndhæver lokalplan?
  5. Hvilke forhold kan reguleres i en lokalplan?
  6. Hvornår kan den registrerede gøre indsigelse?
  7. Hvad betyder indsigelsesret?
  8. Hvornår kan man klage til Datatilsynet?

Hvad er formålet med planloven?

Planlovens formål Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendel- sen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og ...

Hvornår kan man gøre indsigelse imod at personoplysninger behandles?

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, f. eks. hvis du har ”tungtvejende grunde” imod behandlingen. Når den dataansvarlige modtager din indsigelse, skal vedkommende tage stilling til, om din indsigelse er berettiget.

Hvem administrerer planloven?

Efter planlovens § 13, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Det sker typisk som led i planlægning af byudviklingen i kommunen og i situationer, hvor kommunalbestyrelsen ønsker at sætte sit præg på et privat byggeprojekt.

Hvem håndhæver lokalplan?

Den stedlige kommune fører efter planloven bl. a. tilsyn med, at lokalplaner efterleves, og har som klart udgangspunkt pligt til at sikre håndhævelse af lokalplanens bestemmelser, i det omfang kommunen bliver bekendt med, at en lokalplan overtrædes.

Hvilke forhold kan reguleres i en lokalplan?

Blandt de almindeligt forekommende kan som eksempler nævnes bestemmelser om arealers overførsel til byzone eller sommerhusområde, et områdes anvendelse, ejendommes størrelse og afgrænsning, vej- og stiforhold, bebyggelsers beliggenhed og terrænhøjde på grundene, bebyggelsers omfang og udformning, regulering af ...

Hvornår kan den registrerede gøre indsigelse?

Retten til at gøre indsigelse indebærer, at den registrerede til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dennes personoplysninger. Den registrerede har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling af personoplysninger.

Hvad betyder indsigelsesret?

Dette kaldes indsigelsesretten. personlige oplysninger. Det vil sige, at afgørelser som får retsvirkning for dig eller påvirker dig betydeligt, ikke må træffes alene baseret på automatisk behandling. Det kaldes ret til ikke at være genstand for automatisk afgørelse.

Hvornår kan man klage til Datatilsynet?

Hvilke muligheder har du? Hvis du gør din ret gældende over for den dataansvarlige, uden at denne efterkommer din anmodning, kan du rette henvendelse til Datatilsynet for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt for at klage over den dataansvarlige.