Table of Contents:

 1. Hvad er forskelsbehandlingsloven?
 2. Er forskelsbehandling lovligt?
 3. Hvornår er der tale om et handicap?
 4. Hvad betyder det at diskriminere?
 5. Hvornår er diskrimination ulovligt?
 6. Hvad er straffen for diskrimination?
 7. Hvad vil det sige at blive diskrimineret?
 8. Er stress et handicap?
 9. Er PTSD et handicap?
 10. Hvad er religiøs diskrimination?
 11. Hvem er omfattet af ligebehandlingsloven?

Hvad er forskelsbehandlingsloven?

Forskelsbehandlingsloven forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling. Direkte forskelsbehandling er fx, hvis en arbejdsgiver undlader at ansætte en person eller afskediger en medarbejder med den begrundelse, at han eller hun er af en bestemt race, hudfarve, religion eller har et handicap.

Er forskelsbehandling lovligt?

Forbuddet mod forskelsbehandling betyder, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse., når han ansætter, afskediger, forflytter, forfremmer eller fastsætter løn- og arbejdsvilkår.

Hvornår er der tale om et handicap?

Hvad er et handicap? Nævnet foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om der er tale om et handicap i forhold til forskelsbehandlingsloven. Der kan for eksempel være tale om et handicap, hvis særlige hjælpemidler er nødvendige for, at en person kan varetage sit arbejde.

Hvad betyder det at diskriminere?

Diskrimination kan defineres som en usaglig forskelsbehandling, som fører til, at en person får en dårligere behandling eller beskyttelse end andre. Usaglig betyder, at grunden til at personen behandles forskelligt ikke kan forklares med en lovlig grund. Det er ikke ulovligt at behandle mennesker forskelligt.

Hvornår er diskrimination ulovligt?

»Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt.

Hvad er straffen for diskrimination?

”Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil seks måneder.”

Hvad vil det sige at blive diskrimineret?

Diskrimination kan defineres som en usaglig forskelsbehandling, som fører til, at en person får en dårligere behandling eller beskyttelse end andre. Usaglig betyder, at grunden til at personen behandles forskelligt ikke kan forklares med en lovlig grund. Det er ikke ulovligt at behandle mennesker forskelligt.

Er stress et handicap?

Ingen beviser for handicap Ligebehandlingsnævnet fandt det ikke bevist, at medarbejderen i en længere årrække havde haft den samme vagtplan af hensyn til stressbelastning.

Er PTSD et handicap?

Domstolene har endnu ikke anerkendt PTSD som et handicap, men det er nu blevet lettere at få det anerkendt som en arbejdsskade. Samtidig vil man måske i fremtiden kunne få PTSD anerkendt som et handicap. Derfor er der er grund til at holde øje med medarbejderne, hvis de udviser tegn på PTSD.

Hvad er religiøs diskrimination?

Inden for arbejdsmarkedet er der desuden forbud mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse.

Hvem er omfattet af ligebehandlingsloven?

Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Den indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel. Ligebehandlingsloven er fra 1978 og bygger på EU's ligebehandlingsdirektiv fra 1976, der blev ændret i 2002.